Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Інші необоротні активи та звіт про фінансові результати

Реферати / Бухгалтерський облік / Інші необоротні активи та звіт про фінансові результати

ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ (ПОНЯТТЯ, ОБЛІК, НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ)

Поняття інших необоротних активів

Активи, призначені для використання протягом періоду більшого за один рік (або операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних. Термін використання інших необоротних активів встановлюється підприємством.

Для цілей бухгалтерського обліку інші необоротні матеріальні активи класифікуються за такими групами:

Рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи” призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби". Рахунок є балансовим, активним.

По дебету рахунку 11 відображається надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. По кредиту рахунку 11 відображається вибуття необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом сума їх уцінки, а також у разі часткової ліквідації об'єкту.

По рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи” ведуться субрахунки відповідно до їх класифікації. Рахунок 18 “Інші необоротні активи” призначений для обліку наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку необоротних активів. Рахунок є балансовим, активним.

По дебету рахунку 18 відображається надходження інших необоротних активів, по кредиту - їх вибуття.

До рахунку 18 "Інші необоротні активи" можуть відкриватись субрахунки, на яких облік наявності та руху інших необоротних активів ведеться за видами активів.

Бухгалтерський облік інших необоротних активів

Процес документального оформлення операцій з іншими необоротними активами ідентичний до оформлення операцій з основними засобами та малоцінними і швидкозношуваними предметами.

Витрати зі спорудження тимчасових споруд відображаються по дебету рахунка 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" у кореспонденції з рахунками 20 "Виробничі запаси", 23 "Виробництво", 65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки з оплати праці" та ін.

Понесені витрати списуються з кредиту рахунку 153 в дебет рахунку 113 "Тимчасові споруди".

Введення в експлуатацію тимчасових споруд і приладів оформляють актом форми 8-кб, в якому зазначають дату будівництва і найменування прийнятого в експлуатацію об'єкту, обліковий код, площу або об'єм, фактичну собівартість, очікуване повернення матеріалів і витрати по розбиранню, строк експлуатації, суму щорічного погашення об'єкту і особу, відповідальну за повернення матеріалів.

Аналітичний облік тимчасових споруд ведеться у відповідних регістрах обраної форми обліку.

Облік природних ресурсів здійснюється на рахунку 114 "Природні ресурси". До них відносяться будівельний ліс, родовища нафти та газу, джерела мінеральної сировини, що відносяться до вичерпних активів, їх основною особливістю є те, що при добуванні вони перетворюються на матеріальні запаси.

Вартість земельних ділянок та об'єктів природокористування, придбаних підприємством у власність, відображається на рахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" згідно з оплаченими або прийнятими до оплати рахунками продавців після їх оприбуткування. Аналітичний облік природних ресурсів ведеться в наступних розрізах: "Лісові угіддя", "Запаси нафти та газу", "Залежі мінералів" тощо.

Облік предметів прокату здійснюється на рахунку 116 “Предмети прокату”. Предметами прокату є об'єкти, що передаються громадянам у строкове платне користування (прокат). Отримання та прокат майна оформлюється бланками форми ПО-П1 та ПО-П2, які є документами суворого обліку.

Форма ПО-П1 (замовлення-зобов'язання, копія замовлення-зобов'язання) заповнюється в двох примірниках під копіювальний папір, другий примірник видається замовнику. В формі ПО-П1 зазначаються дані про отримання предметів на прокат, їх стан, кількість та вартість. До форми вносяться дані паспорта (посвідчення) замовника, який своїм підписом підтверджує знання та дотримання правил користування, збереження отриманих предметів та їх повернення у справному стані у визначений строк. На першому примірнику форми представник замовника робить відмітки про оплату за продовження строку прокату та доплату за несвоєчасне повернення предмету прокату.

Форма ПО-П2 (квитанція, копія квитанції) заповнюється аналогічно замовленню-зобов'язанню. Форма ПО-П2 призначена для прийому грошових коштів за прокат, за продовження строку прокату, неповернення предметів прокату.

На рахунках 117 "Інші необоротні матеріальні активи" та 18 "Інші необоротні активи" ведеться облік наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших, субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" та на інших рахунках обліку необоротних активів.

На рахунку 18 "Інші необоротні активи" також відображаються активи, використання яких, як очікується, неможливе протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошові кошти.

Наведемо основні проводки щодо бухгалтерського обліку операцій з необоротними активами, які обліковуються на рахунках 11 та 18.

Знос інших необоротних матеріальних активів

Вартість інших необоротних активів погашається нарахуванням амортизації за методом, що визначається підприємством самостійно, виходячи з очікуваного способу використання таких об'єктів та фіксується в наказі про облікову політику.

Нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання (експлуатації), який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Амортизація інших необоротних матеріальних активів проводиться щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт став придатним для корисного використання та призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Згідно з П(С)БО 7 амортизація інших необоротних акти кім нараховується за наступними методами:

1) прямолінійним;

2) виробничим.

 

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ЗМІСТ ФОРМИ №2 “ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ”

«Звіт про фінансові результати» є другим звітом, який є складовою фінансової звітності. Вимоги до його змісту і форми встановлені П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 31.03.99р.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки підприємства за звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності, а отже, Звіту про фінансові результати, є календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно. Складається наростаючим підсумком з початку року.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали