Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Видатки бюджету України

Реферати / Фінанси / Видатки бюджету України

Вступ

Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Крім того бюджет є тим інструментом за допомогою якого здійснюється регулювання економічних процесів. Тому питанням, що стосуються видаткової частини державного бюджету України приділяється дедалі більше уваги. Це зумовлено тим, Світовий досвід переконує, що з розвитком ринкових відносин роль держави в розподільних процесах має зростати, і бюджет у цьому плані є найдосконалішим засобом для здійснення державою вказаної функції. У більшості розвинутих країн світу через бюджет перерозподіляється від 30 до 50% валового внутрішнього продукту.

Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають:

- виділення ланок бюджетної системи;

- наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між окремими бюджетами;

- напрямки використання коштів окремих бюджетів;

- питання збалансованості бюджетів;

- внутрішньо бюджетні відносини.

В умовах переходу до ринкових відносин кошти державного бюджету України повинні перш за все скеровуватися на фінансування структурної перебудови економіки, комплексних цільових програм, нарощування науково-технічних програм, прискорення соціального розвитку і соціального захисту населення. В умовах розбудови Української держави у належних обсягах є об’єктивно необхідним процесом.

В умовах реформування економіки України, пов’язаної з функціонуванням різних форм власності, виникає потреба перегляду характеру і змісту бюджетних відносин. На сьогоднішній день виникають труднощі як із формуванням централізованого фонду коштів держави, так і з його використанням. Ці труднощі зумовлені недосконалістю законодавства України, традиційними, застарілими підходами організації бюджетних відносин. У такій ситуації командно-адміністративні методи управління повністю не вдалося усунути, а нові перебувають на стадії становлення. Зумовлено це повільним процесом реформування системи власності, що докорінно впливає на зміст розподільного і перерозподільного процесів в Україні.

Метою курсової роботи являється дослідження видаткової частини державного бюджету, зокрема факторів, що на неї впливають, визначити шляхи покращення ефективності видаткової частини державного бюджету України. Відпрацювати рекомендації щодо наповнення бюджету та використання коштів.

Предметом курсової роботи є дослідження взаємовідносин, які складаються під час формування і реалізації державного бюджету України, зокрема його видаткової частини.

Суб’єктом дослідження і аналізу є проведення бюджетної політики держави, а об’єктом відносини при формуванні і розподілі фондів грошових коштів.

Під час дослідження даної теми я ставила завдання:

1) визначити суть, значення державного бюджету;

2) здійснити огляд макроекономічних показників, зокрема тих , що стосуються видаткової частини бюджету, а також визначити проблеми, що виникають при формуванні видаткової частини бюджету;

3) запропонувати заходи, які можуть підвищити ефективність видаткової частини державного бюджету і бюджетної системи України в цілому.

У курсовій роботі була зроблена спроба дати відповідь на ряд запитань, зокрема: як впливають видатки на функціонування національної економіки; їх вплив на подальший розвиток держави; внести пропозиції які можна використати для покращення політики.

Перший розділ даної курсової роботи розкриває суть, значення державного бюджету, та основні питання, що стосуються видатків

У другому розділі здійснюється аналіз видаткової частини державного бюджету України.

Третій розділ вивчає основні пропозиції щодо покращення ефективності видаткової частини бюджету України.

При написанні курсової роботи були використані законодавчо-нормативні акти України, що регламентують проведення бюджетної політики, закони України, фінансово-економічна література а також статистичні показники періодичної літератури, а саме журналів “Фінанси України”, “Економіка України”.

Розділ 1

Теоретичні основи побудови бюджету.

1.1 Поняття бюджету, його види та особливості формування в сучасних умовах.

В кожній країні основу державних фінансів складає бюджет, а точніше – бюджетна система, яка включає державні бюджети та бюджети відповідних адміністративних одиниць. Але бюджет не одразу став невід’ємним атрибутом держави. Цьому передувала тривала еволюція товарно-грошових відносин, вироблення системи збирання і витрачання державних доходів, яка б задовольняла більшу частину суспільства, забезпечувала виконання державою таких життєво важливих функцій, як захист від посягань інших держав, фінансування соціально-економічного розвитку країни тощо. Усе це у відносно дієздатному варіанті було сформовано протягом XIX ст. Бюджетні відносини почали виділятись в окрему ланку фінансових, коли ускладнився процес перерозподілу частини суспільного продукту й управління цим процесом стало складнішим. Завершення цього процесу відбулося на початку XX ст. [1]

Бюджетна система – сукупність бюджетів різних видів і рівнів, що знаходяться у певному взаємозв’язку.

Бюджетна система України складається з Державного бюджет України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, складає зведений бюджет, який використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічним і соціальним розвитком України.

У відповідності до дійсних в Україні законодавчих актів, в основу функціонування бюджетної системи закладені два важливих принципи.

Перший – розподіл компетенції між рівнями бюджету. Це робить можливим органам державної влади будь-якого рівня оперувати коштами для здійснення соціально-економічних заходів.

Другий принцип – забезпечення єдиної правової бази, єдиної форми бюджетної документації, при пред’явленні необхідної статистичної та бюджетної інформації.

Бюджет держави є складним і багатогранним явищем у суспільстві. Його розглядають з трьох сторін:

- за економічним змістом;

- за формою прояву;

- за матеріальним змістом.

Ø За економічним змістом бюджет являє собою сукупність грошових відносин між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з приводу формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.

Основним джерелом формування бюджету є ВВП. Він є важливим чинником збільшення доходів бюджету. При цьому за умови стабільних пропорцій його розподілу, зростають доходи всіх суб’єктів розподільних відносин , у тому числі і держави.

Специфічними ознаками бюджетних відносин є:

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали