Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Аналіз управлінської діяльності менеджера

Реферати / Менеджмент / Аналіз управлінської діяльності менеджера

 

1. Аналіз управлінської діяльності менеджера на ВАТ «Смілянський цукрокомбінат»

1.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

Акціонерне товариство, відкритого типу "Смілянський цукровий комбінат" Адреса : 20700 Черкаська обл., м. Сміла, вул. Рози Люксембург, 6.

Побудований в 1938 році графом Бобринським, Смілянський цукро­вий завод був одним з перших в Південно-західній частині України. В 1963 році на базі заводу, використавши відход виробництва - мелясу, в якості сировини, побудований завод лимонної кислоти. До 1998 року завод знаходився у державній власності, а з листопа­ду 1998 року став власністю акціонерів, які мають контрольний па­кет акцій.

Основна діяльність ВАТ "Смілянський цукрокомбінат" - випуск цукру та лимонної кислоти. Сировиною для цукрового заводу, яв­ляються цукрові буряки, вирощені колективними сільськогосподар­ськими підприємствами Смілянського та Черкаського районів.

Добова переробка буряків складає 1800-1900 тон. Добовий випуск цукру-піску складає 220-250 тон. Чисельність працюючих по цукро­вому заводі складає 570 чоловік.

Сировиною для заводу лимонноі кислоти являється відход вироб­ництва цукрозаводу - меляса, та меляса з інших цукрових заводів.

Річна виробнича потужність заводу лимонної кислоти 5 535 тонн. Добовий випуск лимонноі кислоти складає 16 тон.

Чисельність працюючих по заводу лимонноі кислоти складає 240 чоловік.

Для одержання вапнякового молока та сатураційного газу,які ви­користовуються в цукровому заводі для очищення соків, в 1979 році в окремій будові побудоване газо-вапнякове відділення.

Для обпалювання вапнякового каменю встановлено дві печі марки ИПШ-100. В якості палива використовується кокс. Вапняковий камінь та кокс зберігаються на майданчиках з твердим покриттям: для ка­меню на 30 000 тон, а для коксу на - 2500 тон.

Для забезпечення теплом та електроенергією цукрового заво­ду, заводу лимонної кислоти в 1960 році була побудована, а в 1964 році ступила в число діючих ТЕЦ Смілянського цукрокомбінату.

В ТЕЦ заводу встановлені три парогенератори БМ 35/39 та один ГМ-50 із загальною

             
           
         

продуктивністю 155 тон гострої пари на годину. Основним паливом для

парогенераторів служить природній газ, резер­вним паливом являється мазут марки М 100.

В машинному залі встановлений турбогенератор потужністю 6000 кВт, який працює з протитиском 0,5 МПа, та газопоршневі когенераційні установки фірми ІТЕКВАСНЕК в кількості двох одиниць із загальною потужністю 3500 кВт.

Мазутне господарство складається з зливної естакади на 4 ва-гон-цистерни, з надземних ємностей V = 2832; У2=213О мЗ; УЗ=1026. Проект розроблений Укргіпроцукорпромом в 1962 році.

Інформація про організаційну структуру емітента

Відкрите акціонерне товариство "Смілянський цукровий ком­бінат" засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна Украіни по Черкаській області від 28 лис­топада 1995 року за N 328-АТ шляхом перетворення державного підприємства Смілянський цукровий комбінат у відкрите акціонерне товариство відповідно Указу Президента Украіни "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майно­вих сертифікатів" від 26 листопада 1994 року та Закону Украіни від 10 липня 1996 року за N 290/96 ВР "Про особливості привати­зації майна в агропромисловому комплексі".

Тимчасовий статут ВАТ затверджено регіональним відділен­ням Фонду державного майна Украіни по Черкаській області 28 лис­топада 1995 року та зареєстровано розпорядженням голови Смілянської районної державної адміністрації 11 грудня 1995 року за N 116-р. Внесені зміни та доповнення шляхом викладення статуту, в новій редакції затверджені загальними зборами акціонерів (протокол N1 від 28 листопада 1998 року), зареєстровані розпорядженням Голови Смілянськоі районної державної адміністрації (реєстраційний N 676 від 28 грудня 1998 року) .

Свідоцтво про державну реєстрацію ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" за N00373563 видане Смілянською райдєржадміністрацією 12 грудня 1995 року.

Статутний фонд товариства до 1.06.2001року складав З 593 860 гривень та був розділений на 14 375 440 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів засвідчене Черкаським обласним фінансовим управлінням 26 березня 1996 року за N 184/1.

З 1 липня 2001 року розмір статутного фонду товариства складе 6236845,25 грн.

             
           
         

Статутний фонд розподілений на 24947381 шт. простих іменних акцій.

Збільшення статутного капіталу на 2643,1 тис.грн. проводилось в 1 півріччі 2001 року за рахунок додаткового випуску акцій 2 еміс. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в документарній формі засвідчене Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за № 345/1/01 від 19 липня 2001 року.

Управління ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" здійснюється:

- загальними зборами;

- Спостережною радою;

- правлінням Товариства;

- ревізійною комісією;

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює вико­навчий орган - правління. До повноважень правління відноситься в основному поточне управління діяльністю товариства. Роботою правління керує голова правління, який призначається рішенням Спостережної ради.

Для контротіо за діяльністю виконавчого органу створено Спостережну раду у Персональний склад Спостережної ради та зміни в ній затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією, яка підзвітна тільки вищому органу товариства.

Метою діяльності ВАТ є задоволення потреб населення І України в цукрі, лимонній кислоті та інших видів продукції; здійснення, як з українськими, так і іноземними партнерами, юридичними і фізичними особами, виробничої, науково-дослідницької, торгівельної і комерційної діяльності з метою одержання відповідного прибутку (доходу) для задоволення на цій підставі соціальних і економічних інтересів членів Товариства.

Основним предметом діяльності є виробництво цукру-піску і лимонноі кислоти та їх реалізація.

В липні 1997 року відповідно з наказом Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області за N 707- АТ від 14.05.97 року при ВАТ "Смілянський цукровий

             
           
         

комбінат" було . засновано два дочірні підприємства: "Кристал" та "Агрокомплекс". Майно даних підприємств складалося з основних засобів Засновника, переданих їм в оренду.

01 січня 1999 року закінчився термін оренди основних за­собів по ДП "Кристал" та ДП "Агрокомплекс". Враховуючи негативні наслідки створення дочірних підприємств при комбінаті, відповідно до прийнятого рішення Спостережноі ради, з 01 січня 1999 року ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" працював як єдиний виробничий комплекс.

В своєму складі комбінат має два основні виробництва:

- виробництво цукру-піску з цукрових буряків;

- виробництво лимонної кислоти.

Забезпечення цехів паром та гарячою водою, а також тепло­постачання здійснюється ТЕЦ. Загальна потужність ТЕЦ - 183 тонни пару на годину при тепло ємність 0,79 Гкал на тонну. Котли в ос­новному опалюються газом, але в якості резервного палива викорис­товується і мазут.

Парова турбіна зблокована з електрогенератором потужністю 6,0 МВт, яка виробляє електроенергію для потреб комбінату.

Крім цехів основного виробництва на території комбінату розташовані допоміжні цехи:

- транспортний цех;

- вапнякове відділення;

- залізничний цех;

- деревообробний цех;

- механічна майстерня;

- цех мішкотари;

На утриманні ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" знахо­дяться об’єкти соціально-побутової та житлової сфер:

- два багатоповерхові будинки;

- три гуртожитки;

- школа;

- їдальня;

             
           
         

- база відпочинку "Сокирно";

З 1 серпня 2001 року дитячий садок "Сонечко" передано в комунальну власність міста міськвиконкому м.Сміла.

Основною сировиною для випуску цукру-піску є цукровий буряк. Нажаль за відсутності достатньої кількості сировини (буряку) цукровий завод змушений працювати лише 40 діб на рік, в той час коли для більш ефективного використання заводу доцільно щоб він працював неменше ніж 90 діб на рік.

Але, Цукрокомбінат випускає ще і лимону кислоту. Завод лимонної кислоти працює протягом всього року. Основну сировину для виробництва лимонної кислоти (мелясу), крім тієї що виробляє Цукровий звод Цукрокомбінату, завозять з інших цукрових заводів.

Завод розташований на березі річки Тясмин, яка забезпечує великі потреби заводу в воді. Прийманя сировини на заводі здійснюється на кагатному полі, яке розташоване вище ніж завод для того щоб полегшити транспортування буряку в завод. Вапно та сатураційний газ виробляють в газово-вапняковому відділені. Майданчики з вапняковим каменем та коксом розташовані неподалік від печей обпалювання вапнякового каменю, що в свою чергу зменшує затрати на загрузку печей. Також на території заводу розташована ТЕЦ яка забезпечує завод паром. ТЕЦ розміщена досить близько до заводу щоб зменшити втрату енергії пари. Досить добре організовані під’їзди до кагатного поля, складу готової продукції, жомових ям. Загалом весь Цукровий комбінат побудований досить компактно і всі підрозділи розміщені найбільш ефективним чином.

1.2 Оцінка особистих характеристик менеджера на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”

В відділі збуту та зовнішньо економічних зв’язків на ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” працює на посаді заступника голови правління по збуту та зовнішньо економічним зв’язкам Копич Л.І

Підчас проходження практики і спостерігаючи за роботою цього безумовно висококваліфікованого менеджера можна зробити наступні висновки, про особисті характеристики даного менеджера:

По-перше даний керівник відділу є лідером в своїй організації не лише формальним, але й неформальним лідером, що сприяє ефективнішому виконанню

             
           
         

 

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали