Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Бізнес-план підприємства. Курсова робота

Реферати / Маркетинг / Бізнес-план підприємства. Курсова робота

Зміст

 1. Організаційно-правовий план

1.1. Форма організації бізнесу

1.2. Власники фірми і ключові функції

1.3. Перелік документів, необхідних для реєстрації

1.4. Основні розділи статуту

1.5. Організаційна схема управління фірмою

1.6. Консультанти і радники

 1. Кадровий план

2.1. Розрахунок кількості працюючих по категоріях

2.2. Штатний розклад спеціалістів

2.3. Функціональні обов’язки працівників

2.4. Розрахунок фонду оплати праці робітників

 1. Характер продукції і її функціональне призначення

3.1. Опис технічних і експлуатаційних характеристик продукції

3.2. Ліцензії, патенти, інші права власності на продукцію

3.3. Товарна політика фірми і розробка товарної гами продукції

3.4. Розробка упаковки як елемента комунікації

3.5. Сервісна політика

 1. План виробництва

4.1. Обґрунтування виробничої програми

4.2. Розрахунок необхідної кількості устаткування для реалізації виробничої програми

4.3. Планування виробничих площ, допоміжні вимоги до приміщення

4.4. Виробничий процес

4.5. Постачальники основних матеріалів

4.6. Розрахунок беззбитковості підприємства

 1. Ринок збуту

5.1. Аналіз споживачів

5.2. Ємність і динаміка ринку

5.3. Оцінка об’єму продажу

5.4. Аналіз еластичності попиту

5.5. Канали збуту

5.6. Мироприємства по просуненню товару на ринок

 1. Ступінь конкуренції

6.1. Оцінка свого конкурентного статусу, фірми-конкуренти

6.2. Основні методи боротьби за ринок

6.3. Переваги і недоліки виготовленого товару у порівнянні з товаром конкурентів

 1. Маркетинг план

7.1. Маркетингова стратегія

7.2. Концепція поведінки фірми на ринку .

7.3. Політика ціноутворень .

7.4. Сервісне і гарантійне обслуговування

7.5. Реклама і просування товару .

7.6. Бюджет затрат на маркетинг

7.7. Оцінка ризику

 1. Перелік можливих ризиків і проблем
 2. Економічна ефективність

9.1. Техніко-економічне обґрунтування цілеспрямованості випуску передбаченої продукції

9.2. Описання видів ефекту, які отримує потенційний споживач

9.3. Розрахунок економічного ефекту на старті експлуатації .

 1. Фінансовий план

10.1. Розрахунок собівартості одиниці продукції .

10.2. Розрахунок очікуваного річного кошторису витрат на виробництво .

10.3. Аналіз показників господарської діяльності .

10.4. Прибуток і збитки .

 1. Стратегія фінансування

11.1. Необхідність у фінансуванні .

11.2. Умови отримання і повернення інвестицій .

11.3. Використання фондів .

11.4. Розрахунок строків погашення кредитів

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН

1.1. Форма організації бізнесу

Акціонерне товариство “Комфорт” – це така форма підприємництва, за якої весь капітал поділено на визначене число рівних частин (акцій), що знаходяться у влачності окремих засновників і учасників. Наше акціонерне товариство, надалі “підприємство”, закритого типу, тобто весь пакет акцій розподілено тільки між засновниками, вони не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі.

Засновники і учасники акціонерного товариства несуть обмежену відповідальність за результати роботи свого товариства, що визначється тільки вартістю свого внеска(тобто вартістю акцій).

Вищим органом управління нашого підприємства є загальні збори, брати участь в роботі яких можуть всі акціонери незалежно від кількостіакцій, якими вони володіють. Загальні збори визнаються правомощними, якщо в них беруть участь кціонери, що мають відповідно до статуту 60 відсотків голосів. До компетенції зборів належать найбільш важливі питання, які визначають долю самого товариства, а саме: визначення основних напрямків діяльності підприємства, внесення змін до статуту, обрання керівних органів товариства, затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутку тощо. При цьому вирішення питань зі зміною статуту, ліквідацією підприємств а чи створенням дочірних філій здійснюється більшістю у ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах. Голосування відбувається за принципом: одна акція – один голос.Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

Статус рядових власників акцій дуже своєрідний: хоча кожний з них є співвласником підприємства і бере участь у прийнятті рішень, але конкретного впливу на роботу акціонерного товариства він не має, тому що він не має контрольного пакету кцій і не входить до складу керівеих органів підприємства.

"Підприємство" є юридичною особою; має самостійний баланс і розрахунковий рахунок у банку.

"Підприємство" має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий і технічний штампи, товарний і фірмовий знаки, інші, передбачені законом, реквізити.

Місцезнаходження "підприємства" - Україна, 23000 Вінницька область, м. Бар вул. Буняковського 11.

Підприємство має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті майнові права і нести обов'язку, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, третейському суді, самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, бути учасником і засновником господарських товариств і об'єднань. [4]

1.2. Власники фірми і ключові функції

Засновниками і учасниками акціонерного товариства є всі працюючі на підприємсеві люди. Акції розподілені відносно їх внесків. Акції є простими, що дозволяє їх власникам отримувати прибуток (дивіденди) в залежності від конкретних результатів роботи підприємства.

Контрольний пакет акцій, що складає 50% плюс одна акція від загальної калькості належить генеральному директору підприємства Нагорній Надії Василівні.

Головна мета діяльності підприємства - виробництво і реалізація валінкового взуття - товару народного споживання.

Предметом діяльності є:

-реалізація зробленої продукції на Україні, в інших державах;

-фінансово-кредитна діяльність.

Всі види діяльності підприємство здійснює як в Україні, так і за кордоном.[4]

1.3. Перелік документів необхідних для реєстрації

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали