Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Звіт про виробничу практику студента із спеціальності Фінанси та кредит

Реферати / Економіка / Звіт про виробничу практику студента із спеціальності Фінанси та кредит

б) підприємствами торгівлі на закупівлю скляної тари у населення і інше.

При одержанні коштів з банку обов’язково в чеку вказується цілі, на які беруться гроші, і тому при перевірці витрачання готівки в першу чергу перевіряється цільове використання коштів.

Далі перевірка вибуття коштів з каси здійснюється по джерелам вибуття:

1) в банк через інкасацію. Перевірка проводиться на підставі даних супровідних відомостей, які повинні мати штамп банку, з даними виписок банку. Ці суми повинні бути тотожними.

2) в банк через касира. При перевірці порівнюють дані вибуткових касових ордерів з даними виписок і одночасно обороти по Кредиту 50 і Дебету 51.

3) на виплату зарплати. В цьому випадку порівнюють дані касової книги з даними розрахунково-платіжних відомостей, перевіряються підписи і порівнюються записи по журналу-ордеру по рахунку 50 та обороти по рахунку 70. Якщо ж зарплата видається по видатковим касовим ордерам, то суми по цим ордерам порівнюються з касовим звітом.

При проведенні аудиту на СП “Ей Ті Сі” встановлено, що ведення касових операцій в народному господарстві України, затверджено Постановою Правління НБУ № 21 від 02.02.95 р. із змінами та доповненнями.

Ліміт залишку збереження грошових коштів в касі 180 грн.

За перевіряємий період випадків перевищення збереження грошових коштів в касі перевіркою не виявлено.

Випадків перевищення норм витрачання готівки на поточні потреби та її оприбуткування в касі на виявлено.

В результаті перевірки сум виручки, отриманих підприємством за перевіряємий період в формі № 2 рядок 010 порушень не виявлено.

Окремо перевіряється правильність відображення в обліку виторгу від реалізації продукції. Він відображається по рахунку 46 “Реалізація” на підставі даних відомості № 16 та журнала-ордера № 11.

По рахунку 46 перевіряється не тільки реалізація по Кредиту 46 і по Дебету 50, 51, але і перевіряється сума виконаних робіт, услуг.

На промисловому підприємстві по рахунку 46 визначається результат від реалізації.

Поряд з тим перевіряють правильність списання відвантаженої продукції, яка вже реалізована. Для цього записи по рахунку 45 “Товари відвантажені” по кредиту порівнюють з записами по Дебету 46.

На підприємствах продукція, яка відвантажується покупцям і ще не є реалізованою, відображається по Дебету рахунку 45. Процес реалізації виникає тільки тоді, коли ця відвантажена продукція оплачена покупцями. В цьому випадку на підставі виписок банку по рахунку 51 перевіряються записи по Дебету 51 та Кредиту 46.

При відпуску і реалізації продукції виникає необхідність здійснювати також перевірку позавиробничих витрат.

6. Аудит правильності визначення фінансових

результатів і позареалізаційних операцій.

Одним із найбільш складних видів перевірки є перевірка фінансових результатів.

При документальній перевірці фінансових результатів безпосередньо на підприємстві встановлюють:

1) правильність визначення:

а) виручки від реалізації;

б) прибутку від реалізації продукції. Він визначається по даним рахунку 46 як різниця між дебетовим і кредитовим оборотом;

в) прибутку від іншої реалізації, яка включає реалізацію основних засобів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, валютних цінностей, оренда;

г) прибутку від позареалізаційних операцій.

2) правильність нарахування і своєчасність перерахування до бюджету податку на прибуток.

Після цього визначають вплив окремих факторів на величину фінансового результату. На фінансовий результат впливає зміна таких показників:

- обсяг реалізації продукції;

- величина валових затрат реалізованої продукції;

- структура та асортимент реалізованої продукції.

Визначимо вплив цих факторів на фінансовий результат СП “Ей Ті Сі”.

В нас є такі дані і на їх основі зробимо розрахунок.

Показники

план

факт

перера-ховані на факт.

реалізов. продукцію

% вико-нання плану

відхи-

лення

Обсяг реалізації

продукції

1718,9

1933,8

112,5

214,9

Валові витрати на реалізов. пр-цію

1634,92

1830,5

1830,48

112

195,58

Прибуток від реалізації

83,98

103,3

298,88

123

19,32

Розрахунок впливу факторів:

1) за рахунок зміни обсягу реалізації продукції.

Визначається множенням планової суми прибутку на процент виконання плану реалізованої продукції:

83,98 х 12,5 % = 10,5 тис. грн.

2) за рахунок зміни величини валових витрат реалізованої продукції.

Визначається шляхом співставлення фактичних валових витрат з плановими, перерахованими на фактичний випуск продукції:

1634,92 - 1830,48 = - 195,56 тис. грн.

3) за рахунок зміни структури та асортименту реалізованої продукції.

Визначається шляхом співставлення планового прибутку, скоригованою на фактично реалізовану продукцію, з плановим прибутком, зкоригованим на процент виконання плану по обсягу реалізації:

298,88 - 94,5 = 204,38 тис. грн.

Із проведених розрахунків ми бачимо, що перевиконання плану по прибутку відбулося за рахунок таких факторів:

- за рахунок збільшення фактичних обсягів реалізації у порівнянні з планом на 214,9 тис. грн. прибуток від реалізації збільшився на 10,5 тис. грн;

- за рахунок збільшення фактичних валових витрат реалізованої продукції у порівнянні з планом на 195,58 тис. грн. прибуток від реалізації зменшився на 195,56 тис. грн.;

- за рахунок зміни структури і асортименту реалізованої продукції прибуток від реалізації збільшився на 204,38 тис. грн

В цілому спостерігається позитивне явище - збільшення прибутку від реалізації.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2019 україномовні реферати та навчальні матеріали