Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення

Реферати / Фінанси / Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення

4) виробництво товарів народного споживання та продукції промислово-технічного призначення;

5) виробництво будівельних виробів і конструкцій;

6) виробництво, закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, в тому числі закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівкові кошти;

7) оптова та роздрібна торгівля;

8) надання побутових послуг населенню;

9) виробництво продукції харчування, організація роботи пунктів громадського харчування;

10) внутрішні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, надання транспортно-експедиційннх послуг;

11) науково-технічні розробки по виробництву гумотехнічних виробів.

Юридичний статус Товариства:

Товариство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною назвою, фірмовий знак (символіку), а також інші необхідні реквізити.

Статутний фонд:

Статутний фонд Товариства становить 513030 грн.

Статутний фонд Товариства поділений на 2052120 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю – 0,25 грн. кожна.

Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного фонду.

Збільшення статутного фонду здійснюється шляхом :

— випуску нових акцій;

— збільшення номінальної вартості акцій;

— обміну облігацій на акції.

Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом :

— зменшення номінальної вартості акцій ;

— зменшення кількості акцій через їх придбання з подальшим апелюванням.

Організаційна структура ВАТ “Гумотехніка” показана на рис.2.1.

Розглянемо управління ВАТ “Гумотехніка”.

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. Щороку Товариство проводить Загальні збори акціонерів. Учасниками Загальних зборів є юридичні та фізичні особи, що володіють будь-якими акціями Товариства згідно з випискою із реєстру власників іменних цінних паперів на дату проведення Загальних зборів. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу Товариства та особи, які запрошені на збори акціонерами, що володіють сукупно більш ніж 10% акцій. Члени Спостережної ради можуть бути присутніми на Загальних зборах.

Спостережна рада здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства. Спостережна рада складається з п'яти членів, що обираються терміном на 5 років.

Спостережна рада має такі повноваження:

— рекомендує акціонерам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного фонду Товариства;

— рекомендує Загальним зборам розмір дивідендів;

— затверджує укладання угод Товариства, розмір яких становить від п’ятдесяти до сімдесяти залишкової вартості основних фондів;

— затверджує, за поданням Правління Товариства, рішення про здійснення Товариством капіталовкладень, розмір який перевищує десять відсотків річного обігу Товариства за попередній рік;

— розглядає та затверджує звіти за кожний квартал поточного року, за минулий рік, які подаються Правлінням Товариства, ревізійною комісією;

       
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 36Рис. 2.1. Організаційна структура ВАТ «Гумотехніка»

— здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

— залучає експертів для аналізу окремих питань, що стосується діяльності Товариства.

Спостережна рада надає вищому органу управління Товариства щорічний звіт про свою діяльність.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Правління діє на підставі положення, затвердженого Загальними зборами.

Правління Товариства складається з десяти членів і призначається строком на п'ять років. До складу Правління за посадою входять:

— голова Правління (генеральний директор),

— перший заступник Голови Правління,

— члени Правління

До компетенції Правління Товариства належать всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які стосуються компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Товариства.

Правління керує та самостійно розпоряджається всіма справами, майном та коштами Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством, Статуту та постановами Загальних зборів акціонерів належать до компетенції органів Товариства.

Голова Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства та отримує для цього відповідні повноваження.

Головним завданням членів Правління та членів Спостережної ради є діяльність з метою збільшення прибутковості Товариства.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Перевірки фінансово-громадської діяльності Товариства проводяться ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів акціонерів, більшості членів Спостережної ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, що володіють сукупно не менш ніж десятьма відсотками простих іменних акцій.

Ревізійна комісія складається з 3 членів. Члени ревізійної комісії обираються зі складу акціонерів або їхніх уповноважених представників власниками більш ніж п'ятдесяти відсотків простих іменних акцій Товариства.

Засідання ревізійної комісії проводяться у разі необхідності. Ревізійна комісія приймає рішення простою більшістю голосів членів комісії. Під час голосування кожен член комісії має один голос.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Спостережній раді, звітує щодо своєї діяльності за рік на Загальних зборах акціонерів.

Ревізійна комісія складає висновок з річних фінансових звітів і бухгалтерських балансів. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Спостережної ради Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Голова Правління керує замісниками генерального директора, директорами, помічниками генерального директора та відділами (юридичним та капітального будівництва і технічного переозброєння), котрі теж керують ланцюжками підпорядкованих відділів.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали