Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Але за умови здійснення в нашій країні соціально-політичних перетворень, економічних реформ дії дошкільного навчального закладу та його керівника не можуть зводитися до простого реагування на зміни, що відбуваються в усіх соціальних сферах.

Багато вимог до ДНЗ з боку соціуму виникають несподівано, спонтанно і потребують миттєвої реакції суб`правління. Це спонукає останніх самостійно визначати стратегічні дії в рамках садочка, які відповідатимуть актуальним запитам споживачів і замовників освіти.

Орієнтація дошкільного навчального закладу на зовнішнє середовище, її спрямування на забезпечення розвитку соціуму мають бути покладені в основу стратегічного управління. Так управління сприяє розв`язанню проблем довгострокового характеру, досягненню основних цілей організації, забезпечує ДНЗ можливість урахування й передбачення змін і використання з часом переваг взаємодії з соціумом.

Світова практика свідчить, що переважна більшість організацій, які досягли значних успіхів і високих результатів у своїй діяльності, завдячують цим саме впровадженню системи стратегічного управління. Воно дає змогу підвищити довгострокову ефективність функціонування.

Процес стратегічного планування є першою і головною функцією стратегічного менеджменту і розглядається як вид діяльності.

Планування відбувається з урахуванням оточення. на цій основі спочатку формується генеральна мета організації, що стосується довгострокової перспективи розвитку останньої. На основі місії визначаються стратегічні цілі, цінності, культура й напрями діяльності організації. Місія та стратегічні цілі дають змогу розробити стратегічний план.

Стратегічні цілі та план є основним видом структурованої інформації для розробки тактичних цілей. Вони, відповідно, дають змогу розробити тактичні плани, на базі яких формуються й досягаються оперативні цілі. З рештою, всі види цілей і планів можна використати як дані для майбутноьї діяльності на всіх рівнях управління.

Таким чином, стратегічне планування являє собою процес розробки місії, стратегічних цілей, оформлення як системи досить формалізованих планів, корекції та перегляду системи заходів щодо їх виконання на основі систематичного контролю за змінами, які відбуваються ззовні та всередині організації.

Під час виконання магістерської роботи мною була зроблена спроба розробки моделі стратегічного планування діяльності санаторного дошкільного навчального закладу №4 “Марите” міста Славутич, яка допоможе повисити ефективність діяльності закладу в умовах актуалізації питання оздоровлення і реабілітації здоров`я.

На протязі 15 років існування ДНЗ №4 одним з основних завдань над яким працює педагогічний і медичний персонал – це здоров`я дітей, їх фізичний розвиток. тому в моделі стратегічного планування діяльності “Марите” має відображення навчально-виховний та реабілітаційний процес, які відбуваються на сьогодні і майбутні шляхи підвищення ефективності надання як освітніх так і медичних послуг.

Мета моделі стратегічного планування ДНЗ №4 полягає у чіткому визначенні порядку дій, що забезпечують ефективне функціонування і розвиток конкурентноспроможного дошкільного закладу “Марите” у довгостроковій перспективі.

При впроваджені запропонованої моделі санаторний дошкільний навчальний заклад №4 “Марите” може стати стратегічно орієнтованої організацією – в якій персонал має сформоване стратегічне мислення; в ньому розробляється і запроваджується інтегрована система стратегічних планів, поточна діяльність підпорядкована досягненню стратегічних цілей.

Під час використання розробленої моделі, “Марите” отримує значні переваги ніж його конкуренти (інші дошкільні навчальні заклади міста):

1. Зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, які відбуваються, а також впливу факторів “невизначеності майбутнього”.

2. Можливість ДНЗ №4 враховувати об`єктивні зовнішні та внутрішні фактори, що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів: сформувати відповідні інформаційні банки.

3. Можливість створити необхідну базу для прийняття стратегічних і тактичних рішень.

4. Можливість полегшити роботу щодо забезпечення довго та короткострокової ефективності й прибутковості.

5. Можливість зробити “Марите” більш керованою, оскільки за наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями, які конкретизовані у вигляді планових завдань.

6. Можливість запровадження системи оцінки якості діяльності персоналу на основі кваліметричного підходу.

7. Забезпечення динамічності змін шляхом прискорення практичних дій щодо реалізації моделі стратегічного планування на основі відповідної системи регулювання, контролю та аналізу.

8. Створення системи зовнішніх зв`язків, які дають можливість реагувати на зміни й досягати поставлених перед санаторним дошкільним навчальним закладом №4 “Марите” цілей.

9. Можливість побудувати обгрунтовану послідовність дій щодо формування та впровадження системи стратегічного управління.

Таким чином, впровадження моделі стратегічного планування діяльності ДНЗ №4, яке висвітлює його осонвні етапи: визначення місії; формулювання й коригування цілей; аналіз і оцінювання зовнішнього середовища, дослідження сильних і слабких сторін діяльності закладу; аналіз стратегічних альтернатив та інше, допоможе стати лідером в наданні освітньо-виховних, лікувально-реабілітаційних послуг споживачам та розраховувати на більш ефективне використання потенціалу закладу з метою отримання найбільшого корисного ефекту від своєї діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Національна доктрина розвитку освіти. // Дошкільне виховання. – 2002. - №7.

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.:-1999, 70 с.

3. Інструктивно-методичний лист МОН України №1/9-434 від 01.10.2002 “Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі”. // Дошкільне виховання,2002. №10.

4. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Е. Основи менеджменту. – Л.: Світ, 1995. С. 293

5. Ансофф И. Стратегическое управление. – Сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. С. 519.

6. Армстронг М. Основы менеджмента: Как стать лучшим руководителем. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 512.

7. Афанасьев Э. В. Эффективность информационного обеспечения управления. – М.: Экономика, 1997. С. 109.

8. Бех І. Д. Особтстісно зорієнтоване виховання: науково-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. С. 204.

9. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. – М.: АО “ИНФРА-М” – АОЗТ “Премьер”, 1995. С. 204.

10. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента./ Пер. с англ. Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С. 175.

11. Брэддик У. Менеджмент в организации. – М.: ИНФРА-М, 1997. С. 344.

12. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі. // Дошкільне виховання, 2002. №11.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали