Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Державне забезпечення військовослужбовців

Реферати / Воєнна справа / Державне забезпечення військовослужбовців

Військовослужбовцям і членам їх сімей держава забезпечує соціальний і правовий захист, надає цілий ряд пільг. Відповідно до закону України «Про соціаль­ний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» їм надаються соціальні гарантії з питань праце­влаштування, житла, освіти, відпочинку, гарантується свобода наукової, технічної, художньої творчості.

Пільги військовослужбовцям, передбачені трудовим законодавством. Час перебування на військовій службі зараховується до загального і безперервного трудового стажу, а також до стажу роботи за спеціальністю. Війсь­ковослужбовці не мають права займатися підприємниць­кою діяльністю.

За військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах, орга­нізаціях, незалежно від форм власності і господарюван­ня, зберігається при звільненні з військової служби пра­во на працевлаштування їх у тримісячний строк на тому самому підприємстві (в установі чи організації) або його правонаступникові (підприємстві, що утворилося на базі попереднього) на посаду, не нижчу за ту, яку вони зай­мали до призову на військову службу. Звільненим з вій­ськової служби надається матеріальна допомога в розмі­рі місячної заробітної плати за рахунок коштів дер­жавного бюджету. Вони користуються за інших .рівних умов переважним правом на залишення на роботі під час скорочення чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років з дня звільнення з військової служби.

Воїни строкової служби, сім'ї яких втратили годува­льника (батька, матір, сестру, брата, дружину) і не ма­ють інших працездатних членів сім'ї, звільняються з вій­ськової служби достроково.

Держава забезпечує соціальну і професійну адапта­цію звільненим військовослужбовцям строкової служби, які до призову не встигли працевлаштуватися. Громадя­нам, призваним на строкову військову службу чи прий­нятим на службу за контрактом, виплачується вихідна допомога в розмірі двомісячної заробітної плати.

Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право на прийняття на роботу і на залишення на роботі під час скорочення чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлен­ня для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та виплату на період навчання середньої місячної заробітної плати. Органи місцевої влади повинні у першочерговому по­рядку працевлаштовувати дружин військовослужбовців строкової служби в разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, уста­нови, а також влаштовувати їхніх дітей у дошкільні зак­лади, незалежно від їх відомчої приналежності.

Матеріальне забезпечення та відпочинок військово­службовців строкової служби. Держава гарантує військо­вослужбовцям матеріальне та інше забезпечення в розмі­рах, що стимулюють зацікавленість громадян України у військовій службі. Військовослужбовці одержують за державний рахунок, відповідно до посади і звання, гро­шове забезпечення, а також майно, житло, харчування.

Військовослужбовці та члени їх сімей, які постраж­дали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, користу­ються всіма пільгами, передбаченими законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Час служби, відпочинку, нарядів, чергування війсь­ковослужбовцям строкової служби встановлюється від­повідно до статутів Збройних Сил України. При виконан­ні ними обов'язків військової служби у вихідні, святко­ві і неробочі дні час відпочинку встановлюється коман­диром (начальником).

Військовослужбовцям строкової служби за весь період військової служби надаються відпустки триваліс­тю: солдатам і матросам — 20 діб, старшинам і сержан­там — 25 діб, без урахування часу, потрібного для пере­їзду до місця проведення відпустки і назад.

Пільги в галузі охорони здоров'я. Передбачається створення необхідних санітарно-гігієнічних і побутових умов з урахуванням специфіки служби та економічної обстановки. Військовослужбовці забезпечуються безпла­тною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах. Якщо таких закладів немає за місцем служби (а також у невідкладних випадках), ме­дична допомога військовослужбовцям надається у ліку­вально-профілактичних закладах Міністерства охорони здоров'я України. Медична допомога членам сімей війсь­ковослужбовців надається на загальних підставах.

Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, а також учасники бойових дій прирівню­ються у правах до інвалідів та учасників Великої Вітчиз­няної війни.

Воїни строкової служби, курсанти військових навчальних закладів, за наявності відповідних медичних по­казань, забезпечуються безплатним санаторно-курорт­ним лікуванням.

Лікувально-оздоровча робота з юнаками перед при­зовом в армію проводиться за місцем проживання, нав­чання або роботи органами та закладами охорони здоров'я. За результатами медичного огляду юнакам признача­ється необхідне лікування.

Права та пільги, передбачені житловим законодав­ством. Військовослужбовці строкової служби розміщу­ються в казармах (на кораблях) згідно з військовими статутами. За ними зберігається житлове приміщення, яке вони займали до призову на службу. Протягом перших трьох місяців служби їх житлова площа не по­винна ніким заселятися; потім ця площа, якщо на ній не проживають члени сім'ї військовослужбовця, може бути надана іншим громадянам, які зобов'язані звільнити її при поверненні військовослужбовця зі служби. В разі відмови нових жильців звільнити приміщення вони під­лягають виселенню у судовому порядку, незалежно від терміну надання їм іншого приміщення. Воїни строкової служби не можуть бути виключені зі списків громадян, прийнятих на квартирний облік.

Курсантам вищих військових навчальних закладів, які мають сім'ю, надається житлова площа у сімейних гуртожитках. Якщо гуртожитку немає, їм виплачується за місцем служби грошова компенсація за тимчасове піднаймання (наймання) житлового приміщення в роз­мірах, визначених Кабінетом міністрів України.

Пільги в галузі освіти. Особи, які були призвані на строкову військову службу в період навчання, при звіль­ненні зараховуються для продовження навчання до того самого навчального закладу, де вони навчалися до при­зову. Військовослужбовці строкової служби можуть всту­пати тільки до військових навчальних закладів. Військо­вослужбовцям, допущеним до вступних екзаменів у вищі військові навчальні заклади, надається для підготовки додаткова 30-добова відпустка.

Інші пільги військовослужбовцям строкової служби. Військовослужбовці строкової служби звільняються від прибуткового оподаткування з усіх видів грошового забез­печення, яке вони одержують у своїй військовій частині, а військові-будівельники — з отримуваної ними заробіт­ної плати.

Військовослужбовці строкової служби користуються правом безплатного проїзду міським пасажирським тран­спортом (всіма видами, за винятком таксі), автомобіль­ним транспортом загального користування у сільській місцевості, залізничним і водним транспортом примісь­кого сполучення, автобусами приміських сполучень.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали