Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Державний контроль

Реферати / Фінанси / Державний контроль

П Л А Н

1. Роль ДПА, Держказначейства, КРУ в здійсненні фінансового контролю в державі.

2.1. Навести офіційне визначення - оперативний, фінансовий та зворотний лізінг.

2.2. Навести офіційне визначення - теріторіальна громада.

3. Визначити окремо питому вагу витрат державного бюджету на поточний рік до загальної суми витрат на соціальній захист та соціальне забезпечення, культуру та мистецтво.

Література

1. Роль ДПА, Держказначейства, КРУ в здійсненні фінансового контролю в державі.

Фінансовий контроль — одна з важливих функцій дер­жавного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні проце­су формування і ефективного використання фінансових ре­сурсів у всіх ланках фінансової системи.

За своєю сутністю фінансовий контроль являє собою комплекс заходів, здійснюваних державою з метою успіш­ного досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів. Для здійснення фінансового контролю потрібна правова база, тобто закони і видані на їх основі підзаконні акти органів державного управління.

Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні використовуються вартісні категорії та по­казники, які визначають кінцевий результат господарського процесу. Об'єктом фінансового контролю є всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного і соціального розвитку. Державні органи кон­тролю насамперед перевіряють використання фондів фінан­сових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні державних органів, тобто дотримання вимог законів, що регулюють фі­нансові взаємовідносини різних суб'єктів господарювання з державою, взаємовідносини між господарськими суб'єкта­ми, між державою і населенням.

Фінансовий контроль держави спрямований передусім на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового при­значення, фінансової дисципліни в господарських структу­рах державної форми власності. Важливий напрям фінансо­вого контролю — своєчасне і повне виконання фінансових зобов'язань юридичними і фізичними особами перед бюд­жетом, дотримання податкового законодавства.

У цілому фінансовий контроль держави спрямований на пошук резервів зростання фінансових ресурсів за рахунок зниження витрат матеріальних і трудових ресурсів на ви­робництво, правильне відображення в господарських операціях їхньої вартості, виявлення непродуктивних втрат. Вплив фінансового контролю на процеси, пов'язані з функціону­ванням фінансів, виявляється через фінансові санкції та інші заходи з усунення виявлених недоліків. Матеріали фінансо­вого контролю використовують для прийняття управлінсь­ких рішень, а також для внесення змін у чинне фінансове законодавство.

Фінансовий державний контроль вирішує складні та різ­номанітні завдання в різних напрямах господарювання на різних рівнях управління. Цим визначаються вимоги до його організації.

В організаційному плані фінансовий контроль можна поділити на державний, відомчий, а також контроль місце­вих органів самоврядування.

Державний контроль здійснюється на рівні центральних органів державного управління. Сюди слід віднести Верхов­ну Раду України, яка здійснює фінансовий контроль при розгляді та затвердженні бюджету, а також при затвердженні звіту про його виконання. Вона також контролює закон­ність і ефективність використання бюджетних коштів, до­цільність витрат. Контроль здійснюється через комісії Вер­ховної Ради.

Від уряду контроль здійснює Міністерство фінансів Ук­раїни — його центральний апарат і контрольно-ревізійна та податкова служби. Вони здійснюють контроль за мобіліза­цією і використанням коштів бюджету, інших фінансових інституцій, господарських органів.

Відомчий фінансовий контроль здійснюють фінансові служби міністерств, відомств, підприємств, організацій і ус­танов державної форми власності. Об'єктом контролю тут є виробничо-фінансова діяльність виробничих структур кож­ної галузі або групи споріднених галузей, концернів, об'єд­нань, де переважає державна форма власності.

Фінансовий контроль органів місцевого самоврядування здійснюють органи представницької та виконавчої влади місцевих Рад народних депутатів насамперед через відпо­відні комісії Рад народних депутатів і місцеві фінансові органи. Об'єктом фінансового контролю є місцеві бюджети, позабюджетні фонди, господарсько-фінансова діяльність під­приємств і організацій комунальної власності.

Особливим підрозділом Міністерства Фінансів України, що спеціально займається виконанням Державного бюджету України, є Державне казначейство України. Воно було утворено Указом Президента України від 27 квітня 1995 року № 335 і входить в систему органів державної виконавчої влади. Щоб уявити собі хоч приблизно обсяг роботи казначейства, достатньо сказати, що в Україні в даний час існує понад 11,5 тисячі бюджетів різних рівнів, через які розподіляється більше половини фінансових ресурсів країни.

У січні 1993 р. було прийнято Закон України "Про дер­жавну контрольно-ревізійну службу в Україні", яким визна­чено статус, функції та правові засади діяльності.

Державна контрольно-ревізійна служба складається з Голов­ного контрольно-ревізійного управління України, контроль­но-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, обла­стях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних під­розділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах.

Головними завданнями державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їхнім збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в мініс­терствах, відомствах, державних комітетах, державних фон­дах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в ор­ганізаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх виникненню.

Державна контрольно-ревізійна служба діє при Мініс­терстві фінансів України і підпорядковується йому.

Контрольно-ревізійні управління в Автономній Респуб­ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпоряд­ковуються Головному контрольно-ревізійному управлінню України. До складу обласних контрольно-ревізійних управ­лінь входять контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, гру­пи) в районах, містах і районах у містах.

Державна контрольно-ревізійна служба координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та орга­нами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

Головне контрольно-ревізійне управління України очо­лює заступник Міністра фінансів України, начальник уп­равління, якого призначає Кабінет Міністрів України за поданням Міністра фінансів України.

Видатки на утримання державної контрольно-ревізійної служби визначаються Кабінетом Міністрів України і фінан­суються з державного бюджету.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали