Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

4. Принцип участі, що припускає залучення широкого кола працівників організації до процесу планування. При цьому досягається позитивний ефект двобічного роду:

а) підвищується реалістичність планів у зв’язку з використанням додаткового числа кваліфікованих експертних оцінок;

б) полегшується реалізація планових установок, що випливає з їх кращого розуміння персоналом і з більш високої його мотивації внаслідок причетності до прийняття ключових управлінських рішень.

Важливо відзначити, що між стратегічними, тактичними, оперативними планами існують тісні, прямі й зворотні зв`язки.

1.2 Визначення місії та цілей організації

Місія – це найбільш важлива, соціально орієнтована функція організації, її призначення (крім отримання прибутку). Формується місія перед усім з точки зору підвищення соціальної ролі організації. Корпоративна місія (господарча місія, концепція бізнесу) характеризує можливість займатися бізнесом, на який фірма орієнтується з урахуванням ринкових потреб, характеру споживачів, особливостей продукції і наявності конкурентних переваг. Концепція корпоративної місії – надійний елемент ідеологічної бази формування організації.

Сутність і роль місії зображено на рис. 1.4.

 
  Подпись: Є механізмом, що стиму-лює організацію до розвит-ку в обраному напряму,Подпись: Мотивує працівників до ефектної та злагодженої роботи

Рисунок 1.4

Роль місії організації

Місія як генеральна мета організації пов’язана з категорією “бачення” розвитку організації, “філософією існування” організації.

Місію можна описати як сукупність цілей, пов’язаних із ними переконань, відносин і напрямів діяльності, характерних для конкретної організації. Як підкреслила Л. Даниленко, місію також називают “ядром цінностей”. Наприклад, у кожній організації є люди зі своїми цінностями. Якщо цінності особистості не збігаються із цінностями організації (її місією, або метою), то людині в цій установі погано. У працівників виникає низка питань: Навіщо ми тут? Чому ми тут перебуваємо? Що ми хочемо створювати? Відповіді на ці запитання становлять бачення. Бачення – це погляд у своє майбутнє і його планування. Це перспективний погляд на напрямки розвитку й діяльності організації, базова концепція того, що організація планує зробити і чого прагне досягти сьогодні та в майбутньому. Після вироблення бачення формулюється стратегія. При цьому члени організації визначають, як вони хочуть працювати, щоб досягти мети. [85, с. 74]

Правильно сформована місія звичайно включає слідуючи моменти:

· загальні цінності і принципи;

· визначення сфери діяльності, яка служить задоволенню конкретних потреб, обслуговування обраних сегментів ринку;

· можуть враховуватись законні вимоги і претензії зацікавлених сторін (робітників, акціонерів, споживачів, суспільних організацій).

Місія може бути ефективна лише тоді, коли:

· вона дійсно може допомагати організації стати краще;

· в ній сконцентроване істинне ведення менеджерами організації її майбутнього;

· її поділяють більшість співробітників організації.

Місію бажано формулювати у вигляді як короткого твердження, так і розгорнутого визначення.

Місією, наприклад, автомобільної фірми, яку заснував Генрі Форд, було проголошено забезпечення людей дешевим автомобільним транспортом; “Мотороли” – гідно служити задоволенню потреб суспільства, забезпечувати споживачів продукцією і послугами найвищої якості за помірні ціни; “Дженерал Електрикс” – забезпечення життя.

Окреслимо основні етапи уточнення місії та бачення майбутнього.

Місія організації: мати чітке уявлення про те, що ми хочемо робити, якою має бути організація я чого ми хочемо досягти.

Для її реалізації необхідно розглянути низку питань:

1. Чи залишається визначена місія актуальною?

2. Як ситуація складеться в разі успішного здійснення місії?

3. Які конкретні підсумки ми матимемо після досягнення мети?

4. Якого успіху ми прагнемо для нашої організації та працівників?

Таким чином, місія організації – це суперзавдання, природа бізнесу, головна мета існування та глобальна причина, що спонукає займатися саме цим видом діяльності. Це вибір галузі, визначення номенклатури та асортименту продукції, робіт чи послуг, вибір ринку та шляхів товаропросування, напрямки інвестиційної діяльності, розподіл прибутку та ін. Цілі розробляються для забезпечення місії і підпорядковуються їй. Місія визначає основні напрямки та орієнтири для розвитку організації, забезпечує правовий статус фірми. [93, с. 47]

Цілі – це конкретний очікуваний стан організації, які конкретизують її подальшу діяльність і повинні відповідати певним вимогам:

· бути конкретними, чітко визначеними і підлягати виміру;

· мати різну тривалість дії:

1)оперативні, поточні – декада, місяць, квартал;

2)середньострокові – до 1-го року;

3)довготермінові – від 1-го до 5-ти років;

4)перспективні – на невизначений період, направлені у майбутнє, необмежені в часі;

· бути реальними (яких можна досягти з тими організаційними ресурсами, що є у розпорядженні);

· не повинні вступати у протиріччя, а навпаки, - взаємопідтримувати одна одну.

Цілі охоплюють усі сфери організаційного, виробничо-господарського, економічного функціонування організації. Можливу їх систему подано в таблиці 1.1. [68, с. 70].

Таблиця 1.1

Система можливих цілей організації

№ з/п

Назва цілі

Показник за допомогою якого цілі підлягають виміру

1.

Прибутковість

Обсяг прибутку. Дохід від інвестованого капіталу. Розмір виплати дивідендів на акцію, відношення прибутку до обсягу продажу.

2.

Ринки

Частка ринку, обсяг продажу (реалізація) в натуральних показниках або грошовому еквіваленті, ринкова ніша, сегменти ринку.

3.

Ефективність

Зниження собівартості, витрати на одиницю продукції, співвідношення результатів і витрат.

4.

Рентабельність

Рентабельність продукції, виробництва, реалізації.

5.

Продукція

Обсяг продажу конкретного виробу, зміни асортименту та номенклатури.

6.

Продуктивність

Виробіток на одного працівника, трудомісткість, чисельність тощо.

7.

Фінансові ресурси

Структура капіталу, емісія акцій, рух готівки, виплати дивідендів, період інкасації.

8.

Виробничі потужності, будівлі та споруди

Вартість обладнання, будівель, потенційний обсяг виробництва.

9.

Інновації

Впровадження нових технологій, придбання патентів, ліцензій тощо.

10.

Організаційні зміни

Кількість ланок та рівнів управління, рівень централізації, норма керованості, організаційна структура.

11.

Трудові ресурси

Показники невиходів на роботу, запізнень, кількість годин професійного навчання, перепідготовка ті підвищення кваліфікації працівників.

12.

Соціальна відповідальність

Стаж роботи, соціальне забезпечення, організація відпочинку працівників.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2021 україномовні реферати та навчальні матеріали