Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Визначення завдань уроку

Реферати / Фізкультура і спорт / Визначення завдань уроку

Визначення завдань уроку

Із кожного уроку учні повинні виносити нові знання й уміння, повинні бачити, що у процесі цілеспрямованих занять фізичними вправами вдоско­налюється їх розвиток. При цьому кожен учень повинен мати особистий рекорд і кожного слід до нього підвести. Учителю необхідно чітко визна­чити кінцеву мету спільної роботи з учнями на весь час навчання у школі, на рік, чверть, серію уроків, тобто уявити результат діяльності на різні пе­ріоди часу. Висунення мети спрямовує і регулює діяльність учня, робить її усвідомленою.

Мета фізичного виховання школярів — до закінчення шкільного курсу навчання сформувати вміння управляти життєво необхідними руховими ді­ями в різних умовах діяльності (вміння вищого порядку) та виховати потребу до систематичних занять фізичними вправами протягом усього життя (стратегічна мета).

Метою кожного навчального року є опанування матеріалу, передба­ченого програмою відповідного класу (тактична мета). На серію уроків або навчальну чверть нею служить оволодіння конкретними вправа­ми: наприклад, навчитися стрибати в довжину, кидати м'ячик (оперативна мета).

Реалізується кожна з названих цілей, що випливає з більшої і є основною для формування меншої, шляхом послідовного висунення і розв'язання кон­кретних завдань на кожному уроці.

Усі завдання щодо їхнього спрямування об'єднуються в методиці фізич­ного виховання у три групи: освітні, оздоровчі, виховні.

Вирішуючи освітні завдання, учнів озброюють необхідними знаннями, вміннями і навичками виконувати фізичні вправи, а також застосовувати їх у повсякденному житті, у процесі самовдосконалення. Причому засвоєння цих знань, умінь і навичок повинно відбуватися не механічним шляхом, а та­кими способами, які ведуть до розвитку особи учня.

Розв'язання оздоровчих завдань передбачає забезпечення можливого у пев­ному віці фізичного розвитку і фізичної підготовленості, формування постави і фізичної підготовленості, створення на заняттях найкращих умов для оздо­ровчого впливу на юнаків і дівчат.

Вирішення виховних завдань повинно забезпечити позитивний вплив за­нять фізичними вправами на розвиток моральних і вольових якостей, єдність фізичного і духовного розвитку особистості.

Однак цей поділ завдань на групи досить умовний Проілюструємо це на такому прикладі Виховання фізичних якостей — це оздоровчі завдання з ура­хуванням їхнього значення для формування постави та доброго функціонування всіх органів І систем людського організму Проте, водночас, без належного роз­витку фізичних якостей неможливе опанування фізичних вправ, отже, цю роботу можна віднести І до освітніх завдань У процесі подолання труднощів учень виховує волю, наполегливість, сміливість, що має велике значення дія форму­вання моральних якостей людини Отже, у практиці вчитель сукупно вирішує завдання навчання, оздоровлення і виховання, як це передбачено вимогами до сучасного уроку

Ми розглядаємо ці завдання окремо з метою глибшого проникнення в суть кожного з них

 

Освітні завдання

При вирішенні освітніх завдань йдеться передусім про піднесення розвит­ку рухових здібностей учня до такого рівня, який дасть йому змогу вільно управляти власними рухами в будь-якій життєвій обстановці Хто володіє належною кількістю вмінь, той ніколи не розгубиться, вчасно здійснить ті дії, котрі найкращим чином відповідають ситуації, що виникла Фізично роз­винений учень зуміє швидко прийняти правильне рішення, зіткнувшись, наприклад, Із водною перешкодою Він (залежно від обставин) подолає й стрибком, переходом через Імпровізований місток, убрід, за допомогою пла­вальних засобів або перепливе Такого рівня підготовки учнів можна досягти в ході шкільного навчання, шляхом послідовного розв'язання на кожному уроці конкретних завдань (опанування окремими рухами, що об'єднуються потім у рухові дії, а ті, у свою чергу, — у рухову діяльність) Наприклад, для засвоєння стрибка в довжину на окремих уроках треба навчити дітей розбі­гатись, відштовхуватись, виконувати певні рухи в польоті, приземлятись Паралельно учень засвоює необхідні теоретичні знання

Кожен учитель повинен прагнути, щоб його учні оволоділи широким набором рухових умінь Прагнення деяких учителів засвоїти вузьке коло рухових дій безперспективне, бо призводить до збіднення рухового досвіду, а отже, викликає серйозні труднощі в навчанні. Високому рівню фізичної освіти сприяє засвоєння широкого кола фізичних вправ, що об'єднуються системними зв'язками

Виховання здатності управляти рухами тісно пов'язане з умінням оці­нювати виконувані рухи в часі, просторі І за рівнем м'язових зусиль Точність просторових, часових І силових оцінок виробляється у дітей під час викорис­тання спеціально спрямованих рухів І отримання термінової Інформації щодо допущених помилок Спочатку доцільно навчити дітей розрізняти окремі характеристики рухів загалом, потім — рухів окремими частинами тіла з різ­ною амплітудою (руками, тулубом, ногами) І всім тілом При цьому чергуйте рухи з великою І малою амплітудами, швидкі й повільні, з великим І малим зусиллям Рухи, що різко відрізняються за характером, легше запам'ятовують­ся, ніж подібні Такі рухові завдання доступні вже дітям 6-7-рІчного віку

Навчити дітей розрізняти основні характеристики рухів — це самостійне завдання загальнорухової підготовки Здатність оцінювати окремі харак­теристики рухів не залежить від рівня розвитку фізичних якостей (учень може розвинути силу, швидкість, але не виробити здатності управляти ними) Виконання завдань. Із заданою віддаллю, швидкістю, силою І амплітудою викликає великий Інтерес в учнів, вносить елемент емоційності та різнома­нітності Врешті решт, без загальної рухової підготовки неможливе ефективне застосування вивченого на уроках у повсякденному житті (подолати пере­шкоду, влучити в ціль тощо)

Уміння управляти часовими, просторовими та силовими параметрами рухових дій дає значний приріст результатів виконання вправ (швидкості, точності, сили) Задля вдосконалення подібного вміння використовують такі прийоми

• виконують вправи з пустотілими гирями, гантелями, палицями, м'ячами, заповненими піском, свинцевими шротами або водою, що надає їм необхідної (заданої) ваги,

• використовують з тією ж метою пластикові пляшки різної величи­ни, наповнюючи їх за потреби водою, піском,

• постійно збільшуючи І зменшуючи вагу предметів, вимагають від учнів звіту про величину застосованого обтяження,

• вправляючись у метаннях, переміщують ціль угору, вниз, вправо, вліво При цьому учні повинні навчитись оцінювати величини переміщення,

• Із тією ж метою змінюють відстань до цілі, й розміри, вид, попереч­ник І вагу предмета метання (м'ячик, граната, спис), темп метань, метають правою І лівою рукою,

• виконують перелічені прийоми, стоячи спиною до цілі,

• виконують метання Із заданою траєкторією, визначаючи й та оці­нюючи ефективність,

• виконують метання серіями—від одного до десяти повторень у кожній,

• вправляючись у стрибках, змінюють темп виконання окремих стриб­ків у серп, їхню довжину, висоту тощо

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали