Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Статистика населення

Реферати / Географія / Статистика населення


 План

1.Значення статистики населення.

2.Показники чисельності населення і його розміщення на території країни.

3.Показники складу населення.

4.Показники руху населення.

5.Джерела статистичних даних населення.

1.Предметом статистики населення чи демографічної статистики є само населення, вся сукупність людей, що населяє земну кулю, або будь-яку країну, чи її частину.

Матеріали статистики населення важливі для характеристики соціального ладу країни, її економічного і культурного рівня.

Використовуючи такі джерела даних про населення , як перепис населення , а також матеріали поточної реєтрації статистика разробляє такі питання :

1) чисельність населення та його розміщення на території країни;

2) склад населення;

3) рух населення.

2. Визначення чисельності населення є складною і важливою роботою і потребує дотримання певних умов:

1) точне встановлення часу, по відношенню до якого визчається чисельність населення ( не чисельність в 1997р., а чисельність на 1 січня 1998р.), бо це може бути середньоспискова чисельність за рік, або чисельність на певну дату, а ці дані різні.

Чисельність визначається на певну дату і обовязково встано- влюється критичний момент на цю дату ( переважно 12 год. ночі)

Для ряду розрахунків необхідно знати середньорічну чисель- ність населення ( наприклад для визначення скільки припадає продукту на душу населення). Вона може бути визначена як середнє арифметичне із чисельності населення на початок і кінець року. Якщо чисельність напротязі року змінювалась рівномірно, то такий розрахунок буде точним. Але для розрахунку по окремих територіях країни розрахунок середньої чисельності визначається по формулі середньої хронологічної. Якщо дані про чисельність на одну і ту ж дату (1.01,1.02) з врахуванням три- валості проживання використовують формулу:

X=Sxt/St

x- чисельність населення;

t-час напротязі якого проживала ця чисельність населення.

А найкраще для розрахунку поєднювати обидва методи.

2) ще однією умовою правильного визначення чисельності населення + точне встановлення границь території, по якій виз-начається чисельність населення ( є межі ,границі населених пунктів );

3) третьою вимогою для правильного визначення чисель- ності населення + чітке розмежування постійного і наявного населення .

Постійне населення – це ті люди які в даному населеному пункті проживають постійно незалежно від того, де вони пере-бувають в момент, обліку населення (в гостях, у відряджені і т.д.)

Наявне населення будь-якого населеного пункту – це особи, які фактично в ньому проживають на момент обліку населення, незалежно від постійного місця проживання.

Тому існують такі поняття як тимчасово відсутні і тимчасово проживаючі. В статистиці термін відсутності і термін проживан- ня обмежується 6-а місяцями.

Між чисельністю окремих категорій населення є певна залеж-ність. Цю залежність виражає баланс категорій населення, який виражається двома формулами:

- чисельність наявного населення дорівнює чисельності пос- тійного населення мінус чисельність тимчасово відсутніх плюс чисельність тимчасово проживаючих;

-чисельність постійного населення дорівнює чисельності ная- вного населення мінус чисельність тимчасово проживаючих плюс чисельність тимчасово вітсутніх.

Для окремого населеного пункту чи окремого району країни чисельність постійного населення і чисельність населення можуть відрізнятися і дуже значно. А в цілому по країні ці показники співпадають, що є важливим контрольним моментом.

До показників загальної чисельності населення відносять такі показники як розподіл населення статі і віку. Під віком в ста-тистиці розуміється кількість повних років.

Для характеристики населення країни і його змін велике значення має показник розміщення населення по території країни ( по районах, областях, колись республіках).

Просторове розміщення населення характеризує такий показник як густота населення.

Густота населення – це кількість жителів на 1км2 території.

Середня густота населення по країні представляє собою се-редню різних регіональних показників.

3.Є показник галузевого складу населення, що характеризуе розподіл зайнятого населення відповідно до класифікації галу- зей народного господарства. Все населення зайняте в народному господарстві поділяеться перш за все на населення зайняте в сфері матеріального виробництва і в нематеріальній сфері. Матеріали цього групування використовують для характеристики розподілу трудових ресурсів країни по окремих галузях, для характеристики її економічного і соціального строю.

В характеристиці складу населення важливе значення має сатистика його занять. При цьому в статисциці розрізняють два пов’язаних але різні поняття, заняття і професія. Професія- це робота, в якій дана особа краще всього підготовлена, а заняття- це робота, яка нею виконується.

Для соціально - економічної характеристики країни велике значення має групування населення на міське і сільське. Стати-стика до міського населення відносить населення міст та інших населених пунктів, затверджених законом. До сільського насе-лення відноситься все інше населення. Крім того населення по-діляється на сільськогосподарське, що пов’язане з сільським господарством і несільськогосподарське, пов’язане з іншими га-лузями народного господарства. В першому випадку основою групування було місце проживання, а в другому зв’язок з тією чи іншою галузею.

Важливе місце в статистиці належить показнику національ-ного складу населення.

Крім того важливе значення мають показники культурного рівня населення: грамотність, рівень освіти, тобто кількість осіб, що мають ту чи іншу освіту ( середню, спеціальну, вищу ).

4. В статистиці під рухом населення розуміють зміну йогочи- сельності. При цьому розрізняють два види руху населення: природній і механічний.

Природній рух населення - це зміна одного покоління іншим в результаті народження і смертності. Сюда відносяться шлюби і розлучення.

Механічний рух населення (міграція населення) - це рух насе-лення: приїзди, виїзди.

Статистика визначає абсолютні показники руху населення: кількість народжених, померлих в даному році.

Природній приріст населення, дорівнює кількості народжених мінус кількості померлих; кількості тих, що приїхали і тих, що виїхали.

Механічний приріст населення дорівнює кількості, що при- їхала мінус кількість, що виїхала. Цей показник може бути і додатній і відємний, або дорівнювати 0.

Коефіціенти руху населення визначаються по відношенню до середньорічної чисельності населення і визначаються на 1000 чоловік населення, тобто в промілле(‰ ).

Коефіцієнти природнього руху населення. Якщо чисельність населення позначимо S, число народжених в цьому році - N,

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали