Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Модулі та робота з файлами в Паскаль

Реферати / Комп'ютери і технології / Модулі та робота з файлами в Паскаль

Робота з файлами.

 

Теоретичні відомості

Файл – це сукупність даних однакового типу. Таке визначення збігається з визначенням масиву, але, на відміну від останнього, файл зберігають на диску, кількість даних у файлі при його описуванні не вказується, елементи файла не мають індексів, що ускоаднює роботу з ними.

Опис файлового типу має вигляд:

Type <ім'я типу> = File of <тип компонент>;

Процедури і функції для роботи з файлами:

Assign – зв'язує деякий зовнішній файл на диску з файловою змінною.

Reset – відкриває уже раніше створений файл данних на диску, ім'я якого було перед цим пов'язане процедурою Assign.

Rewrite – створює новий файл і відкриває його. Якщо файл вже існує вміст знищується, а сам файл відкривається знову.

Close – закриває файл, який зв'язаний з файловою змінною.

Eof – набуває значення true, якщо досягнуто кінець файла, інакше набуває значення false.

IOResult – використовується для пошуку помилок, які виникають при роботі з файлами.

Індивідуальне завдання

Задача 1.

Написати програму контролю знань студентів з літератури.

Оформити файл відповідей та файл питань.

Задача 2.

Написати програму що виводить на екран студентів, що набрали прохідний бал не нижче 8.

Задача 1:

program zavd1;

uses

crt;

const

qfile='quest.txt';

afile='ansver.txt';

var

f1,f2:text;

i,k:integer;

name,ansv:string;

begin

clrscr;

assign(f1,qfile);

assign(f2,afile);

rewrite(f2);

reset(f1);

write('Введіть своє ім`я, групу :');

readln(name);

writeln(f2,name);

while not eof(f1) do begin

readln(f1,name);

writeln(name);

write('Ваша відповідь :');

readln(name);

writeln(f2,name);

readln(f1,ansv);

if ansv=name then k:=k+1;

i:=i+1;

end;

writeln(f2,'Всього питань :');

writeln(f2,i);

writeln(f2,'Правильних питань :');

writeln(f2,k);

close(f1);

close(f2);

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

Вміст файлу протоколу:

Бригіда e02

толстой

поет

да

Всього питань :

3

Правильних питань :

2

Задача 2:

program typefiles;

uses

crt;

const

kolocenok=2;

type

abiturient=record

fio:string;

marks:array [1 kolocenok] of integer;

end;

var

ser,i,j,k:integer;

abit: array [1 40] of abiturient;

temp: abiturient;

begin

clrscr;

write('Введiть кiлькiсть абiтурiентiв: ');

readln(k);

for i:=1 to k do begin

writeln('абiтурiент ',i,':');

write('im`я: ');

readln(temp.fio);

writeln('Введiть оцiнки: ');

for j:=1 to kolocenok do readln(temp.marks[j]);

abit[i]:=temp;

end;

clrscr;

for i:=1 to k do begin

writeln('абiтурiент ',i,':');

write('im`я: ',abit[i].fio);

write(' мае оцiнки: ');

ser:=0;

for j:=1 to kolocenok do begin

write(abit[i].marks[j],', ');

ser:=ser+abit[i].marks[j];

end;

writeln;

if ser>8 then writeln(' З А Ч И С Л Е Н И Й ! ');

writeln;

end;

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

абiтурiент 1:

im`я: Саша мае оцiнки: 4, 5,

З А Ч И С Л Е Н И Й !

абiтурiент 2:

im`я: Петро мае оцiнки: 3, 4,

абiтурiент 3:

im`я: Олег мае оцiнки: 4, 2,

абiтурiент 4:

im`я: Микола мае оцiнки: 2, 2,

Висновок:поглибив знання, вміння та навички розробки з використанням текстових та типизованих файлів, закріпив свої знання в області записів та типизованих файлів.

Складання програм з використанням модулів.

Теоретичні відомості.

Прогресивним підходом у програмувонні вважається використання модулів або блоків. Набір процедур та функцій, об’єднаних в один блок (UNIT), може компілюватися незалежно від головної програми. Завдяки цьому час компіляції для великих програм може на багато зменшуватися, а це має велике значення при відладці програм, які приходиться досить часто компілювати.

МОДУЛЬ(UNIT) – це програмна одиниця, текст якої відкомпільовано незалежно. Вона включає в себе визначення констант, типів даних, змінних, процедур та функцій, доступних для використання в програмах, які викликають.

Внутрішня структура модуля прихована від користувача.

Структура модуля.

В модулі можна виділити декілька розділів: заголовок, інтерфейсна частина, реалізаційна частина і інілізаційна частина.

Заголовок модуля.

UNIT ім’я модуля;

Інтерфейсна частина.

INTERFACE початок розділу оголошень;

USES модулі, які використовуються;

LABEL оголошення доступних глобальних

міток;

CONST оголошення доступних глобальних

констант;

TYPE оголошення доступних глобальних

типів;

VAR оголошення доступних глобальних

змінних;

PROCEDURE(FUNCTION) заголовки доступних процедур (функцій);

Реалізаційна частина.

IMPLEMENTATION початок розділу реалізації;

USES модулі, які використовуються при реалізації;

LABEL оголошення скритих глобальних міток;

CONST оголошення глобальних констант;

TYPE оголошення скритих глобальних типів;

VAR оголошення скритих глобальних змінних;

PROCEDURE(FUNCTION) тіла доступних та скритих процедур (функцій);

Інілізаційна частина.

BEGIN основний блок модуля.

END.

Індивідуальне завдання.

Варіант №7.

Скласти програму на мові Pascal розв’язку даної задачі та виконання її на ЕОМ. Процедури та функції оформити у вигляді модуля.

Задача 1.

Модуль:

unit gregory;

{---------------------------------------------------------}

interface

uses crt;

var

c,k:array [1 5,1 4] of real;

i,j:integer;

m:byte;

function facktorial(x:integer):real;

{---------------------------------------------------------}

implementation

function facktorial(x:integer):real;

var

i:integer;

facktorial1:real;

begin

facktorial1:=1;

if i<=1 then facktorial:=1 else begin

for i:=1 to x do facktorial1:=facktorial1*i;

facktorial:=facktorial1;

end;

end;

{---------------------------------------------------------}

begin

end.

Запускна програма:

uses gregory;

begin

clrscr;

writeln('Введiть елементи масива:');

writeln;

for i:=1 to 5 do

for j:=1 to 4 do begin

write('Елемент [',i,',',j,']=');

readln(c[i,j]);

end;

m:=0;

clrscr;

for i:=1 to 5 do begin

for j:=1 to 4 do begin

k[i,j]:=c[i,j]/facktorial(i+j);

if k[i,j]<1 then m:=m+1;

write(k[i,j]:7:5,' ');

end;

writeln;

end;

end.

 

Завантажити реферат Завантажити реферат

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали