Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Історія розвитку фармакології

Реферати / Медицина / Історія розвитку фармакології

Д.А.Харкевич, академік Російської академії медичних наук, заслужений діяч наук Російської Федерації, доктор медичних наук, професор - завідував кафедрою фармакології 1 Московського медичного інституту ім. Сеченова на протязі 34 років. Президент Російського наукового товариства фармакологів, головний редактор журналу "Експериментальна та клінічна фармакологія", член Європейської спілки фармакологів, написав підручник по фармакології для студентів медичних ВУЗів, який витримав уже 6 видань і користується попитом серед студентів.

Розвиток фармакології на Україні

Перші ростки фармакологічної науки в Україні були закладені в Києво-Могилянській академії (1682 - 1817 р.р.). Випускником цієї академії був Нестор Амбодик який писав, що єдиним джерелом ідей і уявлень є органи відчуття, ніщо у природі не зникає. Н.Амбодик написав перший посібник з фармакології та фармакогнозії "Лікарське речослів'я, або опис цілющих рослин", де систематизував відомості про лікарські рослини (хімічні і лікарські вказівки, виготовлення і застосування препаратів лікарських рослин).

Кафедра фармакології Київського медичного інституту ім. академіка О.О.Богомольця вважається однією з найстаріших в країні, організована в 1842 р. й відкрита при університеті ім. Св. Володимира під назвою "Врачебное веществословие с рецептурой". Першим завідуючим цієї кафедри був професор Н.І.Козлов, під його керівництвом вивчалися загальні проблеми фармакології.

З 1849 по 1859 р.р. кафедру фармакології очолював В.В.Беккер, професор, вихованець Дерптського університету. За його безпосередньою участю були розроблені програми по загальній терапії та фармакології. Крім того досліджувалися деякі питання спеціальної фармакології, наприклад властивості солей, металів, металоїдів та кислот.

У 1861 р. кафедру фармакології очолив професор О.О.Шеффер. Завдяки його ініціативі, інтенсифікувалася як наукова, так і методична робота. Наукові дослідження кафедри були присвячені впливу неорганічних сполук на кров та м'язову діяльність. О.О.Шеффером складено програму по кафедрі загальної терапії та фармакології.

Вагомий внесок у розвиток фармакології належить вихованцю медичного факультету Київського університету професору В.І.Дибковському, автору дисертації "Физиологические исследования ядов, специфически действующих на сердце", яка стала новим етапом розвитку фармакологічної науки. Професор В.І.Дибковський був блискучим лектором, висококваліфікованим методистом, здобув авторитет новатора, шукача цікавих методів і підходів у галузі фармакології, токсикології, біохімії. В.І.Дибковський написав та видав прекрасні "Лекції по фармакології". Разом з учнями створив основу для подальшого розвитку Київської школи фармакологів.

Нове творче піднесення роботи кафедри фармакології пов'язане з іменем завідуючого Г.Л.Шкавери (учень академіка М.П.Кравкова), основний напрямок його праці - фармакологія серцево-судинної системи. Співробітники Г.Л.Шкавери (професор П.В.Родіонов, доцент Ф.І.Березанцев та інші) досліджували характер дії парасимпатичних речовин на секрецію і судини надниркових залоз, на судини шкіри, на секрецію підшлункової залози.

Під час Великої Вітчизняної війни Київський медичний інститут евакуювали в Челябінськ, де з вересня 1941 р. проводились систематичні заняття з фармакології. Кафедру фармакології в Челябінську очолював і читав лекції доцент Ф.С.Гейлік.

Після повернення інституту до Києва в 1944 р. кафедру фармакології Київського медичного інституту очолив професор О.І.Черкес, дійсний член АМН СРСР, академік. Початок наукової та педагогічної діяльності професора О.І.Черкеса пов'язаний з кафедрою фармакології Харківського медичного інституту. В роки Великої Вітчизняної війни професор О.І.Черкес - головний токсиколог народного комісаріату охорони здоров'я СРСР. На протязі майже тридцяти років очолював кафедру фармакології Київського медичного інституту (з 1944 по 1972 р.р.). Наукова діяльність академіка АМН СРСР О.І.Черкеса багатопрофільна. З поміж найважливіших напрямків його діяльності - біохімічна фармакологія серцевих глікозидів, вегетотропних судинорозширювальних засобів та ін. Основні наукові праці академіка знайшли відображення у книгах "Сердечные гликозиды", "Руководство по фармакологии", "Современные проблемы фармакологии", "Фармакология сердечно-сосудистых средств" та ін. Під керівництвом академіка виконана велика кількість кандидатських та докторських дисертацій. Широкі наукові інтереси О.І.Черкеса охоплювали питання загальної фармакології, зокрема вивчення біохімічних основ механізму дії лікарських речовин, особливості фармакологічної реакції залежно від висхідного функціонального стану організму, роль вегетативної нервової системи у формуванні реакції організму на ліки й отрути, фармакодинаміка ліків в умовах експериментальної патології.

У цьому напрямку учнями О.І.Черкеса з 1950 по 1979 рік виконано 12 кандидатьських і 4 докторські дисертації.

Учень академіка О.І.Черкеса, професор Ю.А.Петровський - автор визначних праць із питань фармакології травного апарату. Ю.А.Петровським запропоновано класифікацію жовчогінних засобів.

У період 1971 - 1972 років кафедру фармакології очолила доктор медичних наук, професор Н.М.Дмитрієва, яка достойно розвивала актуальні проблеми загальної фармакології і вивчала вплив серцевих глікозидів на енергетичний обмін міокарда інтактних тварин та за умов серцевої недостатності.

Продовжувачем ідей академіка О.І.Черкеса є його учень, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН, АМН України та Нью-Йоркської академії наук, професор І.С.Чекман, який очолив кафедру фармакології Київського медичного інституту ім. академіка О.О.Богомольця в 1972 р. і продовжує очолювати цю кафедру перейменованого інституту в Національний медичний університет. Під керівництвом академіка І.С.Чекмана співробітники кафедри вивчають широке коло проблем загальної і спеціальної фармакології. Ведуться розробки питань у рамках проблем ліки - організм - фармакологічний ефект; вивчаються механізми дії серцевих глікозидів, тривають пошуки та дослідження фармакодинаміки неглікозидних кардіостероїдних препаратів, проводяться наукові дослідження фармакології гіпотензивних, антиатеросклеротичних, ангіопротекторних речовин, роботи в галузі радіаційної, клінічної фармакології, фітотерапії та екологічної токсикології. За цей період на кафедрі з успіхом продовжуються та розвиваються наукові напрямки О.І.Черкеса - біохімічна фармакологія. Крім цього, за останні роки розпочались дослідження в галузі фізико-хімічної фармакології. Результати досліджень у цьому напрямку дозволили встановити нові аспекти механізму дії серцево-судинних та метаболічних речовин, виділити процес комплексоутворення з біометалами та біолігандами в реалізації фармакологічної реакції.

Методичну, науково-дослідну та виховну роботу на кафедрі фармакології Українського національного медичного університету ведуть доктори медичних наук, професори - Н.О.Горчакова, В.А.Туманов, О.П Вікторов, доценти І.Ф.Полякова та інші.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали