Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Характеристика поліграфічної галузі України

Реферати / Економіка / Характеристика поліграфічної галузі України

ЗМІСТ

Вступ

1.Характеристика галузі.

2.Оцінка сил конкуренції та визначення сильних сторін галузі.

3.Перспективи розвитку галузі.

Висновок про привабливість галузі в цілому.

Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Ми живемо в епоху, визначальну для України. Це епоха її перших кроків, можливо, інколи слабких і невпевнених, а іноді поспішних та рішучих, коли наша країна крокує до свого власного майбутнього, сподіваюсь, світлого. Саме на цей час припадають її перші спроби заявити про себе як країну і прагнення до визнання як такої на міжнародній арені. Але що є головним в любій країні? Це народ. І наскільки вихований, обізнаний, духовно багатий він, настільки залежить і благополуччя країни в цілому.

А через що найбільше ми здобуваємо свої знання? Звісно, із книг, журналів, газет і інших інформаційних видань. Все це – основна продукція поліграфічної галузі України, котра зараз переживає не найкращі свої часи, хоча є надзвичайно важливою галуззю економіки України і не тільки в духовному аспекті: після проголошення незалежності України утворена нова важлива підгалузь - виготовлення грошових знаків, цінних паперів, документів суворої звітності. Практично на голому місці в короткі строки створено відповідні потужності, оснащені сучасною технікою та технологією, підготовлено висококваліфіковані кадри. В результаті держава забезпечила себе цією стратегічно важливою продукцією.

Водночас дії Міністерства фінансів щодо розширення переліку документів суворої звітності призвели до необґрунтованого монополізму у цій справі і до значного подорожання такої продукції. Українська академія друкарства, поліграфічний факультет Національного технічного університету України (КПІ) перебудовують свою роботу відповідно до ринкових умов — організували підготовку фахівців нових спеціальностей: таких як менеджмент поліграфічних підприємств, посилили контакти з виробництвом. Серед найближчих завдань — налагодження післядипломного підвищення кваліфікації керівників і фахівців галузі.

Завданням моєї контрольної роботи є висвітлення стану поліграфічної галузі, оцінка найбільш на неї впливових факторів і можливі перспективи розвитку цієї галузі.

 

1.Характеристика галузі

Аналіз ситуації в поліграфічному виробництві України та в суміжних з нею галузях та підгалузях хотілося б розпочати оглядом статистичних даних.

У поліграфічному секторі економіки активно утверджується тенденція до збільшення кількості господарюючих суб’єктів. Нині тут налічується 2 тисячі підприємств різних форм власності, в т.ч колективної—56.6%, приватної - 21.8%. Це свідчіть про те, що поліграфія все в певніше входить у ринок, вже діє досить сильне конкурентне середовище.

Численні приватні, колективні поліграфічні підприємства та фірми, які здебільшого оснащенні сучасною технікою, що успішно конкурують, точніше домінують на ринку пакувальної, рекламної, бланкової, та іншої комерційної продукції. Заради об’єктивності слід сказати, що вони помітно підняли рівень якості поліграфічного виконання друкованої продукції.

В газетному, журнальному, книжковому виробництві домінуюче становище поки що залишається за державними підприємствами. Воно й зрозуміло адже ці виробництва мають сьогодні складну інфраструктуру, великі виробничі та допоміжні площі, що коштує значних коштів. Зважаючи на це, бізнес сюди входить досить обережно, детально прораховуючи можливу рентабельність вкладень.

Як видно з наступних графіків, обсяги випуску книжок з 1990 по 2002 рр поступово зростають: 1990 – 1994рр - книговидавництво в стані занепаду, але, починаючи з 1994 р кількість випущеної книжної продукції росте. У 2002 р випущено 12 444 книжкові примірники, що майже в 2 раза більше ніж у 1990р і в 2,5 рази більше, ніж у 1994р. Кількість випущених журналів та інших періодичних видань стрімко зростає: з 185 видів у 1990р. до 1923 вида у 2002р. Кількість газетних видань теж зросла майже вдвічі (3045 у 2002 р.).

Високі показники за обсягом робіт мали видавництва з державною формою власності:

"Освіта", "Наукова думка", а також комерційні видавництва "Сталкер", "БАО", "Фоліо" та "А.С.К.", які видали відповідно 176, 76, 62,137,136,127 назв книг.

Основною причиною такої депресії у книговиданні є те, що в Україні не створені необхідні економічні умови, які б сприяли формуванню помірних цін на книгу, зробили б її доступною широким верствам населення. А це, в свою чергу, стимулювало б нарощування обсягів книговидання і книго-розповсюдження та відповідне підвищення рівня завантаження виробничих потужностей поліграфії. Щоб радикально змінити ситуацію мусимо, насамперед, домогтися ослаблення руйнівного податкового пресу на книгу, введення нульової ставки податку на додану вартість усіх операцій, робіт та послуг при підготовці, друкуванні та розповсюдженні книги. Саме нульова ставка ПДВ діє в Росії, Білорусі, Естонії, Латвії, Литві, Великобританії, Польщі, Норвегії, Швейцарії, Південній Кореї, Аргентині, Бразилії, Колумбії. Набагато нижчі, ніж в Україні, діють ставки ПДВ на книгу в Туреччині, Італії, Іспанії, Словенії, Чеській Республіці, Нідерландах, Бельгії, Канаді, Німеччині —від 1 до 7 відсотків.

Оцінюючи ситуацію в поліграфічній сфері, слід наголосити на тому, що вона залишається складною, неоднозначною та суперечливою. Як і в усьому нашому вітчизняному виробництві, тут не вистачає обігових коштів, тиснуть непомірні податки, дається взнаки низька платоспроможність населення і юридичних осіб, у результаті чого падає попит на поліграфічну продукцію і зростає дебіторська заборгованість. Низькою є завантаженість виробничих потужностей, значна їх частина потребує модернізації, складним є фінансове становище поліграфічних підприємств.

Підсумки роботи у 2002 році свідчать про певне пожвавлення роботи поліграфїїі деяку стабілізацію економічної ситуації. Зокрема, підприємства, що перебувають у функціональному підпорядкуванні Держкомінформполітики, закінчили рік з приростом товарної продукції, порівняно з 2001 роком, з усіх натуральних показників: по книжковій продукції – на 17%, журнальній — на 17% , газетній — на 12%.

Обсяг випуску товарної продукції в діючих цінах збільшився на 21,1 відсоток, балансовий прибуток — на 25,5, середньомісячна зарплата підвищилась на 17,9 відсотка.

2001 рік кожне третє підприємство системи Держкомінформполітики закінчило зі збитками.

Аналізуючи проблеми видавничо-поліграфічного комплексу, слід виокремити питання книжкового виробництва, матеріальна база якого перебуває в стані занепаду. У цьому секторі, як відомо, працюють знані далеко за межами України книжкові підприємства, зокрема. Головне — виробниче об'єднання "Поліграфкнига", київська книжкова фабрика АТЗТ "Книга", харківські — ім. Фрунзе і "Глобус", львівська "Атлас". Основу їх завантаження завжди складали підручники, навчальна, науково-технічна, енциклопедична література. Сьогодні ж, на жаль, цих замовлень вони не мають в належній кількості.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали