Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Продуктивність організації: поняття, оцінка, шляхи забезпечення

Реферати / Менеджмент / Продуктивність організації: поняття, оцінка, шляхи забезпечення

Зміст

Вступ

1. Загальні поняття продуктивності

1.2. Виробничі функції

2. Вимірювання продуктивності

2.1. Взаємозв’язок між продуктивність і оплатою праці

2.2. Факторний та багатофакторний аналіз продуктивності .

3. Управління та забезпечення продуктивності

3.1. Мотивація і підвищення результативності

3.2. Методи прогнозування продуктивності

Висновок

Література

Додатки

Вступ

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, робіт і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації виробництва, ініціативи і т.д. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу.

Вивчення не тільки економіки, але і явищ природи і громадського життя, неможливо без аналізу. Сам термін «аналіз» походить від грецького слова «analyzis», що в перекладі означає «розділяю», «розчленовую». Отже, аналіз у вузькому плані являє собою розчленовування явища чи предмета на складові його частини (елементи) для вивчення їх як частин цілого. Таке розчленовування дозволяє заглянути усередину досліджуваного предмета, явища, процесу, зрозуміти його внутрішню сутність, визначити роль кожного елемента в досліджуваному предметі чи явищі. Звідси, аналіз – це науковий спосіб показання сутності економічних явищ і процесів, заснований на розчленовуванні їх на складові частини і вивченні їх у всім різноманітті зв'язків і залежностей.

Для забезпечення ефективного функціонування підприємств необхідно економічно грамотне управління їхньою діяльністю, що багато в чому визначається умінням її аналізувати. За допомогою аналізу вивчаються тенденції розвитку, глибоко і системно досліджуються фактори зміни результатів діяльності, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і окремих працівників, виробляється економічна стратегія його розвитку.

Для ефективної роботи в нових умовах зараз все частіше стали вимагатися працівники високої кваліфікації, що володіють знаннями по технології, економіці, організації виробництва, здатні не просто виконувати розпорядження, а самостійно виявляти ініціативу і заповзятливість.

Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця й оплати праці. Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивності організації слід за технологічним процесом. У цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їх розміщення і використання, що впливає на обсяг і темпи приросту вироблюваної продукції, використання матеріально-технічних засобів. Те чи інше використання кадрів прямим образом зв'язано зі зміною показника продуктивності. Ріст цього показника є найважливішою умовою розвитку продуктивності організації і головним джерелом росту національного доходу. На ріст продуктивності впливає певна кількість факторів, які в певній мірі взаємопов’язані між собою.

Тому значення даної проблеми важко переоцінити.

Основними узагальнюючими показниками які характеризують рівень продуктивності на підприємстві це є показники прибутку або витрат. Саме аналіз цих показників може дати повну картину продуктивності і ефективності діяльності підприємства.

Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб дослідити питання аналізу та планування продуктивності на підприємстві. Дослідження цих питань проводиться не на конкретному підприємстві, а загалом, наводяться приклади і розглядаються методи які є універсальними для більшості вітчизняних підприємств.

Актуальність дослідження даної проблеми на сучасному етапі зростає усе більше і більше. Це обумовлено перетвореннями суспільного ладу, що відбуваються, реорганізацією форм власності, заміною адміністративних методів управління економічними, переведенням економіки на ринкові відносини. Усі ці обставини додають якісно новий зміст процесу формування ефективності діяльності організації, а, отже, і дослідження цього процесу в даний момент здобуває особливу значимість. Виходячи з вищесказаного дійдемо висновку, що конкретною задачею будь-якого аналізу продуктивності підприємства є визначення слабких місць у виробництві, пов'язаних з використанням робочої сили і технологій, а його метою – вироблення таких рекомендацій, що не дозволять підприємству зниження обсягу і якості товарної продукції, що випускається ним.

Основною задачею даної роботи є теоретичне обґрунтування і практичне застосування критеріїв оцінки й аналізу використання продуктивності на підприємстві.

У першій частині курсової роботи викладаються питання, пов'язані з поняттям продуктивності організації, аналізу ефективності підприємства.

В другій частині курсової роботи проведений аналіз шляхам і методам оцінки і вимірювання продуктивності підприємства.

Третя частина курсової роботи присвячена шляхам досягнення продуктивності, управлінню продуктивністю організації та методам її забезпечення.

1. Загальні поняття продуктивності

Продуктивність – кількість продукції зробленої в одиницю часу. Це узагальнююча категорія, що взаємозалежна з рядом показників:

1.Якість продукції.

2.Ефективність виробництва.

3.Результат виробництва.

4.Задоволення потреб суспільства.

5.Задоволення особистих потреб працівника.

6.Кількість продукції.

Продуктивність організації являє собою комплексну категорію, що містить у собі такі показники:

1) прибутковість;

2) економічність;

3) дієвість (досягнення цілей);

4) відповідність міжнародним стандартам;

5) рівень трудової активності.

Якщо продуктивність праці являє собою використання тільки живої праці, то продуктивність організації передбачає використання поряд з живою працею і матеріальними ресурсами, і капіталу, і інформації. Таким чином, продуктивність є більш складна категорія в порівнянні з продуктивністю праці.

Ефективність - співвідношення витрат і результатів. Чим вище результат, тим краще працює підприємство.

Ефективність – система показників, які можна підрозділити на 4 підгрупи:

1.Ефективність використання живої праці. Включає:

- приріст продукції, отриманий за рахунок росту продуктивності праці;

- доля чисельності персоналу, скороченої в результаті росту продуктивності праці;

- темпи росту продуктивності праці.

2.Ефективність використання минулого (упредметненої праці). Включає:

- фондоозброєність;

- фондовіддача;

- фондоємність.

3.Ефективність використання матеріальних витрат. Включає:

- матеріалоємність продукції;

- енергоємність продукції;

- паливоємність продукції;

- комплектоємність.

4.Узагальнюючі показники. Включають:

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали