Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Українсько-російські відносини та політика Заходу

Реферати / Політологія / Українсько-російські відносини та політика Заходу

Виявляючи сприяння, Захiд повинен вiдрiзняти заходи, що змiцнюють незалежнiсть України, вiд заходiв, якi сприяють геополiтичнiй iзоляцiї Москви. Захід не має створювати санiтарний кордон мiж Росiєю та Європою, бо така полiтика радикально змiнить погляд Росiї на створювану систему європейської безпеки та своє мiсце у нiй. Заходу не потрiбна ще одна Версальська система, яка завалиться, тiльки-но в якої-небудь норовистої держави знайдеться досить сил iґнорувати її.

Пiдозри в тому, що Захiд виношує саме таку полiтику, є дуже популярними у Москвi, передовсім у таборi нацiоналiстiв. У всьому спостерiгається тенденцiя розглядати позицiю Заходу у свiтлi «завдання з нульовою сумою», тобто пiдтримки лише Москви на шкоду iншим державам або ж сприяння iншим державам на збиток Москвi. Полiтичний лексикон багатьох українських полiтикiв свiдчить про те, що проект Євразійського Союзу вони бачать саме у таких однотонних барвах; для них він — геополiтичне утворення, щодо якого виникає альтернатива: або Захiд пiдтримує росiйське панування в ньому, або з’єднує зусилля проти нього. Захiднi державнi дiячi мають знайти спосiб провадження справді збалансованої полiтики щодо країн колишнього СРСР, за якої визнання впливу Росiї у реґiонi та пiдтримки її реформ поєднувалися б з визнанням та неухильною пiдтримкою незалежностi України та iнших нових держав. Заходу слід здiйснювати комплексну збалансовану полiтику в реґіоні, а не окрему й нерiвнозначну стосовно Росiї, України, ядерних проблем.

Захiд має досить засобiв для проведення такої полiтики — було б бажання. «Великiй сiмцi» належить створити пакет стимулiв для заохочення економiчних реформ в Українi. Вона має вивчити вплив програми допомоги Росiї на її сусiдiв і почати створення програм пiдтримки стабiльностi та реформ у всьому реґiонi. «Сiмка» має сприяти взаємовигiднiй росiйсько-українськiй спiвпрацi у конкретних проектах, таких, як дослiдження космосу з мирною метою, модернiзацiя енерґетичної галузi та водночас перешкоджати створенню потужних багатостороннiх економiчних та полiтичних механiзмiв, якi працювали б на шкоду змiцненню державної незалежностi.

США, Росiя та Україна створили тристоронню схему вирiшення ядерного й iнших питань безпеки. Така схема надає США можливiсть сприяти вчасному вреґулюванню суперечностей, не доводячи їх до кризи. За допомогою цiєї схеми США мають бути посередником в усуненнi наявних росiйсько-українських розбiжностей. Європейський Союз та його окремi члени також мають свої iнтереси, так само як i засоби задля забезпечення бiльшої стабiльностi в Українi.

5. «Хвора молода людина» Європи

Захiд охоплений песимiзмом щодо України, хоч в останнiй дiють бiльш-менш тi самi дезiнтеґрацiйнi сили, що й в усiх нових державах колишнього СРСР. Економiчнi труднощi України є серйозними, полiтична боротьба на її землi — реальнiсть. Проте ще зарано сповiщати про смерть України. Захiдний песимiзм можна пояснити тим, що у випадку з Україною аналiтики волiють розглядати цi дезiнтеґрацiйнi сили або навiть звичайнi зiткнення iнтересiв, характернi для всiх держав, крiзь нацiональну призму. Згiдно з цiєю думкою, в Українi має мiсце непримиренний мiжнацiональний конфлiкт. Близько 11 мiльйонiв росiян на сходi та українськi нацiоналiсти на заходi готовi буцімто розiграти боснiйський варiант у величезних масштабах.

Україна — подiлена країна, але це роз’єднання має не лише нацiональне корiння, його не можна зводити лише до двох монолiтних протидiючих сторiн. Швидше за все, боротьба йде головним чином за владу, а також з конкретних питань полiтики і економiки. Власне кажучи, бачимо протистояння сил, що виступають за реiнтеґрацiю в межах СHД і збереження домінуючої ролi держави та нацiонально-реформістських сил. Справді, перша група має найбiльшу пiдтримку у схiднiй Українi й серед етнiчних росiян, але вона також репрезентує iнтереси господарникiв, шахтарiв та партiйних дiячiв рiзних нацiональностей, якi звикли до соцiалiстичного планування й дотацiй. Опора другої групи — у захiдних областях, якi увійшли до складу СРСР лише пiд час Другої свiтової вiйни. Головнi дiючi особи цiєї групи — етнiчнi українцi, але iдея незалежностi України не суто нацiональна ідея.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали