Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби

Реферати / Воєнна справа / Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби

Щоб сформувати у себе психологічну готовність до служби в Збройних Силах України, недостатньо зрозумі­ти її,суть і особливості, необхідно також оволодіти спосо­бами і методиками її визначення, завдяки чому ви змо­жете об'єктивно оцінити свою готовність до військової служби, виявити її недоліки та продумати програму са­мовдосконалення. Водночас потрібно пам'ятати, що нія­кі психологічні методики вивчення особистості не є абсо­лютними, універсальними, тобто такими, що дають вичерпну відповідь про рівень готовності до військової дія­льності.

В основу складених нами анкет і тестів покладено як відомі в психології методики, так і нові, недавно розроб­лені. Вони допоможуть виявити свої психологічні особли­вості, визначити рівень підготовленості до служби, кри­тично проаналізувати наявні проблеми, розробити програ­му самовдосконалення.

Вивчаючи та аналізуючи свою готовність до військової служби, слід дотримуватися таких умов:

проконсультуватись у психолога навчального закла­ду і викладача допризовної підготовки щодо процедури і послідовності користування методиками;

психодіагностику своєї готовності проводити без втру­чання сторонніх (ровесників, старших), за винятком викла­дача допризовної підготовки і психолога;

з результатами психодіагностики своєї готовності знайомити ляше тих, кому довіряєте;

складаючи програму підвищення своєї готовності до служби в армії, консультуватися з .викладачем допризовної підготовки, психологом, іншими зацікавленими особами.

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ

Уважно прочитайте відповіді-судження, наведені в анкеті (додаток 5), і виберіть з них не більше семи. Запи­шіть їх порядкові номери на окремому аркуші.

Ключ до підрахунку результатів:

за номери 1, 8, 15, 22, 29 нараховується по +7 балів (за кожний);

за номери 2, 9, 16, 23, ЗО нараховується по +4 бали;

за номери 3, 10, 17, 24, 31 нараховується по —6 балів;

за номери 4, 11, 18, 25, 32 нараховується по +6 балів;

за номери 5, 12, 19, 26, 33 нараховується по +5 балів;

за номери 6, 13, 20, 27, 34 нараховується по +3 бали;

за номери 7, 14, 21, 28, 35 нараховується по -7 балів.

Знайдіть алгебраїчну суму балів з вибраних вами відповідей. Наприклад, ви вибрали шість із семи відпо­відей під номерами 9, 11, 5, 7, 20, 8. Знайдемо алгебраїч­ну суму відповідних їм балів: (+4) + (+6) + (+5) + (-7) + + (+3) + (+7) = 18 балів.

Тлумачення результатів самооцінки соціально-психологічної готовності до військової служби:

31 і більше балів — дуже високий рівень;

+20 — +30 балів — високий рівень;

+6 — +19 балів — достатній рівень;

+3 — +5 балів — низький рівень;

+2 — -ЗО балів — мотивація і соціально-психологіч­на готовність до служби негативні.

Для нашого прикладу (18 балів) рівень соціально-психологічної готовності до служби в армії достатній.

ОЦІНКА РІВНЯ АКТИВНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ

Уважно прочитайте висловлювання (додаток 6) і оці­ніть у балах (від 0 до 4) рівень своєї активності в підго­товці до служби в армії. На кожне висловлювання знай­діть по горизонталі відповідь, що вам найбільше підхо­дить, і бал, яким вона оцінюється. Підрахуйте загальну суму балів за всі 25 відповідей і відніміть цю суму від числа 100. Ви дістанете у відсотках резервні можливості самовдосконалення, підготовки до служби в Збройних Силах України. Наприклад, ви набрали 65 балів. Тоді: 100 - 65 = 35%. Це свідчить про те, що ви лише на 65 від­сотків використовуєте свої можливості в підготовці до служ­би в армії, а 35 відсотків — ваш резерв.

Об"єктивно оцінюючи рівень своєї активності у під­готовці до військової служби і докладаючи зусиль для її підвищення, через 3—6 місяців ви побачите динаміку свого розвитку.

З'ЯСУВАННЯ ХАРАКТЕРУ СТАВЛЕННЯ ДО ВАС ІНШИХ ЛЮДЕЙ

Для оцінки характеру ставлення до вас інших лю­дей, рівня свого авторитету можна використати тест (до­даток 7). Потрібно дати відповідь, чи погоджуєтесь ви з твердженнями, наведеними в анкеті. За кожну відповідь, що збігається з правильною відповіддю, нараховуєте собі по 5 балів.

Правильні відповіді: «Так» — твердження 6, 13, 14, 20; «Ні» — решта тверджень.

Підрахуйте суму балів за 20 тверджень тесту.

Тлумачення результатів:

85—100 балів — вас дуже люблять, ви користуєтесь ав­торитетом;

75—80 балів — вас люблять;

65—70 балів — до вас ставляться добре;

О—60 балів — ви не користуєтесь авторитетом, вас не поважають.

МЕТОДИКИ САМООЦІНКИ ЗАГАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ

Серед багатьох чинників, що впливають на успіш­ність військової служби, важливе місце належить інте­лектуальному розвитку особистості, рівню розвитку пси­хічних пізнавальних процесів, наявності знань, навичок, умінь, необхідних для успішного входження у військову службу.

Кожний учень у ході всього навчально-виховного про­цесу має здійснювати самооцінку знань, навичок з військо­вої, фізичної, медико-санітарної підготовки, цивільної обо­рони, порівнюючи, зіставляючи свої вміння з вимогами доп­ризовної підготовки, із знаннями і вміннями, якими оволо­діли інші учні, враховуючи також оцінки, виставлені вик­ладачем допризовної підготовки.

Методика визначення точності сприйняття розмірів об'єкта

Мета: визначення точності сприйняття довжини об'єкта.

Обладнання: лінійка 10—25 см з міліметровими поділками, пластир або чорна ізоляційна стрічка.

Учень із зворотного боку лінійки позначає стрічкою який-небудь відрізок, відсовує лінійку цим же зворот­ним боком на відстань 0,5 м і пробує визначити довжину відрізка. Потім перевертає лінійку і за поділками пере­віряє точність свого сприйняття довжини. Так само мож­на визначати розміри будь-якого предмета.

Щоб визначити абсолютну похибку вимірювання, треба відняти від справжньої довжини ту довжину, яку ми сприй­маємо: Cg = С — Cj. У нашому випадку:

С — справжня довжина (за поділками), СІ — визна-

чена нами довжина відрізка, ,С2 — похибка. Точність ви­мірювання довжини визначається за формулою:

Тлумачення результатів визначення точності сприй­няття довжини (інших розмірів): Т = 97—99 % — дуже висока; Т = 94—96 % — висока; Т = 89—93 % — достатня; Т = 82—88 % — низька; Т = 76 — 81 % — дуже низька.

Методика визначення точності сприйняття відстані

Мета: визначення точності сприйняття учнем від­стані до певного об'єкта.

Обладнання: рулетка, об'єкти на місцевості на певній відстані (100 — 500 м).

Учень «на око» визначає відстань до кількох об'єктів і записує ці результати. Після цього рулеткою, з точніс­тю до 1 м, визначається відстань до цих самих об'єктів. За формулою, запропонованою вище, вираховується точ­ність визначення відстані.

Тлумачення результатів визначення точності сприй­няття відстані:

Т = 96—98 % — дуже висока;

Т = 94—95 % — висока;

Т = 88—93 % — достатня;

Т = 80—87 % — низька;

Т = 74 — 79 % — дуже низька.

Методика визначення точності сприйняття часу

Мета: визначення точності сприйняття учнем часо­вих інтервалів.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали