Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Відділи банку, їх завдання та функції

Реферати / Банківська справа / Відділи банку, їх завдання та функції

- готує розпорядження сектору обліку для прийняття на позабалансовий рахунок 9819 “ Інші цінності та документи” документів, які підтверджують спосіб забезпечення зобов”язань по кредитному договору ;

- готує розпорядження сектору обліку для прийняття на позабалансовий рахунок 9819 строкового зобов”язання Позичальника ;

- робить відповідний запис в журналі регістрації кредитних договорів ;

- формує справу по юридичному оформленню кредита клієнта-Позичальника .

Нарахування та утримання процентів по кредитам :

- нарахування процентів по кредитам проводиться в відповідності з Листом НБУ № 192 від 21.09.94 р. “Про порядок нарахування , обліку, виплат та утримання процентів та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах банків “ , затвердженого Постановою Правління НБУ № 155 від 16.09.94 р.;

- меморіальні ордери кредитний інспектор заносить до кредитної справи Позичальника ;

- в разі несвоєчасної сплати ( або не в повному розмірі) сплати процентів Позичальником кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винесення суми нарахованих процентів на рахунок 2069 “ Несплачені в строк проценти по короткостроковим кредитам до закінчення дії договору “ . Один екземпляр розпорядження та меморіальний ордер кредитний інспектор відділу заносить до кредитної справи ;

- якщо проценти несплачені Позичальником на момент закінчення строку дії договору кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винисення суми нарахованих процентів на рахунок 2068 “ Несплачені в строк проценти по короткостроковим кредитам після закінчення дії договору”. Один екземпляр розпорядження та меморіальний ордер кредитний інспектор заносить до кредитної справи.

Контроль за цільовим використанням наданого кредиту , своєчасним його погашенням, сплатою відсотків та виконанням клієнтом інших умов кредитного договору здійснюється сектором по комерційній діяльності.

При порушенні умов кредитного договору чи інших документів, які визначають відносини між сторонами у процесі кредитування ( договір застави,передачі боргу, уступки вимог, гарантія, поручительство ) сектор по комерційній діяльності у відповідності з наказом Голови Правління банку № 123 від 30.11.95р. та у порядку викладеному у листі № 27-08/282 від 22.12 95р. інформує відділ безпеки , спільно з яким опрацьовує та здійснює заходи щодо усунення порушень.

Перевірки ефективності та цільового використання кредиту здійснюється сектором по комерційній діяльності спільно з представниками відділу безпеки шляхом вивчення документів та стану виконання бізнес-плану безпосередньо у позичальника. Результати перевірок оформлюються довідкою , у якій зазначаються відомості про дійсне використання кредитних коштів , економічний стан клієнта на момент перевірки, висновки про можливість погашення кредиту у обумовлені угодою строки та рекомендації про усунення недоліків . З копією довідки знайомиться під розпис позичальник. При виявлені суттєвих порушень цільового використання кредиту, загрози його несвоєчасного погашення від клієнта витребують пояснення та заходи щодо виправлення становища, які разом з довідкою доповідаються кредитному комітету для прийняття рішення про застосування передбачених договором штрафних санкцій і інших заходів спрямованих на усунення порушень.Про рішення кредитного комітету клієнт повідомляється письмово.

Контроль за станом зберігання заставленого майна , а у разі необхідності вилучення під тверду заставу здійснюється експертом , а при його відсутності - відділом безпеки. Уразі виникнення необхідності , відділ безпеки застосовує інші заходи контролю за використанням кредиту , про результати яких доповідає керівництву Дирекції.

Повернення кредиту може здійснюватися шляхом :

- своєчасного погашення позичальником з розрахункового рахунку кредиту та відсотків за його використання;

- застосування до позичальників штрафних санкцій та нарахування підвищених відсотків по простроченим кредитам ;

- пролонгації строку погашення кредиту в зв”язку з виникненням у позичальника тимчасових економічних труднощів ;

- перевод боргу на нового платоспроможного боржника ;

- уступки вимог новому кредитору, який в змозі оплатити банку борги позичальника ;

- звернення зиску на предмет застави , його реалізації та спрямування коштів на погашення боргу;

- передачі позичальником банку майна в рахунок погашення боргу ;

- реалізацією законних прав банку по гарантіям , поручительствам та договорам страхування ;

- претензійно - позивної роботи для вирішення спорів у арбітражному суді ;

- об”явлення позичальника банкрутом та погашення боргів за рахунок реалізації належного йому майна.

У разі виникнення загрози несвоєчасного погашення кредиту або простроченої зоборгованності сектор по комерційній діяльності встановлює постійний контроль за надходженням коштів на розрахунковий рахунок боржника, проводить з ним протокольні наради щодо шляхів та строків погашення заборгованості , а також , разом з юридичним відділом розпочинає претензійно-позовну роботу стосовно позичальника , його гарантів та поручителів . При наявності застави або передачі боржником матеріальних цінностей у погашення боргу відділ безпеки вживає захади по їх відокремленню і переводу під повний контроль банку.

Про прострочену заборгованність у день її виникнення сектор по комерційній діяльності подає письмове повідомлення відділу кредитування та фінансування Дирекції, у якому зазначаються причини несвоєчасного погашення боргу , його розмір , заходи що плануються , або вживаються , наявність застави , її повну характеристику та місцезнаходження . Про отримане повідомлення відділ кредитування та фінансування Дирекції інформує юридичний відділ , відділ безпеки та координації діяльності банку.

Юридичний відділ , відділ безпеки та кредитування після отримання повідомлення про виникнення простроченої заборгованності надають необхідні консультації у межах своєї компетенції щодо заходів по погашенню боргу.

Відділ координації діяльності банку на підставі повідомлення про наявність застави по простроченому боргу вичає ринок збуту предметів застави, веде пошук можливих покупців та вирішує інші питання щодо реалізації предмету застави.

Уразі виникнення тимчасових труднощів з своєчасним погашенням заборгованності строк погашення може бути пролонгованим по заяві боржника. У заяві викладаються причини , що обумовили порушення строків погашення кредиту , розрахунок джерел погашення боргу та строки , у які таке погашення планується.

Сектор по комерційній діяльності та відділ безпеки у обов”язковому порядку проводять перевірку цільового використання кредиту і причин, які обумовили несвоєчасне погашення боргу, відповідність наданих боржником розрахунків , щодо джерел та строків погашення дійсному економічному стану позичальника , можливість більш надійного забезпечення зобов”язань. Результати перевірки викладаються у висновках про доцільність пролонгації кредиту , які розглядаються кредитним комітетом відповідно до його повноважень. Уразі позитивного рішення кредитного комітету , пролонгація оформлюється додатковою угодою до кредитного договору та відповідними змінами до документів, які стосуються забезпечення кредиту ( договір застави, поручительство , гарантія, договір страхування ).

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали