Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль

Реферати / Маркетинг / Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль

До інформаційних знаків належать умовні позначення, які ви­користовуються для ідентифікації конкретних або загальних вла­стивостей товару, тобто знаки товарні, відповідності або якості, компонентні, експлуатаційні, попереджувальні, місця походжен­ня, штрих-коди, розмірні, маніпуляційні та екологічні.

Комунікативні вимоги щодо інформаційних знаків — це їхня виразність, наочність і швидке впізнавання. Виразність і наоч­ність інформаційних знаків забезпечується їхньою формою, кольором, поєднанням окремих символів. Швидке впізнавання до­сягається через застосування загальновідомих простих символів,] які розшифровуються без спеціальних знань. Це особливо влас­тиве міжнародним символам, відображеним на етикетках і упаковці передовсім одягу та інших текстильних виробів.

Товарні знаки — це позначення, які допомагають покупцеві відрізнити відповідні товари та послуги одних виробників від подібних товарів і послуг інших виробників. За об'єктами товарної інформації товарні знаки поділяються на фірмові та асортиментні; за формою надання інформації — на н словесні, цифрові, об'ємні, літерні й комбіновані; за формою власті — на індивідуальні й колективні.

Фірмові товарні знаки — це знаки, що призначаються для ідентифікації виробника товару або послуг. Існує три основні ти­пи позначень на цих знаках: назва фірми (слово, літера, група слів або літер, які можна легко вимовити), фірмовий знак (сим­вол, рисунок, відмінний від інших, колір або якесь позначення), торговий знак (літери, слова, рисунки, цифри або поєднання та­ких в одному художньому зображенні, що офіційно зареєстровані в Міжнародному реєстрі й захищені юридичне).

Підтвердженням останнього є позначка ®, розміщена поряд із товарним знаком.

В Україні відносини, що виникають у зв'язку з придбанням та здійсненням права власності на товарний знак, регулюються згі­дно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», схваленим 15 грудня 1993 р.(Законом визначено пра­вові вимоги до товарного знака: новизна ідеї, естетичність, лаконічність здатність до адаптації, зручність вимовляння, технологічність, асоціативність. Право власності на товарний знак забезпечується свідоцтвом, яке видає Держпатент України строком на 1 Дроків. Законом обумовлено також правила користування товарним знаком, а саме: назва знака не відмінюється, знак постійно виділяється в тексті тим самим способом, зареєстрований знак супроводжується позначками ТМ (Trade mark) (за кордоном час­тіше вживається ®) або ©. Остання позначка означає, що товар­ний знак є власністю підприємства (виробника чи посередника).

Розрізняють звичайні і спеціальні (престижні) фірмові знаки. Звичайні розробляють самі виробники (або на їхнє доручення спеціалисти-дизайнери). Вони реєструються в установленому по­рядку. Власник може і не реєструвати свій фірмовий знак, що не Дає йому авторського права на нього. Престижні знаки надаються підприємствам різними громадськими чи державними організаціями За якісь особливі заслуги, головне, за високу якість та високу технологічну чистоту продукції. Фірма-лауреат отримує право протягом певного періоду вміщувати цей знак на своїх рекламних і их Документах та матеріалах. До престижних знаків належать також і медалі, отримані на різних міжнародних виставках (це найчастіше стосується кондитерської, винно-горілчаної парфумерної продукції). Престижні знаки не підлягають реєстрації в патентних органах.

Асортиментні знаки призначено для ідентифікації асортиментної належності: за видами товару або за торговою маркою (найменуванням). Видові товарні знаки користуються словесною і формацією, зображенням товару або умовними літерними позна­ченнями. Видові знаки найчастіше застосовуються в комбінації з марочним знаком (торговою маркою).

Торгова марка — це ім'я або знак, які відрізняють конкретний товар від інших товарів того самого виду. Марочний знак може бути словесним, цифровим, образотворчим, літерним або комбі­нованим: торт «Київський», чай № 36, тризуб на металевих гро­шах (образотворча форма) тощо.

До колективних товарних знаків належать знаки союзів, госпо­дарських асоціацій, інших добровільних об'єднань підприємств. На відміну від індивідуального колективний знак і право на його використання не можуть бути передані іншим користувачам.

Знаки найменування місць походження товару (країни, нaceленого пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта) ви­користовуються, як ми вже знаємо, тоді, коли товари мають якісь особливі властивості, що залежать саме від притаманних цій міс­цевості особливостей (природні умови, людський фа« пр або і те, і те одночасно). Прикладом можуть бути назви вершкового масла «Вологодське», «Яготинське» тощо. Знаки країни походження поділяються на міжнародні та національні і можуть включати з в склад інших інформаційних знаків і товаросупровідної докуметації (сертифікати якості, штрих-коди тощо), і Національним знак «Made in Ukraine» («зроблено в Україні»). Національний знак може включати зображення національного прапора.

Знаки відповідності або якості захищаються в установленому порядку і надаються згідно з правилами системи сертифікації продукції. Товари з такими знаками мають відповідати конкрет­ному стандарту або іншому нормативному документу. Залежно від сфери застосування знаки відповідності поділяють на націо­нальні й транснаціональні. Національні розробляються, затвер­джуються і реєструються національним органом стандартизації та сертифікації. Знаки відповідності дозволяється використовува­ти для маркування тільки сертифікованої продукції. Національні знаки відповідності можуть бути однаковими для всіх видів про­дукції або груповими (для певних однорідних груп). Прикладом перших можуть бути знаки: в Німеччині — «DIN», Франції — «NF», Великобританії — «Katemark», Польщі — «В», Південній Кореї — «К». Японія користується груповим знаком для продовольчих товарів, сільськогосподарської продукції, продукції лі-В0вого господарства та рибної продукції у вигляді літер «JAS». Транснаціональні (регіональні) знаки відповідності підтверджують відповідність вимогам регіональних стандартів і застосо­вуються країнами певного регіону на підставі загальних стандарт JB і взаємного визнання результатів сертифікації. До таких знаків належать знак «CEN», затверджений Європейським комітетом зі стандартизації, і знак «CENELEC», затверджений Євро­пейською електротехнічною комісією. У країнах ЄС застосовує­ться транснаціональний європейський знак відповідності «СЕ», який підтверджує відповідність продукції приписам європейсь­ких директив і технічних агреманів (ATE). Технічний агреман — це документ, який містить докладні технічні характеристики ма­теріалів, обладнання або технологічних процесів, які відповіда­ють вимогам безпеки та експлуатаційної надійності. Об'єкти аг­реманів є новинками і ще не мають розроблених для них стан­дартів. Вимоги агреманів поширюються на показники безпеки, міцності, гігієнічності, екологічної чистоти, ергонометричні ха­рактеристики.

Штриховий код (інакше штрих-код) є знаком, що його засто­совують для автоматизованої ідентифікації та обліку інформації про товар. Його наносять на транспортну або споживацьку упа­ковку багатьох імпортних і вітчизняних товарів, оскільки наяв­ність штрихового коду на упаковці товару є обов'язковою умо­вою його експорту. Брак штрихових кодів значно погіршує конкурентне становище українського виробника такого товару: його не можна реалізувати за кордоном і все складніше реалізу­вати в нас, бо переважна більшість солідних торговців уже не відмовиться від автоматизованого обліку,

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали