Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Класифікація надзвичайних ситуацій

Реферати / БЖД / Класифікація надзвичайних ситуацій

Цей класифікатор призначається для використання органами вико­навчої влади та органами управління всіх рівнів чинної в Україні ЄДСЗР. Для спрощення машинної обробки інформації класифікатор визначає оригінальний код кожної надзвичайної ситуації, що складається з 5 цифр, які вказують на клас, групу і вид надзвичайної ситуації, та однієї літе­ри, яка вказує рівень надзвичайної ситуації (О — об'єктовий, М — місце­вий, Р — регіональний, Д — державний).

До надзвичайних ситуацій техногенного характеру (код 10000) нале­жать групи (в дужках зазначено код групи):

* транспортні аварії (катастрофи — 10100);

* пожежі, вибухи (10200);

* аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) на об'єктах економіки (10300);

* наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гранично допустимі концентрації (10400);

* аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин (10 500);

* раптове руйнування споруд (10600);

* аварії на електроенергетичних системах (10700);

* аварії на системах життєзабезпечення (10800);

* аварії систем зв'язку та телекомунікацій (10900);

* аварії на очисних спорудах (11000);

* гідродинамічні аварії (11100).

Надзвичайні ситуації природного характеру (код 20000) включають групи:

* геологічні (20100);

* метеорологічні (20200);

* гідрологічні морські та гідрологічні прісноводні (20300 та 20400);

* пожежі в природних екосистемах (20500);

* інфекційна захворюваність людей (20600);

* отруєння людей (20700);

* інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин (20800);

* масова загибель диких тварин (20900);

* ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками (20950). До надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру (код 30000) належать:

* збройні напади, захоплення і утримання важливих об'єктів або реальна за­гроза вчинення таких акцій щодо органів державної влади, дипломатичних та кон­сульських установ, правоохоронних органів, телерадіоцентрів та вузлів зв'язку, військових гарнізонів державних закладів, атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики (30100);

* замах на керівників держави та народних депутатів України (30200);

* напад, замах на членів екіпажу повітряного або швидкісного морського (річково­го) судна, викрадення або спроба викрадення, знищення або спроба знищення таких суден, захоплення заручників з числа членів екіпажу чи пасажирів (30300);

* встановлення вибухового пристрою в громадському місці, установі, органі­зації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті (30400);

* зникнення або викрадення з об'єктів зберігання, використання, переробки та під час транспортування вогнепальної зброї, боєприпасів, артозброєння, вибу­хових матеріалів, радіоактивних речовин, СДОР, наркотичних речовин, препа­ратів та сировини (30500);

* виявлення застарілих боєприпасів (30600);

* аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах військового призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних снарядів (30700).

Зазначений класифікатор не містить ні конкретних, ані спеціальних ознак небезпечних ситуацій воєнного характеру і не дає їхнього поділу на групи. Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру визначаються законодавством України, окремими нормативними і відповідними оперативними і мобілізаційними плана­ми і не вивчаються в межах навчальної програми дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Кожна кваліфікаційна картка надзвичайної ситуації містить інфор­мацію про вид, групу та клас надзвичайної ситуації, ознаки виду над­звичайної ситуації та рівень цих ознак, коли ситуація вважається над­звичайною, коли вимагається термінове оповіщення про неї та коли вона вимагає державного реагування. Ознаки виду надзвичайної ситуації характеризують загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і поді­ляються на конкретні (фізичні, хімічні, технічні, статистичні та інші) та спеціальні.

У процесі визначення рівня надзвичайної ситуації (НС) послідовно роз­глядаються три групи факторів:

* територіальне поширення;

* розмір заподіяних (очікуваних) економічних збитків та людських втрат;

* класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій.

У додатку 2 наведено приклади деяких кваліфікаційних карток, які можуть бути використані при проведенні семінарських та практичних занять з теми.

Встановлення факту віднесення аварійної події до рангу HG, визна­чення виду та рівня НС проводиться у такій послідовності.

При настанні аварійної події оперативний черговий персонал об'єкта спо­віщає про неї постійному органу управління місцевого рівня ЄДСЗР, а також відповідному, за підпорядкуванням, галузевому органу управління місцевого або регіонального чи загальнодержавного рівня.

Постійні органи повсякденного управління місцевого, рівня ЄДСЗР та ви­щевказані галузеві органи здійснюють першу оцінку аварійної події на її відповідність вимогам віднесення до рангу НС.

З цією метою виконується цільовий пошук необхідної класифікаційної карт­ки, а вже в ній - схожої конкретної ознаки. У разі збігу або значної схожості аварійної події хоч з однією з наведених у картці конкретних ознак провадить­ся зіставлення числових критеріїв цієї ознаки з реальною межею, яка досягну­та аварійною подією. При перевищенні хоч одного з критеріїв аварійна подія заноситься до журналу НС і про це негайно сповіщаються орган повсякденно­го управління регіонального рівня ЄДСЗР і регіональна структура галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, де також вона реєструється в журналі НС під визначеним цифровим кодом з додаванням в кінці літери «М» (місцева).

Навіть якщо параметри аварійної події досяглй рівня встановленого в кла­сифікаційній картці першого критерію і це відносить НС лише до місцевого рівня, контроль за її розвитком повинні забезпечити, одночасно готуючи до­даткові сили та засоби реагування до направлення в місце події, регіональні органи управління ЄДСЗР. Це поширюється і на випадки, коли аварійна подія сталася за межами конкретного об'єкта і тому з самого початку є місцевою.

При подальшому погіршенні ситуації і досягненні критеріїв, що визначенні у колонці термінового сповіщення, НС переходить до регіонального рівня уп­равління, який повинен взяти на себе відповідальність за своєчасне, повне і адекватне реагування на НС, і терміново сповістити про НС органи повсяк­денного управління державного рівня ЄДСЗР (оперативно-чергові служби МНС

України, галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої вла­ди). У цей період НС заноситься до журналу НС державного рівня під визна­ченим цифровим кодом з додаванням в кінці літери «Р» (регіональна). Одно­часно змінюється літера в коді у всіх журналах інших рівнів управління. З цього моменту контроль за її розвитком повинні забезпечити, одночасно готуючи додаткові сили та засоби реагування до направлення в місце події, органи управління державного рівня ЄДСЗР.

Відповідальність за своєчасне, повне і об'єктивне інформування коор­динаційних органів управління державного рівня ЄДСЗР покладена Кабінетом Міністрів України на галузеві міністерства та інші центральні органи виконав­чої влади, якими розроблені та узгоджені відповідні класифікаційні картки.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали