Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Аналіз використання машинно- тракторного парку

Реферати / Географія / Аналіз використання машинно- тракторного парку

Зміст

Вступ

1.Значення і основні робочі прийоми

2.Аналіз машинно-тракторного парку

3.Резерви підвищення ефективності використання машинно- тракторного парку

Висновки та пропозиції

Література

Вступ

Високий рівень використання енергетичних ресурсів господарства позитивно впливає на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення ефективності використання землі, зростання продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Поліпшення використання тракторів, комбайнів, вантажних автомобілів та інших машин, скорочення витрат на їх експлуатацію впливає також на ефективність капіталовкладень на придбання техніки, фондовіддачу цієї активної частини основних фондів.

Пи­то­ма ва­га тра­к­то­рів і сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ких ма­шин у ва­р­то­с­ті всіх ос­но­в­них за­со­бів ви­ро­б­ни­чо­го при­зна­чен­ня скла­дає в сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ких під­при­єм­с­т­вах при­бли­з­но 30%. То­му ви­со­ко­про­ду­к­ти­в­не і ефе­к­ти­в­не ви­ко­ри­с­тан­ня ма­шин­но-­тра­к­то­р­но­го па­р­ку має ве­ли­ке народногосподарське зна­чен­ня. Прак­ти­ка по­ка­зує, що з під­ви­щен­ням про­ду­к­ти­в­но­с­ті па­р­ку всі сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­кі ро­бо­ти ви­ко­ну­ють­ся в кра­щі аг­ро­те­х­ні­ч­ні те­р­мі­ни, по­трі­б­на ме­н­ша кі­ль­кість ма­шин і аг­ре­га­тів, зме­н­шу­ють­ся за­со­би на їх­нє при­дбан­ня, зни­жу­єть­ся со­бі­ва­р­тість ме­ха­ні­зо­ва­них ро­біт, під­ви­щу­єть­ся вро­жай­ність сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ких куль­тур і зни­жу­ють­ся ви­тра­ти на оди­ни­цю про­ду­к­ці­ї.

Отже, завданням аналізу є виявлення в кожному конкретному випадку можливостей оптимізації складу машинно-тракторного парку, підвищення ефективності його роботи, що є передумовою зменшення експлуатаційних витрат у собівартості сільськогосподарської продукції.

Метою даної роботи є засвоєння методики і основних прийомів аналізу забезпеченості технікою і ефективності використання машинно-тракторного парку в господарстві; розрахунок нормативної потреби господарства в тракторах і основних сільськогосподарських машинах, виявлення рівня забезпечення ними; визначення показників використання машинно-тракторного парку, а також пошук впливів різних факторів на зміну денного і виробітку тракторів, пошук шляхів підвищення їх використання. Вихідні дані для роботи надані в табл.1

Таблиця 1

Вихідні дані

Найменування

Площа

ріллі,

га  

Кількість тракторів, шт.

Відпрацьовано машино-днів

Відпрацьовано машинно-змін

Вироблено умов.га

1998

1999

1998

1999

1998

1999

1998

1999

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Т-150,Т-150К

3390

7

11

1690

1890

1730

1920

6530

8450

ДТ-75

3390

1

3

170

320

191

395

1190

3280

МТЗ-80

3390

16

18

3180

3780

3500

4000

28300

31000

Т-70С

3390

3

2

378

251

398

280

2320

1680

К-701

3390

-

1

-

187

-

215

-

1128

Всього

Х

27

35

7108

6318

7545

6730

44870

53988

1. Значення і основні робочі прийоми.

Підвищення ефективності використання наявних тракторів дозволяє без додаткових капітальних вкладень збільшити обсяг механізованих робіт, скоротити терміни їхнього виконання, підвищити рівень механізації трудомістких процесів, знизити собівартість продукції. Тому аналіз використання тракторного парку в кожнім господарстві має велике значення.

Досить повну й об'єктивну оцінку використання тракторного парку можна дати тільки за допомогою системи аналітичних і синтетичних показників, розробка якої є важливим методологічним питанням. До цієї системи в першу чергу варто віднести приватні техніко-економічні показники, що характеризують ступінь екстенсивного й інтенсивного завантаження тракторного парку.

Показники екстенсивного завантаження характеризують ступінь використання робочого часу машин. Вони можуть бути як абсолютними (відпрацьовано днів, змін і годин одним трактором за аналізований період часу; середня тривалість зміни), так і відносними: коефіцієнт використання тракторів у роботі (відношення кількості відпрацьованих днів тракторами до кількості машино-днів перебування в господарстві); коефіцієнт змінності (відношення кількості відпрацьованих змін до кількості відпрацьованих днів тракторним парком); коефіцієнт корисного використання робочого часу за день, зміну (відношення корисного часу роботи вчасно перебування в убранні).

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2022 україномовні реферати та навчальні матеріали