Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Фінанси підприємства

Реферати / Бухгалтерський облік / Фінанси підприємства

З М І С Т

1. Знос і амортизація основних фондів. Методи

розрахунку амортизаційних відрахувань на повне

відновлення основних виробничих фондів.

2. Напрямі податки і особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб`єктів.

3. За даними конкретного підприємства визначення всіх обов`зкових відрахувань в цільові фонди.

4. Список літератури

1. ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ НА ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ.

До основних фондів відносяться будівлі ,споруди, обладнання, обчислювальна техніка, прилади, транспртні засоби, інструменти та інші матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності, вартість яких вища 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та використання перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, вартість яких поступово зменшуєтья у зв`язку з фізичним або моральним зносом.

ЗНОС - це щорічне зниженння вартості основних фондів. Повна або часткова втрата споживчої вартості основних фондів.

ФІЗИЧНИЙ ЗНОС - це природня поступова втрата первісних спожівчих властивостей.

 
 

Фізичний знос можна визначити за формулою

де ФЗ - фізичний знос,

ФСС - фактичний строк служби основних фондів, років ;

НСС - нормативний строк служби, років

МОРАЛЬНИЙ ЗНОС -втрата споживчої вартості в результаті НТП , появи більш ефективних машин тощо.

Моральний знос можна визначити :

 
 

де МЗ - моральний знос,

ВВн - витрати виробництва нових основних фондів, грн;

ВВд - витрати виробництва діючих основних фондів, грн.

Для покроиття зноса підприємства нараховують амортизацію.

Амортизація - це процес поступового перенесення вартості основних фондів на вартість виготовленого за їхньою участю продукту.

Амортизацїї підлягають усі види ремонту, реконструкції, модернізації та інші види поліпшення основних засобів.

Основні засоби поділяються на три групи, кожна з яких має свою річну норму амортизації:

- група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої - річна норма амортизації 5 відсотків;

- група 2 - автомобільний транспорт та вузли до нього; меблі, побутові, електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно - обчислювальні машини, інформаційні системи, телефони, інше конторське (офісне) обладнання, утаткування та приладдя до них - річна норма амортизації 25%;

- група 3 - будь - які інші основні засоби, не включені до груп 1,2 - річна норма амортизації 15%.

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду.

Балансова вартість груп основних фондів на початок звітного періоду розраховується за формулою :

Б(а)= Б (а-1) + П(а-1) - В ( а-1) - А (а-1), де

Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б (а-1) - балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному ;

П (а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту,реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основнихї фондів протягом періоду, що передував звітному;

В (а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

А (а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих в період, що передував звітному.

Амортизаційні відрахування підприємства здійснюють щомісячнол в розмірі 1\12 частини річної норми. Оскількі вони - елемент собівартості продукції і водночас важливий елемент - фінансовий ресурс - для капіталовкладень , вони є об`єктом планування. Розрахунок річного плану амортизаційних відрахувань ведеться на основі балансової вартості об`єктів основних засобів й норм амортизації. Якщо той чи інший об`єкт існує цілий рік, то це робиться шляхом множення балансової вартості об`єкта на норму амортизації (в процентах) і ділення одержаного результату на 100.

Середньорічна балансова вартість визначається для об`єктів, які вводяться в експлуатацію протягом року або вибувають до закінчення року.

Середньорічна вартість об`єкта, що вводиться в експлуатацію не з початку року (Вс), визначається за такою формулою :

 
 

де В - первинна (відновна) вартість об`єкта ;

Кф - кількість повних місяців функціонування у році.

Середньорічна вартість об`єкта, що вибуває з експлуатації до закінчення року (Вв)включається за формулою :

 
 

де Км - кількість повних місмяців року, протягом яких об`єкт не функціонує.

При індексації балансової вартості основних засобів підприємства у зв`зку з підвитщенням цін полчинаючи з місяця, на 1-е число якого вона проведена , амортизаційні відрахування здійснюються на основі нової вартості об`єктів. Коефіцієнт

Індексації визначається за формулою :

Кі = (І (а-1) -110 ) : 100,

де Кі - коефіцієнт індексації;

І (а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого провадиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує 1, індексація не проводиться.

Для амортизації матеріальних активів важливе те, що кожен об`єкт основних засобів має так звану ліквідаційну авртість. Ліквідаційна вартість - це вартість деталей, придатних для ремонту інших машин та устаткування, вартість металу, будівельних та інших матеріалів, які можна одержати при ліквідації об`єктів (за мінусом вартості демонтажу й розібрання устаткування, будівель тощо).

Підприємство може прийняти рішенгня про застосування прискореної амортизації основних засобів групи 3, придбаних після набуття чинності Закону "Про оподаткування прибутку підприємств від 22.05.97 р. за такими нормами:

- 1-й рік експлуатації - 15% ;

- 2-й рік експлуатації - 30% ;

- 3-й рік експлуатації - 20% ;

- 4-й рік експлуатації - 15% ;

- 5-й рік експлуатації - 10 %;

- 6 -й рік експлуатації -5% ;

- 7 - й рік експлуатації - 5%.

Норми прискореної амортизації застосовується не до залишкової, а до первісної вартості такого об`єкта.

Амортизація окремого об`екта основних фондів групи 1 проводиться до досягнення балансовою вартістю такого об`єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об`єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об`єкту прирівнюється до нуля.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали