Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Облік заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків

Реферати / Бухгалтерський облік / Облік заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків

1) виплати за виконання окремих доручень, що не входять до обов’язків працівника, за винятком доплат за суміщенняпрофесій і посад, розширення зон обслуговування, різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його підрозділу і не є штатними заступниками;

2) одноразові виплати (компенсації за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

3) компенсаційні виплати на відрядження і переведення;

4) премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиці;

5) премії за збір і здачу металобрухту;

6) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

7) пенсії, державна допомога, соціальні і компенсаційні виплати;

8) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

9) вартість безкоштовного спецодягу і взуття, інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджуючих засобів, молока, інших продуктів лікувально-профілактичного значення;

10) дотації на обіди, проїзд, вартість путівок до санаторіїв;

11) вартість безкоштовно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та коштів на їх відшкодування;

12) заробітна плата за роботу по сумісництву (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

13) суми відшкодування збитку, заподіяного працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

14) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

15) виплати, пов’язані з ювілейними датами, днями народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо.

При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (6)

РОЗДІЛ 6. СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ.

Бухгалтерія підприємства не лише здійснює розрахунки сум заробітної плати робітникам і службовцям, премій, допомог, пенсій, але і організовує облік цих сум на рахунок бухгалтерського обліку у відповідних регістрах. Суми нарахованої заробітної плати відносяться на рахунки виробництва і включаються у собівартість продукції.

Синтетичний облік основної і додаткової заробітної плати і її використання ведеться на рахунку 70 «Розрахунки по оплаті праці», який має 2 субрахунки:

1) «Нарахована заробітна плата»;

2) «Депонована заробітна плата».

Рахунок 70 по відношенню до балансу активно-пасивний. Сальдо по кредиту відображає заборгованість підприємства робітникам по нарахованій, але не виданій заробітній платі; оборот по дебету - суми, виплачені готівкою або через перерахування, а також суми, утримані у вигляді податків в бюджет, по виконавчих листах і т.д.; оборот по кредиту - суми, нараховані в звітному місяці у вигляді заробітної плати, премії та інші нарахування.

Нараховані суми основної і додаткової заробітної плати відправляються по дебету рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжне виробництво», 24 «Витрати по утриманню і експлуатації машин і обладнання», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати», 29 «Обслуговуючівиробництва і господарства».

По кредиту рахунку 70 субрахунок 1 обліковуються нарахування зарплати за час чергових відпусток, допомоги по тимчасовій непрацездатності, премії за рахунок фонду матеріального стимулювання та інші.

По дебету рахунку 70 субрахунок 1 відображаються виплачені суми заробітної плати, премій, допомог по тимчасовій непрацездатності, депоновані суми, а також суми податків, утриманих із зарплати, утримані суми по виконавчих листах та суми інших утримань, встановлених законодавством України.

Не видана у встановлений строк нарахована заробітна плата (через неявку одержуваяів) переноситься з дебету рахунку 70 субрахунок 1 «Нарахована зарплата» в кредит рахунку 70 субрахунок 2 «Депонована заробітна плата».

Облік заробітної плати за відпустку дещо відрізняється від обліку основної зарплати. Протягом року чергові відпустки робітникам надаються нерівномірно. Щоб протягом року забезпечити рівномірне віднесення на собівартість продукції сум на оплату відпусток, проводиться резервування цих затрат в розмірі планового проценту від фактично нарахованої основної заробітної плати. При цьому резерв створюється не лише на зарплату за час відпусток, але і на відрахування з неї соцстраху. Заробітна плата за відпустки в частині, що відповідає віплаті преміальних вінагород з фонду матеріального стимулювання, не резервується.

На суму резерву на оплату майбутніх відпусток, дебетуються рахунки, на які віднесена основна заробітна плата, - 20, 23, 25, 26, 29 і кредитується рахунок 89 «Резерв наступних виплат і платежів».

Нарахування заробітної плати за час відпусток здійснюється бухгалтерською проводкою:

n Дебет 89 «Резерв наступних витрат і платежів»;

n Кредит 70/1 «Нарахування заробітної плати».

На підприємствах з сезонним характером виробництва і на підприємствах, які надають відпустки одночасно всьому персоналу, витрати по виплаті відпускних можуть відноситись безпосередньо на відповідні рахунки в момент їх нарахування, в період масових літнії відпусток для рівномірності віднесення використовується 31 рахунок «Витрати майбутніх періодів». Протягом року ці суми повинні бути списані на рахунки виробництва.

Суми відпускних, нарахованих робітникам в звітному періоді за дні відпустки, що припадають на слідуючий звітний період, включаються в затрати за слідуючий звітний період з відображенням по дебету рахунків затрат (20, 23, 24, 25, 26) і кредиту 70 рахунку.

При відмові від необхідності створення резерву на оплату відпусток його залишки можуть бути зараховані в прибуток від позареалізаційниї операцій, або використані на оплату чергових відпусток.

Відображення заробітної плати на відповідних рахунках виробничих затрат здійснюється згідно зведеної відомості розподілу зарплати по кодах виробничих затрах, яка складається бухгалтерією на основі первинних документів. У відповідності вказуються призначення затрат, дебет рахунків, на які слід віднести нараховані суми заробітної плати, види заробітної плати.

При журнально-ордерній формі обліку нарахування заробітної плати відображається в журналах-ордерах №10 і №10/1 (додаток 11) виплати заробітної плати - в журналі-ордері №1; уутримання із заробітної плати податків в бюджет, по виконавчих листах на користь третіх осіб, своєчасно не виплачена заробітна плата - в журналі-ордері №8.

При скороченій журнально-ордерній формі облік ведеться в журналі-ордері №8.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали