Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Система національних рахунків

Реферати / Економіка / Система національних рахунків

Зміст

Вступ

I Розділ

1.1 ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

1.2. ПЕРШІ СПРОБИ РОЗРАХУНКІВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В АНГЛІЇ

1.3. ЕТАПИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ НАІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

1.4.1. Снр-53 як початковий варіант

1.4.2. Снр-68 як базова модель

1.4.3. Снр-93 — обличчям до світової спільноти

1.5 НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ УКРАЇНИ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СНР-93

1.6. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СНР-93

II Розділ

2.1 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ

2.2 НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ NАТIОNАL АССОUNТ

2.3 Приклад національних рахунків України

Висновки

Вступ

Перехід України на ринкові відносини потребує докорінної перебудови обліку та статистики. Але зробити це миттєво просто неможливо. Цей процес має тривалий еволюційний характер. Для того щоб прискорити його, не порушуючи внутрішньої сутності, необхідно засвоїти практичний досвід, накопичений країнами з розвинутою економікою, та запровадити міжнародні стандарти обліку і статистики, з урахуванням позитивного національного досвіду.

Центральне місце з-поміж міжнародних стандартів обліку та статистики належить Системі національних рахунків (СНР). СНР — це найважливіший сучасний міжнародний стандарт 00Н в галузі національного рахівництва. Ним користуються статистичні орга­ни більшості країн світу. СНР нині в країнах з ринковою еконо­мікою є важливою складовою цю курсову зробив олексюк володимир і скинув в інтернет економічної статистики. Україна після проголошення незалежності почала переходити від колиш­нього радянського балансу народного господарства до СНР. У наш час Держкомстат України розробляє і публікує тільки націо­нальні рахунки.

Отож робота над цією темою є актуальною.

Але широке впровадження методології СНР в економічну ста­тистику та бухгалтерський облік гальмується обмеженою кількіс­тю фахівців, які володіють цим складним як в теоретичному, так і в практичному плані предметом.

Завданням цієї праці є ознайомлення студентів з основними категоріями, принципами побудови, показниками СНР, тобто із системою економічної інформації, яка використовується у світі для опису та аналізу економічного процесу на макрорівні. СНР є універсальною міжнародною економіко-статистичною мовою спіл­кування економістів, статистиків, політиків, фінансистів, дипло­матів, менеджерів різних країн та наукових шкіл.

СНР є логічно послідовною, гармонічною та цілісною сукуп­ністю макроекономічних рахунків, балансів активів та пасивів, а також таблиць, в основу яких покладено низку узгоджених на міжнародному рівні понять, визначень, класифікацій та правил обліку. СНР дає можливість виражати економічні дані у формі, придатній для здійснення економічного аналізу та прийняття важливих управлінських рішень

Логіка побудови роботи полягає в послідовному показі джерел виникнення СНР, етапів становлення та розвитку системи як міжнародного стандарту з наступним описом сучасної моделі СНР 00Н — 93 та національних особливостей її застосування

Особливу увагу приділено проблемам запровадження СНР 00Н — 93 в статистичну практику України. Це передовсім проблеми впровадження основних класифікацій, показників окремих рахунків, оцінки тіньової еко­номіки, квартальних розрахунків ВВП та його коригування у зв'язку із сезонністю тощо.

Отже, методи макроекономічного аналізу та моделювання в роботі описано з використанням даних націо­нальних рахунків України.

Майбутнім фахівцям зі статистики, обліку, фінансів, держа­вного управління економікою, з менеджменту, маркетингу, міжнародної економіки важливо знати основні засади побудо­ви СНР для того, щоб ефективно використовувати систему по­казників СНР, яка адекватно описує структуру, механізм фун­кціонування ринкової економіки. Для цього в курсовій (крім ме­тодичного матеріалу) подаються відповідні практичні дані.

I Розділ

1.1. ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ[1]

Як ствержував колишній глава Центрального бюро статистики Голандії Д. Дерксен автором термінів «національні рахунки», «національне рахівництво» є голландський статистик Ед Ван Кліфф, який 1941 року опублікував в голландському щомісячному журналі «Economic» дві статті з побудованими ним таблицями національних рахунків для Гол­ландії за 1938 рік. Проте Друга світова війна припинила практич­ні та наукові цю курсову зробив олексюк володимир і скинув в інтернет зв'язки європейських економістів. Нині вже важко сказати, хто в дійсності є винахідником системи національних рахунків, бо ті самі ідеї і приблизно в той самий час виникали в багатьох країнах, але через зрозумілі причини не ставали надбан­ням широкого загалу.

Французські статистики, наприклад, впевнені, що перші наці­ональні рахунки були побудовані у Франції Р. Фроманом також стосовно 1938 року з використанням засадних принципів науко­вої праці економіста Венсена (1941), яка встановлювала зв'язок між рахунками підприємств і рахунками країни в цілому.

Відомо також, що 1941 року в Англії Джеймс Міль і Річард Стоун розробили власну систему національних рахунків як на­слідок глибокого вивчення національного доходу Англії. Цю ро­боту обидва винахідники вели в міністерстві фінансів з самого початку війни з ініціативи і за консультації Кейнса.

Приблизно в той самий період (середина 30-х рр.) В.Леонтьєв почав роботу над своєю системою показників взаємозв'язку еко­номіки, але у формі таблиць «витрати — випуск», в основу яких покладено ідею шахової таблиці з подвійним входом .

Не завадить нагадати, що 1926 року було опубліковано баланс народного господарства СРСР за 1923/24 рік — перший у еконо-міко-статистичній літературі баланс країни в цілому. Окрім того, було побудовано баланси за 1928, 1929 і 1930 роки, щоправда їх не публікували у відкритій пресі.Як бачимо, національні рахунки (у тій чи іншій формі) виник­ли майже одночасно і незалежно у багатьох країнах. Поширення кейнсіанства значно сприяло цьому. До того ж, Друга світова війна з її мобілізацією максимуму ресурсів, необхідністю глибо­кого осмислення галузевих взаємозв'язків в економіці втягнутих у війну країн примусила Уряди не тільки скрупульозно обчислю­вати національний дохі/Д, поглибити та поліпшити статистичну базу, а й зробити наступний крок — створити

систему національ­них рахунків, що розкриває й деталізує всі внутрішні зв'язки на­ціонального господарства.

Отже, історично і логічно національні рахунки були розвит­ком і поглибленням обчислення національного доходу, який вже на початку Другої світової війни робили у формі детальної таб­лиці, побудованої на солідній статистичній базі. Часто економіс­ти, працюючи над цю курсову зробив олексюк володимир і скинув в інтернет проблемами національного доходу, самі відчу­вали, що потрібно вийти за рамки обчислення цього одиничного показника і розкрити його зв'язки з іншими макроекономічними показниками, тобто національне рахівництво «народилося» з об­числення національного доходу.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали