Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Рецепт та його структура

Реферати / Медицина / Рецепт та його структура

Рецепт (лат. receptum - отримане) - письмове звернення ліка­ря до фармацевта про виготовлення та відпуск хворому ліків із зазначенням способу їх вживання. Рецепт є важливим докумен­том та виписується за правилами, встановленими наказом Мініс­терства охорони здоров'я України № 117 від 30 червня 1994 року.

ПРАВИЛА ВИПИСУВАННЯ РЕЦЕПТІВ НА ЛІКАРСЬКІ

ЗАСОБИ ТА ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів зобов'яза­ні виписувати хворим рецепти на лікарські засоби та вироби медичного призначення, завіряти їх своїм підписом і особистою печаткою. Рецепти виписуються латинською мовою із зазначенням віку хворого, порядку опла­ти лікарських засобів та виробів медичного призначення, форми вживання на бланках, віддрукованих відповідно до форм, затверджених наказом Мі­ністерства охорони здоров'я України № 117 від 30.06.94. В окремих випадках рецепт завіряється печаткою ліку вально-профілактич­ного закладу, науково-дослідного інституту, медичних учбових закладів.

Бланк рецепта форми № 2 передбачений для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення безкоштовно чи на пільгових умовах та лікарських засобів, що мають одурманюючу властивість, за переліком, за­твердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України №117 від 30.06.94. Бланк рецепта форми № 3 передбачений для виписування наркотич­них лікарських засобів у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами за переліком, що затверджується Міністерством охорони здо­ров'я України.

Всі інші лікарські засоби, в т. ч. спирт етиловий, виписуються на реце­птурному бланку форми № 1.

Рецепти для одержання лікарських засобів, виробів медичного при­значення на пільгових умовах чи безкоштовно дозволяється виписувати лікарям державних закладів охорони здоров'я, лікарям інших закладів, під-приємств, організацій, які мають відповідні кошти на оплату рецептів, а також завідуючим фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунк­тами, перелік яких визначається органами охорони здоров'я місцевих держадміністрацій. Рецепти виписуються в одному примірнику. У разі ви­писування безкоштовно чи на пільгових умовах наркотичних лікарських засобів, поряд з виписуванням на бланку форми № З, виписується додат­ково рецепт на бланку форми № 2.

Лікарі виписують рецепти, як правило, після огляду хворого, з обо­в'язковим записом про призначення лікарських засобів в медичній доку­ментації.

Забороняється виписувати рецепти на лікарські засоби, що не дозволе­ні для медичного застосування в Україні.

Наркотичні лікарські засоби та такі, що мають одурманюючу власти­вість, у чистому вигляді або з індиферентними речовинами, дозволяється виписувати тільки лікарям, які працюють у державних закладах охорони здоров'я.

Рецепти повинні виписуватись чітко і розбірливо чорнилом або куль­ковою ручкою з обов'язковим заповненням необхідних реквізитів у блан­ку. Виправлення у рецепті не дозволяються.

На рецептурному бланку форми № 2 і форми № 3 дозволяється виписувати тільки одне найменування лікарського засобу, на бланку фор­ми № 1 - не більше 3-х найменувань.

Склад лікарського засобу, визначення лікарської форми, звернення до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуть латинською мовою. Використання латинських скорочень при цьому дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фар­мацевтичній практиці. Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що не дозволяє встановити, який лікарсь­кий засіб прописано.

Назви отруйних і наркотичних лікарських засобів пишуться на почат­ку рецепта, далі - всі інші ліки.

При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній части­ні рецепта проставляється позначка "сіїо" (швидко) або "зШігп" (негайно).

При виписуванні рецепта кількість рідких лікарських засобів вказу­ється в мілілітрах, краплях, всі інші - в грамах або в частках грама.

У разі необхідності дозволяється виписувати в рецептах лікарські засоби в кількості, що потрібна для продовження або повторення курсу лікування, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску. На рецепті при цьому робиться відповідний запис лікарем, який додатково завіряється його підписом та особистою печаткою.

Наркотичні лікарські засоби - етилморфіну гідрохлорид, кодеїн, кодеїну фосфат, етамінал-натрій, барбаміл, естоцин табл., фепранон та пахікарпіну гідройодид у чистому вигляді або у суміші з індиферентними речовинами виписуються на рецептурних бланках форми № 3. Такі ре­цепти додатково підписуються керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з медичної частини і завіряються печаткою закладу охорони здоров'я.

Рецепти на таблетки кодтерпін, алнагон і таблетки від кашлю складу: трави термопсису 0,02 г, кодеїну 0,01 г, натрію гідрокарбонату 0,2 г, кореню солодки в порошку 0,2 г—та лікарські препарати, до складу яких входять отруйні лікарські засоби списку "А", кодеїн, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид, етамінал-натрій, барбаміл, ефедрину гідрохлорид в суміші з іншими лікарськими препаратами, снодійні, нейролептичні, транквілізато­ри, клофелін, препарати, що містять похідні 8-оксихіноліну, настойка зама­нихи, виписуються на рецептурних бланках форми № 1, також рецепти на лікарські засоби, що виписуються на рецептурних бланках форми № 2, додатково завіряються печаткою закладу охорони здоров'я "Для рецептів". 16. Виписуючи отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби, які віднесені до списку "А" чи "Б", в дозах, що перевищують вищий одноразовий прийом, лікар зобов'язаний написати дозу цього засобу літерами і поставити знак оклику.

При медичних показаннях лікарі мають право виписувати рецепти на етиловий спирт в суміші з іншими лікарськими речовинами або в чис­тому вигляді у кількості до 150 г. Хворим на цукровий діабет та онкологіч­ним хворим, що самостійно проводять ін'єкції, виписується до 100 г етило­вого спирту безкоштовно на місяць; понад цю норму — за повну вартість.

Забороняється виписувати амбулаторним хворим рецепти на ефір медичний та для наркозу, хлоретил, каліпсол та інші лікарські засоби для наркозу.

Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал, етамінал-натрій, барбітал-натрійну суміші з іншими лікарськими речовинами для хворих із затяж­ними і хронічними захворюваннями, можуть виписуватись на рецептурному бланку форми № 2 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вказів­кою "За спеціальним призначенням", завіреною підписом та особистою пе­чаткою лікаря і печаткою закладу охорони здоров'я "Для рецептів".

При виписуванні хронічним хворим рецептів на лікарські засоби дозволяється встановлювати термін дії рецепта в межах до одного року, за винятком:

а) лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку;

б) лікарських засобів, що відпускаються безкоштовно та на пільгових умовах;

в) анаболічних стероїдів, лікарських засобів, що містять отруйні речо­вини списку "А".

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали