Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Постійно діючий колегіальний орган у санаторному ДНЗ № 4 – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять:

· керівник і його заступник;

· педагогічні працівники;

· медичні працівники;

· інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

· розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

· організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

· приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

· приймають Статут, зміни і доповнення;

· обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

· заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

· розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

· затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погодує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

У санаторному ДНЗ № 4 може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 7-ми осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

· співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

· сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

· сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров`я учасників навчально-виховного процесу;

· організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

· всебічне зміцнення зв`язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

· сприяння соціально-правової, захисту учасників навчально-виховного процесу.

Фінансово-господарська діяльність

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

· засновника;

· кошти державного бюджету, що надходять у розмірі не нижчому від передбаченого нормативами фінансування;

· батьків або осіб, які їх замінюють;

· добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;

· кошти, одержані від громадян за надання платних послуг;

· доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна

Санаторний ДНЗ № 4 за погодженням із засновником має право:

· придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

· отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

· здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам згідно із законодавством.

Статистична звітність, порядок ведення діловодства в санаторному ДНЗ № 4 здійснюється відповідно до законодавства. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється: через централізовану бухгалтерію

Контроль за діяльністю санаторного ДНЗ № 4

Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти міста Славутича.

Зміст, форми та періодичність контролю, не пов`язаного з навчально-виховним процесом: встановлює виконавчий комітет Славутицької міської ради та наглядові органи.

2.3 Планування діяльності

Під час планування в санаторному ДНЗ № 4 “Марите” використовуються дві моделі планування:

1. Перспективне планування, основним результатом якого є річний план роботи дошкільного закладу. Ця модель визначає приоритетні завдання і зміст роботи закладу протягом навчального року. Також перспективне планування висвітлює методи, прийоми, форми, загальні принципи освітньо-виховного процесу.

Поточне (календарне) планування, яке складається з календарних планів освітньо-виховної роботи педагогічних працівників і охоплює найближчий часовий проміжок – від 1-2 днів до 1-2 тижнів.

При цьому перспективне і поточне планування розглядаються як єдиний, нерозривний процес, складові якого взаємопов’язані за змістом. Перспективне планування служить основою поточного.

Форма складання перспективних і поточних планів текстова та графічна.

Річний план роботи санаторного дошкільного навчального закладу № 4 складається на навчальний рік та оздоровчий період до ст. 24 Закону України “Про дошкільну освіту” затверджується завідуючої Івашко Н. І. за погодженням з місцевим органом управління освітою.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали