Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Внутрішній механізм підприємства

Реферати / Економіка підприємства / Внутрішній механізм підприємства

1. НОРМАТИВНА БАЗА ПЛАНУВАННЯ

Створення нормативної бази планування - це основа раціональної організації і пла­нування діяльності підприємств різних форм власності.

Формальне планування в умовах перехідного періоду, зниження рівня планової ро­боти позначилось і на зменшенні уваги до створення нормативної бази. В умовах рин­кових відносин основою наукового обгрунтованого планування є нормативна база.

Нормативна база планування складається із системи норм і нормативів. Нор­мативний метод планування - це один із методів обґрунтування планів, що використо­вується на всіх стадіях планової роботи: у ході економічного аналізу результатів госпо­дарської діяльності, у визначенні потреби в різних видах ресурсів. В його основу по­кладено економічні норми та нормативи - науково-обґрунтовані величини, що харак­теризують кількісну та якісну міру витрат робочого часу, матеріалів і грошей.

Норми - це максимально припустима величина абсолютної витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, витрати праці для виготовлення одиниці продукції (чи вико­нання роботи) встановленої якості в умовах виробництва планового року.

Нормативи - це показники, які характеризують відносну величину (ступінь) вико­ристання знарядь і предметів праці, їх витрати на одиницю площі, ваги, обсягу.

Норми і нормативи повинні бути обґрунтованими, прогресивними, динамічними й охоплювати всю сукупність використаних ресурсів. Норми, незалежно від того, витра­ти якого елемента вони визначають, повинні мати системний характер та забезпечу­вати раціональне використання живої й уречевленої праці.

На макрорівні на основі норм і нормативів визначаються потреби економіки в засо­бах і предметах праці, а населення - у продовольчих і промислових товарах, усіх ви­дах послуг. З використанням норм витрат ресурсів формуються планові міжгалузеві баланси виробництва та розподілу продукції суспільного виробництва. Норми є осно­вою для розробки планових матеріальних балансів.

Система норм і нормативів містить десять основних груп: 1) ефективності суспіль­ного виробництва; 2) витрат і запасів сировини, матеріалів, палива та енергії; 3) витрат трудових ресурсів і заробітної плати; 4) використання виробничих потужностей і три­валості їх освоєння; 5) капіталовкладень і капітального будівництва; 6) потреби показ­ників використання, а також запасів в обладнанні; 7) фінансів; 8) витрат на виробницт­во; 9) соціально-економічних; 10) охорони навколишнього середовища.

Усі нормативи можна поділити на два типи. Вони відрізняються за своїм економіч­ним змістом та за сферою впливу на господарську діяльність.

Економічні нормативи першого типу характеризують вимоги, що висуваються сус­пільством до ефективності використання ресурсів.

До них належать: норматив ефективності капіталовкладень, тарифи, процент за кре­дит, нормативи виплат у бюджет за використання природних ресурсів (рента), валютні курси та ін. Специфічність цих нормативів полягає в тому, що вони фіксують мінімально припустиму величину економічної ефективності використання різних ресурсів, тобто сус­пільно виправданий розмір їх витрат для досягнення найбільшого економічного ефекту.

Економічні норми другого типу регламентують взаємовідносини між державою та підприємствами, а також між учасниками виробничого процесу з питань розподілу одержаних результатів між виробничими одиницями, трудовими колективами, окре­мими працівниками. До цього виду належать нормативи розподілу валового прибутку, у т.ч. податки на прибуток, штрафи та неустойки, нормативи оплати праці та утворен­ня засобів економічного стимулювання. Ці нормативи мають забезпечувати узгоджен­ня інтересів держави та окремих трудових колективів і, відповідно, створювати зацікавле­ність підприємницьких структур у максимальному використанні виробничих можливос­тей. Класифікація норм і нормативів промислового підприємства приведена на рис. 2.3.

 

 
  Подпись: Рис. 2.3. Класифікація норм і нормативів промислового підприємства

Приблизний перелік норм і нормативів (в укрупненому виді), що використовуються у поточному плануванні, їх призначення та відповідальні за організацію нормування відділи наведені в табл. 2.2.

Нормування витрат праці передбачає використання наступних норм і нормативів:

норматив часу - це розрахункова величина часу, що необхідна для виконання окремих елементів роботи, операцій. Цей норматив використовується для нормування ручних, машинних і апаратурних операцій. Розробляються нормативи основного, до­поміжного часу, часу на відпочинок, нормативи підготовчо-заключного часу, часу на обслуговування робочих місць відповідно до типу і методів організації виробництва;

норматив чисельності використовується для визначення кількості працівників, регламентує їх чисельність, для виконання одиниці обсягу роботи чи окремої функції;

норма виробітку - це обсяг роботи, в натуральних одиницях, що повинен бути виконаний за одиницю часу (годину, зміну, місяць);

норма обслуговування - це регламентована кількість одиниць устаткування, апаратів, площ, які повинні обслуговуватися одним робітником чи групою робітників за одиницю робочого часу (зміну, місяць).

Норми потреби підприємства в устаткуванні розробляються для обладнання ос­новного виробництва, обладнання загального призначення і допоміжно-обслуговую­чих виробництв.

Норми потреби в устаткуванні основного виробництва - це кількість устат­кування певного виду, яке потрібне в умовах, що відповідають плановому рівню тех­нології й організації виробництва продукції (роботи) устаткування певного виду для випуску протягом планового періоду одиниці продукції (роботи) установленої якості, обсягів, які передбачені планом виробництва.

Норми потреби в устаткуванні загального призначення і допомиїсно-обслу-говуючих виробництв - це кількість певних видів машин, верстатів, агрегатів і т. ін., що приходяться на певну суму (грн.) вартості промислово-виробничих фондів.

Таблиця 2.2. Норми і нормативи та їх призначення в поточному плануванні

 

Найменування норм і нормативів

Відділи, відповідальні за організацію розробки норм і нормативів

Призначення норм і нормативів

1

2

3

Норми витрат живої праці

Норми витрат часу по видах виробів і робіт (технологічна трудомісткість)

Відділ головного технолога і відділ заробітної плати

Для розрахунку чисельності вироб­ничих робітників і фонду заробітної плати

Норми обслуговування устаткування і робочих місць

Відділи: праці і заробітної плати, головного технолога

Для визначення чисель­ності працюючих і фонду заробітної плати

Норми витрат часу по повній трудомісткості продукції

Ті ж

Для розрахунку загаль­ної чисельності працю­ючих і фонду заробітної плати, виробничої по­тужності підприємства

Коефіцієнти виконання норм

Відділ праці і заробітної плати

Для розрахунку чисельності виробничих робітників

Норми матеріальних витрат

Норми витрат сировини й основних матеріалів по окремих видах виробів

Відділи: головного технолога і головного металурга

Для розрахунку потре­би в матеріальних ресурсах

Нормативи і норми витрат допоміжних матеріалів для технологічних цілей

Ті ж

Ті ж

Норми витрат матеріалів на ремонтно - експлуатаційні потреби

Відділи: головного механіка, головного енергетика

Для розрахунку потреби в матеріальних ресурсах на ремонтно-експлуатаційні потреби

Норми витрат палива, електроенергії інших видів енергії на технологічні цілі

Відділи: головного енер­гетика, головного технолога

Для розрахунку потреби в паливі і різних видах енергії

Норми витрат палива, електроенергії й інших видів енергії для комунально-господарських потреб

Відділи: головного енер­гетика, головного технолога

Для розрахунку потреби в паливі і різних видах енергії

Норми витрат напівфабрикатів і комплектуючих виробів, що надходять зі сторони

Відділи: головного техно­лога, головного конструк­тора, головного механіка, головного енергетика, транспорту

Для розрахунку потре­би в напівфабрикатах і комплектуючих виробах

Норми витрат інструменту

Відділи: головного техно­лога, головного механіка й інструментального господарства

Для розрахунку потреби в інструменті

Нормативи відходів і втрат

Відділи: головного технолога, головного металурга

Для розрахунку потреби матеріальних ресурсів

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали