Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Земська та міська реформа 60 – 70-х років ХІХ століття в Російській імперії - Курсова робота

Реферати / Право / Земська та міська реформа 60 – 70-х років ХІХ століття в Російській імперії - Курсова робота

Зміст

1. Вступ

2. Розділ І. Причини проведення реформ

3. Розділ ІІ. Земська реформа 1864 р

4. Розділ ІІІ. Міська реформа 1870 р

5. Висновки

6. Список використаної літератури

В С Т У П

Актуальність дослідження

Приступаючи до висвітлення даної теми слід зауважити, що розкриття і характеристика земської на міської реформ 60 – 70-х років ХІХ століття в Російській імперії має неабияке значення при вивченні історії держави і права України. Ця тема має важливе наукове методологічне значення, отримуючи як основне завдання описання, вивчення, пояснення і співставлення реформ 60 - 70-х років ХІХ століття, які були проведені в Російській імперії (і в Україні) і мали досить велике значення для населення тогочасної України. Варто сказати, що вивчення даної проблеми в курсі історії держави і права України на сучасному етапі актуальне в кількох напрямках.

По-перше, реформаторський курс Олександра ІІ відносно місцевого управління в Російській імперії стосувався й України, оскільки остання входила в склад вищезгаданої держави. В цьому плані актуальність роботи вбачається у більш глибокому вивченні історії держави і права України через призму історії Росії, що дає змогу більш змістовно і вірно проаналізувати історію українських земель під владою Російської імперії в другій половині ХІХ століття.

По-друге, дослідження і аналіз реформ, що проводилися в Російській імперії відносно місцевих органів управління взагалі цікаве у розумінні реформаторської діяльності як такої. Слід зауважити, що ці реформи є прикладом чи не найкращої реформаторської діяльності російського царизму в галузі місцевого управління. В цьому розрізі можна сказати, що актуальність даної роботи вбачається також в можливості не тільки дослідити процес реформ, а й взяти певні досягнення і здобутки міської і земської реформ в Російській імперії при розбудові правових підвалин суверенної України та, базуючись на досвіді попередніх поколінь, уникнути помилок і розчарувань у сьогоденні.

По-третє, глибоке вивчення історії українського народу на будь-якому етапі його існування спонукає теперішнє і прийдешнє покоління до поваги, любові і наслідування найкращих здобутків рідної нації.

Все вищеокреслене дає можливість вважати розкриття проблеми прийняття та проведення земської та міської реформ в Російській імперії актуальним, потрібним і необхідним при вивченні історії держави і права України.

Мета роботи - з’ясувати сутність і наслідки земської та міської реформ в Російській імперії в другій половині ХІХ століття.

Цим зумовлюються такі завдання:

1. Через призму соціально-економічної та політичної ситуації в країні

схарактеризувати зовнішні та внутрішні чинники, що стали причинами та передумовами проведення реформаторської діяльності царизму в галузі місцевого управління.

2. Розкрити характер, сутність, основні напрямки і завдання земської та

міської реформи.

3. Дати характеристику земським і міським установам, проаналізувати їх

компетенцію.

4. Розглянути причини, що спонукали до обмеження царизмом прав

земельних і міських установ.

5. Дати характеристику взаємовідносинам органів міського і земського

самоврядування з органами влади на місцях.

6. Дослідити різницю в порядку утворення органів міського і земського

самоврядування.

Предметом дослідження є законодавча база земської та міської реформ в Російській імперії другої половини ХІХ століття.

Обєктом дослідження виступає роль вищезгаданих реформ в процесі перебудови державного життя на місцевому рівні.

Теоретичну цінність роботи складає синтез всіх джерел, присвячених реформаторській діяльності царизму в галузі місцевого управління. проведення дослідження може бути використане як матеріал з проблемних питань історії держави і права України другої половини ХІХ століття, що складає його практичну цінність.

Логічне обгрунтування структури роботи.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку розкриваються соціально-економічні та політичні фактори передумов і причин проведення реформ земського і міського управління.

Характеристиці земської реформи 1864 р., висвітленню головних напрямків її здійснення та результатів присвячений розділ другий.

Розділ третій висвітлює головні напрямки і здобутки міської реформи 1870 р., розкриває її особливості.

Завершується робота висновками в яких акумулюються причини та передумови реформ в галузі місцевого самоврядування, висвітлюються головні особливості і специфіка проведених реформ.

Розділ І. Причини проведення реформ.

Олександр ІІ зійшов на престол в лютому 1855 року: 18-го – маніфест про сходження, в день смерті Миколи І; 19-го – присяга Державної ради новому імператорові і його спадкоємцю. Зміна царювання, на відміну від 1825 року, пройшла мирно. Проте із смертю Миколи І співпала і оголилася криза військово - поліцейської системи, яка проіснувала 30 років, як противага декабризму, прогресу.

Перший глобальний удар миколаївській системі був нанесений ззовні. Поразка в Кримській війні (1853 – 1856 рр.) показала дійсний стан кріпосницької Росії. Вона не тільки вийшла з війни переможеною, але й опинилась в міжнародній ізоляції. Реакційний Священний союз Росії, Прусії та Австрії, створений під час завершення епохи наполеонівських воїн, фактично розпався. Миколаївській зовнішній політичний курс виявився не життєздатним. Пройде небагато часу і новому самодержцю і його уряду стане зрозумілим те, що вихід може бути знайдений тільки в радикальному перегляді всієї політики. Серед ряду стимулів, які штовхали до зміни курсу, фактори престижу були могутньою рушійною силою.1

І не випадково, що перша заявка уряду на майбутні реформи, хоч і дуже не певна, не визначена, вже знайшла своє відображення в маніфесті 19-го березня 1856 року, який проголосив безславні для Росії умови Паризького миру: “Хай стверджується та вдосконалюється її, Росії, внутрішній благоустрій; правда і милосердя хай царствують в судах її; хай розвивається скрізь і з новою силою прагнення до просвітництва і до всілякої корисної діяльності, і кожен рік під знаменами законів, для всіх однаково справедливих, хай насолоджується у мирі плодами трудів безвинних”. Через кілька днів, відповідаючи на чутки і страхи, які

1 История Отечества: люди, идеи, решение. Очерки истории России ІХ – начала ХХ в./Сост.: С.В.Мироненко. – М.: Политиздат, 1991. – Сс. 294 - 296

розповсюдилися серед дворянства з приводу саме цих слів маніфесту, Олександр ІІ проголосив відому промову перед предводителями дворянства в Москві 30-го березня 1856 року, в якій сказав про звільнення селян: “на багато краще, щоб це відбулося зверху, ніж знизу”.

Незадоволення охопило всі прошарки суспільства і викликало до життя потік звинувачувальних рукописних записок і проектів реформ, “підземної літератури”. Здавалося, що вся мисляча Росія взялася за перо. Заборона, яка була накладена Миколою І на друковане слово, доведена в 1848 – 1855 рр. до “цензурного терору”, була знесена пристрасною, нестримною необхідністю суспільства виговоритися.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали