Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Обов’язки фармацевтичних працівників аптеки

Реферати / Медицина / Обов’язки фармацевтичних працівників аптеки

Дефектор зобов’язаний:

готувати концентровані розчини ліків і напівфабрикати згідно з діючими правилами;

дбати про додержання правил зберігання лікарських засобів та інших предметів аптечного асортименту відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї та інших настанов;

стежити за правильним оформленням штангласів із запасами лікарських засобів (наявність номерів серій заводу, складу, строків придатності, номерів аналізів та ін.) і наявністю дублюючого комплекту штангласів;

в разі сумніву щодо якості якогось лікарського засобу повідомляти про це завідуючого аптекою, затримуючи відпуск цього лікарського засобу до перевірки його якості в самій аптеці або в контрольно-аналітичній лабораторії;

своєчасно поповнювати запаси лікарських засобів в асистентській кімнаті і комплектувати їх для відділів аптеки і прикріплених закладів охорони здоров’я та інших організацій;

при відпуску лікарських засобів та інших товарів додержуватися нормативних запасів, визначених для кожного відділу аптеки, а також для прикріплених закладів;

брати участь у складанні планових замовлень на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту, вести облік дефектури, одержаних лікарських засобів та інших предметів аптечного асортименту.

брати участь у прийманні лікарських засобів та інших товарів і контролю­вати правильне розміщення їх по місцях зберігання;

контролювати додержання фармацевтичного порядку і санітарно-гігієніч­ного режиму в усіх матеріальних кімнатах відділу.

Дефектар аптеки несе відповідальність за правильне ведення журна­лів обліку фасувальних та лабораторних робіт, а також за діяльність фасувальників, які виконують роботу за його дорученням. При потребі він повинен подавати невідкладну медичну допомогу.

Дефектар може виконувати й інші роботи за дорученням завідую­чого аптекою (відділом), що відповідають його освіті та професійним навичкам. У своїй роботі він керується Державною фармакопеєю, нака­зами та інструктивно-методичними матеріалами керівних організацій і підпорядковується завідуючо­му відповідним відділом або його заступ­никові, а коли немає відділів, - завідуючому аптекою або його заступ­никові.

Рецептар-контролер повинен:

приймаючи рецепти, перевіряти правильність оформлення їх, суміс­ність інгредієнтів, що входять до складу ліків, відповідність виписаних доз вікові хворого (назву отруйної речовини підкреслити червоним олів­цем);

рецепти або вимоги на ліки з написом «Сіto» передавати для негай­ного виготовлення їх;

оформляти рецепти на ліки індивідуального виготовлення;

залишати в аптеці рецепти, за якими не можуть бути виготовлені ліки, і систематично повідомляти про них лікарів лікувально-профілак­тичних закладів;

при одержанні рецепта на ліки, яких немає в аптеці, давати хворому адресу найближчих аптек та номер телефону довідкового бюро, а та­кож, за бажанням хворого, приймати замовлення на ліки з наступним повідомленням хворого про надходження їх в аптеку;

додержувати вимог правил, інструкцій та інших настанов керівних організацій про відпуск ліків з аптек, приділяючи особливу увагу лікам, що містять препарати за списками А і Б;

відпускаючи ліки індивідуального приготування, перевіряти пра­вильність їх оформлення, відповідність номера квитанції номерові лі­ків, прізвище і вік хворого і розписатися на рецепті;

відпускаючи ліки, пояснити хворому спосіб вживання і зберігання їх у домашніх умовах;

контролювати якість виготовлених ліків із застосуванням усіх видів внутрішнього аптечного контролю, вести журнал запису наслідків якіс­ного та кількісного аналізів перевірених ліків за встановленими фор­мами (див. додаток 14, с. 332);

стежити за додержанням строків зберігання виготовлених ліків і систематично вилучати ліки, строк зберігання (придатності) яких минув.

Рецептар-контролер за дорученням завідуючого відділом або його заступника виконує також такі обов'язки: відважує препарати за спис­ком А асистентові, додержуючи при цьому всіх правил, розподіляє ро­боту між асистентами, дає пояснення з технології приготування та оформлення ліків, строків придатності та ін., веде запис ліків, яких не­має в аптеці і вимог, які не задовольняються, щодня інформує про це завідуючого відділом або адміністрацію аптеки.

У міжлікарняних аптеках, де немає відділу комплектації і відправ­лення товарів, та в аптеках лікувально-профілактичних закладів рецептар-контролер комплектує товари і видає їх відділам лікарні за їх вимогами.

У центральних районних аптеках на рецептаря-контролера може покладатись також організаційно-методична робота у прикріплених сільських аптеках і контроль за фармацевтичною діяльністю їх.

В разі потреби рецептар-контролер зобов'язаний подавати невід­кладну медичну допомогу. Він також відповідає за правильність запи­сів у рецептурному журналі, приймання рецептів і вимог, додержання цін, правильний і своєчасний відпуск ліків. На нього можуть поклада­тись й інші обов'язки, що відповідають його освіті та професійним на­вичкам.

У своїй роботі рецептар-контролер керується положенням про рецеп­таря-контролера, Державною фармакопеєю, положеннями та інструкці­ями про порядок приймання рецептів, контролю якості і відпуску ліків населенню.

Рецептар-контролер має право інформувати лікарів про властивості, правила зберігання і способи вживання лікарських засобів, перевіряти за дорученням завідуючого аптекою правильність зберігання, обліку та відпуску лікарських засобів у відділеннях (кабінетах) лікувально-про­філактичних закладів, звертаючи особливу увагу на умови зберігання отруйних та сильнодіючих ліків.

У своїй роботі рецептар-контролер підпорядковується безпосередньо завідуючому відповідним відділом і його заступникові, а коли немає відділів,— завідуючому аптекою або його заступникові.

Асистент аптеки зобов'язаний:

готувати ліки за рецептами лікарів і вимогами лікувально-профілак­тичних та інших закладів,

додержувати фармацевтичного порядку і вимог санітарно-гігієніч­ного режиму на своєму робочому місці;

здавати рецептареві-контролерові всі виготовлені ліки і стежити, щоб після закінчення робочого часу не залишалось не повністю виго­товлених і не зданих ліків. Отруйні і наркотичні засоби (за списком А) асистент одержує у завідуючого відділом, його заступника або рецеп­таря-контролера тільки у відваженому вигляді і повинен негайно вико­ристати їх для виготовлення ліків.

Асистент відповідає за якість виготовлених ним ліків, а також за роботу фасувальників, які виконують роботу за його дорученням. В разі потреби він повинен подавати невідкладну медичну допомогу.

Асистент підпорядковується завідуючому відділом і його заступни­кові, а коли немає відділів,— завідуючому аптекою і його заступни­кові. У своїй роботі асистент керується положенням про асистента, Дер­жавною фармакопеєю, а також інструкціями та настановами керівних організацій.

Ручнист апетки – це працівник, що продає населенню готові ліки та інші предмети аптечного асортименту, які дозволено відпускати без рецептів.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали