Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Рисунок 2.4

Адміністративно-функціональна модель управління ДНЗ №4

Але, на мій погляд, під час управління дошкільним навчальним закладом освіти, необхідно впроваджувати демокричний стиль управління, коли пріоритетними стають колегіальні форми й методи управління; підвищується конкурентоспроможність садочку, він набуває позитивного іміджу. Також необхідно враховувати, що у період переходу України до ринкових відносин для дошкільних навчальних закладів актуальним є застосування теоретичних положень і практичних рекомендацій менеджменту освіти як науки про управління освітніми організаціями, внаслідок якого останні не лише переходять у якісно новий стан, а, що найголовніше, стають конкурентоспроможними. Це дає можливість запровадити додаткові об’єктивні критерії результатівності праці кожного працівника закладу, а керівника освітньої організації наближує до проблем кожного працівника, “ніби спускає з вершини піраміди на площину діяльності кожного члену колективу” (рисунок 2.2).

Рисунок 2.5

Конкурентно-іміджева модель управління

У такій освітній організації забезпечується демократичний стиль управління, пріоритетними стають колегіальні форми і методи управління; підвищується конкурентоспроможність організації, вона набуває позитивного іміджу. Цим характеризується конкурентно-іміджева модель управління.

При цьому, на мій погляд, можливо використання базового стандарту професійної діяльності керівника навчального закладу, який запропонован Л. М. Карамушкою (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1

Базовий стандарт професійної діяльності керівника навчального закладу

Функції

Бачення стратегії та розвитку

Керівництво та моніторинг освітнього процесу

Мотивація та управління персоналом

Управління розвитком та фінансами

Внутрішня та зовнішня комунікація

Знання

1) історії та розвитку філософії освіти;

2) розвитку освіти в Україні (доктрина);

3) аконодавчої та нормативної бази;

4) особливостей розвитку регіональної освіти (місто, село)

1) методологічних основ теорії та практики навчально-виховного процесу

1) еоріїї управління персоналом;

2) психолого-педагогічних особливостей роботи з дорослими;

3)форм та методів роботи з персоналом

1) основ економіки та маркетингу;

2) законодавчої та нормативної бази з даного питання

1) теоріїї та практики інформаційних комунікацій (психологія, культура);

2) комунікаційних процесів (світового досвіду);

3) іноземних мов (обов’язково для новопризначених на посаду)

Вміння

1)прогнозувати розвиток загальноосвітнього навчального закладу;

2) застосовувати знання законодавчої та нормативної бази;

3) використовувати світовий прогресивний досвід управління, новітні економічні, психолого-педагогічні знання;

4) враховувати особливості регіонів

1) організувати педагогічний та технічний персонал для досягнення кінцевих результатів;

2) здійснювати керівництво навчально-виховним процесом на основі діагностики, з урахуванням особистісно-індивідуального підходу

1) використовувати моральні та матеріальні стимули для ефективного управління;

2) використовувати на практиці знання з теорії управління персоналом (конфліктні ситуації)

1) ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси;

2) знаходити додаткові шляхи для забезпечення розвитку навчального закладу;

3) організовувати маркетингову діяльність

Використовувати:

1) прогресівний досвід;

2) сучасні форми та методики комунікації (робота в команді, проекті);

3) сучасні технічні досягнення в освітньому процесу

Професій-на готовність та культура

1) готовність до змін;

2)творчий підхід

Готовність:

1) приймати відповідні управлінські рішення, усвідомлювати відповідальність за їх реалізацію;

2) здійснювати моніторинг якості управління навчальним закладом

Готовність:

1) відповідати вимогам до сучасного керівника (толерантність, гуманність, демократичність, тактовність);

2) до виправданого ризику

Готовність до:

1) інновацій;

2) ефективного управління розвитком

Готовність здійснювати управління навчальним закладом на засадах гуманізму, відкритості, толерантності

На даний час керівник дошкільного навчального закладу №4:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

· здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

· діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

· розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

· приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

· затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

· затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

· забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

· контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

· підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

· організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

· щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали