Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Опрацювання плану використання засобів масової інформації

Реферати / Маркетинг / Опрацювання плану використання засобів масової інформації

ОПРАЦЮВАННЯ ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ

Рекламодавці або на їх доручення рекламні агенції використо­вують бюджет маркетингових комунікацій у частині витрат на засо­би масової інформації, ураховуючи ефективність цих засобів. Цілі рекламування й бюджетні кошти визначають основні напрями роз­робки плану застосування засобів масової інформації.

На цьому етапі проведення рекламної кампанії вирішуються такі завдання:

F визначення засобів масової інформації, найбільш придатних для комунікації з даною цільовою групою;

F встановлення для кожного з цих засобів критеріїв роботи з ме­тою забезпечення згаданої комунікації (просторове, кількісне та які­сне охоплення, часова послідовність, імовірність контакту, частота та розподіл контакту, якість контакту й ціна використання).

Основні види засобів розповсюдження реклами наведено в табл. 7.1. Їх переваги та недоліки визначено зарубіжними спеціаліс­тами рекламного бізнесу.

Поняття «преса» включає газети (щоденні та щотижневі), жур­нали, каталоги тощо. Це найбільш поширений і поки що найбільш доступний із засобів реклами в Україні, переваги якого визначають­ся кількома факторами:

F газети і журнали читає значна кількість людей;

F газета дає змогу швидко донести рекламу до потенційного покупця;

F не тільки сама реклама, а й зміни тексту рекламних звернень (коли з'являється новий товар або вирішено замінити текст на більш виразний) коштують порівняно дешево;

F коли друковане видання має певний авторитет, він поширю­ється й на рекламу, розміщену в цьому виданні.

Недоліками є недовговічність рекламних звернень у газетах і погана якість друку, що негативно позначається на загальному вигляді реклами.

Вибір видання для рекламного звернення залежить від тиражу, регіону розповсюдження, характеру видання, його вартості та вар­тості рекламного звернення.

Таблиця 7.1.

Порівняльна характеристика засобів масової інформації

Засіб

Переваги

Недоліки

1

2  

3  

Газети

Гнучкість, своєчасність, широке охоплення місцевого ринку, ви­сока ймовірність контракту

Короткочасність існування, низь­ка якість зображення, незначна аудиторія вторинних читачів, ве­лика конкуренція (різні рекламні звернення в одній газеті), відсут­ність спеціалізації

Телебачення

Поєднання зображення, звуку й дії, високий рівень привертання уваги, широта охоплення

Висока абсолютна вартість, пере­вантаженість рекламою, миттє­вість рекламного контакту, невелика вибірковість

Пошта

Вибірковість аудиторії, гнучкість, відсутність конкурентів, особистісний характер

Відносно висока вартість, необхі­дність залучення спеціалістів

Радіо

Масовість використання, висока демографічна вибірковість, неве­лика вартість

Обмеженість художніх засобів (тіль­ки звук), миттєвість контакту, можливість перетворення на сво­єрідне тло для інших повідомлень

Журнали

Висока географічна і демогра­фічна вибірковість, достовірність, Престижність, висока якість від­творення, тривале існування, знач­на кількість вторинних читачів

Тривалий розрив у часі між купі­влею місця та появою реклами, неекономічність (доводиться пла­тити за непотрібний тираж), від­сутність гарантій розміщення ре­клами в престижному місці, низь­ка періодичність, конкуренція, ви­сока вартість

Зовнішня реклама

Гнучкість, висока частота пов­торних контактів, невелика вар­тість, слабка конкуренція

Відсутність вибірковості аудиторії, обмеження творчого характеру

Магнітофон

Висока ефективність

Занадто малий час звучання, нео­бхідність участі спеціалістів

Відео-магнітофон

Створення достатньо повного уяв­лення про товар, послугу, фірму, простота сприйняття, необмеже­ність часом, наочність, наявність творчого елементу

Необхідність залучення професі­оналів, використання досить до­рогої апаратури, висока вартість відеозйомок

 

Internet

Вибірковість аудиторії, гнучкість, особистий характер, розширення географії

Досить висока ціна, потребує су­часних засобів зв'язку

Зовнішня реклама

Гнучкість, висока частота повтор­них контактів, помірна вартість, значна конкуренція

Відсутня вибірковість аудиторії обмежена можливість творчої різноманітності

Реклама на транспорті

Велика аудиторія, широке охоп­лення, гнучкість, можливість довго­тривалого привертання уваги, розширення географії цільового ринку

Миттєвість контакту, негативний вплив атмосферних чинників

Сувенірна реклама

Самостійна цінність, довготрива-лість використання, позитивне став­лення споживача, наявність вто­ринної аудиторії

Дуже мало місця для звернення, високі витрати на одиницю

Реклама на упаковці

Можливість багаторазового відтво­рення

Додаткові витрати

Преса уможливлює також широке користування засобом скритої реклами, коли рекламодавець оплачує статті про фірму і її товар та купує газетну площу для них. Для цієї форми реклами деякі газети встановили навіть пільгові розцінки.

Переваги радіо- і відео- (теле-) реклами — у значній аудиторії, можливості «оживити» рекламу відео- та аудіообразами.

Для рекламування товарів масового попиту підходять майже всі програми радіо. Однак слухачі не завжди мають можливість записати телефон або адресу. Значно підвищує ефективність радіореклами по­силання на рекламу тієї ж фірми в газетах і журналах, що, між іншим, засвідчуватиме побічно і стійке економічне становище рекламодавця.

Реклама по радіо в метро має головну перевагу — її слухачами є мешканці міста та більшість приїжджих. До недоліків необхідно ві­днести неможливість записати номер телефону або необхідну адре­су, а також обмежене використання (тільки в метро). Ця форма при­датна для рекламування товарів, які щойно надійшли в торгівлю, реклами кафе і їдалень, детального пояснення шляху пересуваннязамаршрутом. Недоліки радіореклами слід зменшувати іншими засо­бами, більш наочними (наприклад, щитовою рекламою).

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали