Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Зовнішнє оточення фірми

Реферати / Менеджмент / Зовнішнє оточення фірми

План

Вступ

I зміст системного підходу до управління

1.1. Організація як складний і відкритий процес.

1.2. Характеристики зовнішнього оточення.

II зовнішні фактори прямої дії і їхній вплив на організацію

2.1. Постачальники.

2.2. Конкуренція як фактор прямого впливу.

2.3. Основні типи споживачів з якими працює організація.

2.4. Вплив місцевих органів влади на діяльність організації

III. характеристика побічних факторів зовнішнього оточення

3.1. Політична стабільність і стан економіки.

3.2. Розвиток науково-технічного прогресу.

3.3. Вплив соціокультурних факторів на організацію.

3.4. Події в інших країнах.

Висновки:

Список літератури

 

Вступ

Не існує жодної організації, що не мала б зовнішнього оточення і не знаходилася б з ним у стані постійної взаємодії.

Успіх будь-якої організації залежить не тільки від факторів діючих всередині організації, але, вирішальним чином, залежить від чинності, зовнішніх по відношенню до організації і діючих у глобальному зовнішньому оточенні факторів. У сьогоднішньому складному світі для досягнення успіху, необхідно розуміти чинність цих зовнішніх змінних. Будь-яка організація потребує регулярного одержання з зовнішнього оточення вихідних продуктів для забезпечення своєї життєдіяльності. При цьому кожна організація повинна віддавати щось у зовнішне оточення в якості компенсації за її існування. Підприємництво, що буде закривати очі на очевидні факти впливу оточення, буде створювати розриви між своєю поведінкою і жорсткими вимогами свого оточення. Як тільки рвуться зв'язки із зовнішнім оточенням, організація гине. Останнім часом у зв'язку з підсиленням і ускладненням конкуренції, а також різким прискоренням процесів змін у навколишньому середовищі організації все більшою мірою вимушені приділяти увагу питанням взаємодії з оточенням, розвивати спроможність адаптації до змін зовнішнього оточення.

Метою курсової роботи є вивчення впливу зовнішнього оточення організації на її діяльність.

Для досягнення поставленої мети були виконані такі основні задачі: утримання системи підходів до управ-ління, зовнішні фактори прямого впливу і їхній вплив на організацію, характеристика побічних факторів зов-нішнього оточення.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і списку літератури, що викори-стовується.

В першому розділі курсової роботи розглянутий зміст системного підходу до управління.

В другому розділі розглянуті зовнішні фактори прямого впливу на організацію.

В третьому розділі розглянута характеристика побічних факторів зовнішнього оточення.

 

I Зміст системного підходу до управління

Система – деяка цілісність яка складаеться з взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій вклад до характеристики цілого.

Управління це складний і динамічний процес, що спрямовується і здійснюється людьми для досягнення поставленої мети. Після того як визначена мета, необ-хідно знайти найбільш ефективні шляхи і засоби їхнього досягнення. Іншими словами, якщо при визначені мети потрібно відповісти на питання: «Чого досягнути?», - слідом за цим потрібно відповісти на питання: «як найбільш раціонально досягнути мети?». Таким чином, виникає необхідність у формуванні арсеналу засобів, що забезпечують досягнення мети управління.

Однім з найважливіших вкладів системного підходу в науку управління, є поява знання про значення зовні-шнього оточення, оскільки підкреслювалась необхідність для керівника розглядати свою організацію як цілісність, що складається з взаємооб’єднаних частин, в свою чергу опутанних зв'язками з зовнішнім світом. Ситуа-ційний підхід дозволив поширити теорію систем за рахунок розробки концепції, згідно з якою найбільш прийнятний в даній ситуації засіб визначається конкрет-ними внутрішніми і зовнішніми факторами, що характе-ризують організацію і впливають на неї відповідним чином.

1.1. Організація як складний і відкритий процес.

Кожна організація розглядається як система:

- Складна так як вона складається з багатьох систем (виробнича підсистема, фінансова та кадрова і т.і.)

- Відкритою системою, частиною ще більшої систе-ми, що зазнає вплив зовнішніх факторів і змушена пристосовуватися до них.

Концепція організації як відкритої соціальної сис-теми базується на такому мисленні, згідно з яким вся внутрішня побудова системи управління фірми є ніщо інше, як відповідь на різноманітні за своєю природою впливу з боку зовнішнього середовища організації і деяких інших характеристик її організаційного контексту, також, технології виробництва і якості її людських ресурсів.

До такого мислення практики і теоретики управління за рубіжем прийшли в середині 50-х років. Саме в цей час почався прискорений розвиток подій, що, зростая, стали змінювати межі, структуру і динаміку підприєм-ництва. Такі ситуації П. Друкер визначив як «епоху без закономірностей».

Більша частина вітчизняних підприємців доки дотримує думки, що вони тримають свою долю у власних руках. Всі проблеми у бізнесі розглядаються як витрати інфляційного періоду економіки і недосконалість законо-давства.

Однак це не так. Частина наших підприємців, що професійно зв'язані з зовнішньоторговельною діяльні-стю, почали сприймати і вплив зовнішніх змінних як щось об'єктивне. Реальність розвитку нашої і світової еко-номіки дозволяє сказати, що зміни тривають, та ще такими темпами, що можна з певністю завбачити подальше зростання нестійкості принаймні на 20-25 років вперед.

1.2. Характеристики зовнішнього оточення.

В практиці діяльності організацій має місце складна взаємодія і вплив змінних елементів організації на фактори зовнішнього середовища. Очевидно, що кожний окремо розглянутий фактор буде впливати на різноманітні організації по-різному. Досить часто вони утворюють своєрідну «цепну реакцію», при якій чинність одного фактору утворить «кола на воді», викликаючі активність інших факторів.

Такі дії факторів зумовлені їхніми загальними характеристиками. Виділяють чотири основні характери-стики зовнішнього оточення:

· Взаємопов’язаність факторів зовнішнього оточення;

· Складність зовнішнього оточення;

· Рухливість оточення;

· Невизначеність зовнішнього оточення.

Взаємопов’язаність факторів зовнішнього оточення – це рівень чинності, з якої зміна одного фактору впливає на інші фактори. Тако ж, як зміна будь-якої внутрішньої змінної може відбитися на іншій, зміну одного фактору оточення може зумовлювати зміна інших.

Прояв цієї характеристики можна проілюструвати на прикладі ситуації, в якій опинилися підприємства України після 1991 року.

Політичне проголошення суверенітету держави створили ситуацію, при якій політичні фактори виявили сильний вплив на загальний економічний стан підприємств України. Зростання Цін на энергоносії (особливо на нафту), монополія Росії на її поставку притягли за собою загальне підвищення цін на всіх види продукції.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали