Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Судинні захворювання головного мозку

Реферати / Медицина / Судинні захворювання головного мозку

Серед хворих на ішемічний інсульт виділяють "малий інсульт", коли відновлення неврологічних функцій завершується у термін від 2 до 21 доби. З 1981 р. він входить у класифікацію цереброваскулярних захворювань ВООЗ та і в існуючу в Україні класифікацію судинних захворювань нервової системи. Клінічні прояви малого ішемічного інсульту нерідко нагадують перебіг лакунарних інфарктів - особливої форми судинної патології мозку. Лакунарні інфаркти - це одна із клінічних форм ішемічних порушень мозкового кро вообігу, зумовлених ураженням інтрацеребральних артерії при артеріальній гіпертонії і характеризуються розвиткої дрібних вогнищ некрозу в глибоких відділах мозку. В структурі цереброваскулярних захворювань вони складають приблизно 19% всіх випадків ішемічних інсультів. Як показують клініко-морфологічні співставлення в результаті комп'ютерно-томографічних досліджень, лакунарні інфаркти є морфологічним субстратом гіпертонічної енцефалопатії т судинної деменції.

Емболічний інфаркт мозку трапляється частіше в осіб молодого та середнього віку. Захворювання розвивається раптово, без будь-яких провісників, нерідко після фізичного зусилля або під впливом емоційного фактору. Можлива втрата свідомості. Кома, що може розвинутись, нетривала і неглибока. Частіше, аніж при інших формах ішемічного інсульту, спостерігаються судорожні приступи. Найчастіше емболічний інсульт виникає в басейні гілок лівої середньої мозкової артерії з ушкодженням внутрішньої капсули та підкіркових вузлів, що обумовлює розвиток правосторонньої геміплегії або геміпарезу, порушення мови. Іноді можлива емболія судин сітківки, що проявляється скотомами і навіть сліпотою. Відновлення втрачених функцій, хоч і неповне, настає порівняно швидко.

Діагноз ішемічного інсульту грунтується на уважному вивченні передінсультного періоду, аналізі темпу виникнення його та динаміки захворювання. Важливо визначити, чи є у хворого артеріальна гіпертонія, прояви ішемічної хвороби серця (порушення ритму серця і провідності, ознаки недостатності кровообігу), уточнити анамнез (перенесені інфаркт міокарда, інсульт, транзиторні ішемічні атаки), виявити можливі фактори ризику (цукровий діабет, інтоксикація нікотином, зловживання алкоголем, надлишкова вага тіла, спадкова схильність), старанно дослідити пульсацію периферичних і магістральних судин голови на шиї. Добуті дані в поєднанні з клінічною неврологічною симптоматикою, результатами дослідження очного дна, реологічних властивостей крові, спинномозкової рідини, ехо- і електроенцефало графії, ультразвукової доплерографії, ЕКГ, а також рентгенологічними методами - краніографія, ангіографії комп'ютерна томографія - дають можливість поставні діагноз ішемічного інсульту і віддиференціювати його від інших захворювань, які мають схожий клінічний перебіг.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДІАГНОЗ ГЕМОРАГІЧНОГО ТА ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Враховуючи різну тактику лікування крововиливів у мозок і мозкового інфаркту, важливе значення має своєчасне проведення диференціального діагнозу цих клінічних форм гострого порушення мозкового кровообігу.

В типових випадках диференціальний діагноз здійснюється за допомогою симптомів, приведених у диференціально-діагностичній таблиці № 1.

Слід зазначити, що окремі симптоми мають відносну діагностичну цінність для визначення характеру інсульту. Однак певне поєднання симптомів з врахуванням даних лабораторних та інструментальних досліджень дозволяють правильно розпізнати характер інсульту в переважній більшості випадків. Звичайно, вирішальне значення в проведенні диференціальної діагностики геморагічного та ішемічної інсульту надають комп'ютерній томографії голови, з допомогою якої крововилив у мозок можна діагностувати зразу після розвитку інсульту за наявністю в мозку вогнища підвищеної щільності, а інфаркт мозку у вигляді осередків зниженої щільності виявляється в середині або в кінці першої доби після початку захворювання

Таблиця 1.

Диференціально-діагностична таблиця для розпізнавання основних форм судинних захворювань головного мозку

 

Симптом  

Крововилив у головний мозок  

Ішемічний інфаркт мозку

Тромбоз мозко­вих судин

Емболія мозко­вих судин

Вік хворого  

Середній, моло­дий, 45-55 років

Похилий, старе­чий, після 60 років

Частіше моло­дий, 20-40 років

Попередні захво­рювання

Гіпертонічні кри­зи, аневризми мозкових судин

Повторні транзиторні ішемічні атаки

Захворювання серця (ревмокар­дит), пороки сер­ця, миготлива аритмія, пролапс митрального кла­пану

Провісники

Головний біль

Запаморочення, минущі рухові, чутливі або мовні розлади

Відсутні

Розвиток

Раптовий

Поступовий на протязі кількох

годин

Раптовий

Початок захво­рювання

Частіше в день після фізичного перенапруження або емоційного збудження

Найчастіше під час сну або відразу після ньо­го

Після фізичного або психічного перенапружен­ня, стресу

Свідомість під час розвитку

Частіше кома або зміни свідомості різного ступеню (від 1 до декількох діб)

Збережена, рідко втрачена при закупорці ве­ликих судин

Короткочасна втрата, нетрива­ла кома

Забарвлення об­личчя під час інсульту

Багряно-черво­не, гіперемія шкіри обличчя

Блідість

Блідість

Пульс

Напружений, сповільнений або прискорений

Ослаблений,

аритмічний

Залежить від ста ну серця, часто аритмічний

Симптом  

Крововилив у головний мозок  

Ішемічний інфарктмозку

Тромбоз мозко­вих судин

Емболія мозко­вих судин

Дихання

Часто хрипле типу Чейна-Сто-кса

Нормальне

Нормальне або прискорене

Артеріальний тиск  

Різко підвищений

Підвищений, бу­ває нормальний або знижений

Нормальний або знижений

Блювота

Часто

Не типова

Часто

Кров  

Лейкоцитоз, збільшення відносної кількості нейт­рофілів та змен­шення лімфоцитів, тоб­то підвищення індексу Кребса до 6 і більше (відношення кількості нейт­рофілів до кількості лімфоцитів)

Не змінена

Можуть бути зміни

Очне дно  

Крововиливи в сітківку, гіпертонічна нейроретінопа-тія

Атеросклеро­тичні зміни су­дин сітківки

Рідко емболія центральної ар­терії сітківки

Стан зіниць  

Анізокорія, роз­ширення зіниці на Боці вогнища ураження

Не змінені

Іноді анізокорія

Симптом  

Крововилив у головний мозок  

Ішемічний інфаркт мозку

Тромбоз мозко­вих судин

Емболія мозко­вих судин

Епілепти-чні припадки

Спостерігаються при крововили­вах у стовбур мозку, прориві крові в шлуноч­ки, при субарах-ноїдальних кро­вовиливах

Не характерні, бувають при за­купорці внутрішньої сон­ної артерії в екст-раніальному відділі

Часто, в період розвитку захво­рювання

Менінге-альні симптоми

Виражені

Бувають рідко у хворих з післяішемічним набряком мозку

Бувають рідко

Спино-мозкова рідина

Інтенсивно кров'яниста при субарах-ноїдальному кро­вовиливі та про­риві крові в шлу­ночки, при паренхіматозно-му крововиливі. Брітроцити при мікроскопії

Прозора, незнач­не збільшення білка

Прозора, незна­чне збільшення білка

Розвиток осередкових симптомів

Швидкий розви­ток капсулярноі геміплегії; при субарахноїдаль-ній геморагії осе­редкових симптомів не буває

Поступовий роз­виток рухових розладів, пору­шень мови; сто­вбурові симптоми

Раптовий розви­ток рухових, мовних розладів

Дислокаційні стовбурові симп­томи

Значно виражені

Бувають при на­бряку мозку

Бувають рідко

Супутні захворю­вання

Артеріальна гіпертонія, анев­ризми мозкових судин

Атеросклероз, атеросклероз в поєднанні з ар­теріальною гіпертонією, цук­ровий діабет, ва­скуліт

Ревматизм, ендо­кардит, пороки серця, миготли­ва аритмія

ЕхоЕГ дослідження

Зміщення сере­динного еха на б-7 мл у бік, протилежниой осе­редку

Зміщення М-еха не характерне

Зміщення М-еха не характерне

Симптом  

Крововилив у головний мозок  

Ішемічний інфаркт мозку

Тромбоз мозко­вих судин

Емболія мозко­вих судин

Церебральна ангіографія

На ангіограмах при крововиливі у півкулю наяв­на безсудинна зо­на та зміщення артеріальних плок

Виявляють об­рив контрастної речовини у магістральних та внутрішньо-мозкових арте­ріях

Виявляють об­рив контрастної речовини у внутрішньо-мозкових арте­ріях

Вихід інсульту

Смертність у ме­жах 75-90%

Смертність у ме­жах 20%

Смертність у ме­жах 15%

         

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали