Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Виробництво і виробничі системи

Реферати / Економіка підприємства / Виробництво і виробничі системи

Виробництво і виробничі системи.

План.

1. Поняття підприємства, його завдання і основні ознаки.

2. Характерні ознаки і властивості підприємства, як виробничої системи.

3. Класифікація і їх місце в зовнішньому середовищі.

4. Закон про підприємство.

1. Поняття підприємства, його завдання і основні ознаки.

Як ми вже говорили на минулій лекції, що об’єктом курсу організації виробництва є промислове підприємство (або виробництво).

Промислове підприємство являється найбільш важливою і ведучою областю сфери матеріального виробництва. Воно являє собою систему взаємозв’язаних галузей, які заняті видобування і переробкою промислової та сільськогосподарської сировини в готову продукцію, яка необхідна для суспільного виробництва і особистого користування.

Підприємство – це перш за все товаровиробник, який випускає продукцію, виконує роботи і надає послуги, необхідні споживачу. Воно має право юридичної особи і працює на основі комерційного розрахунку.

Підприємство – це основна первинна, господарська одиниця в економічній системі, яке виготовляє і реалізує вироби та послуги і забезпечує досягнення своєї мети.

Головна мета підприємства – це отримання максимального прибутку в довгостроковій перспективі.

Необхідно відмітити, що прибуток не завжди є головним мотивом для функціонування підприємства. Це може бути – прагнення до суспільного визнання, бути володарем на ринках, збереження початої справи. Для цього необхідно відмовитися від швидкого прибутку, тому для таких підприємств головна мета – максимізація ситуації вцілому, а вже потім прибуток.

Головне завдання підприємства – повне і своєчасне задоволення потреб споживачів, яке являється вищим змістом і нормою діяльності трудового колективу. В зв’язку з цим підприємство повинно забезпечувати конкурентоздатність продукції, яка випускається на основі її високої якості, гнучко обновлювати її в залежності від попиту.

Підприємство забезпечує розвиток і підвищення ефективності виробництва, добивається всестороньої інтенсифікації, прискорює науково-технічний прогрес.

Використовуючи науково-технічний прогрес підприємство виготовляє і освоює нову техніку, вдосконалює випуск продукції.

Ставлячи конкретні вимоги до сировини, матеріалів, обладнання, інструменту воно в певній мірі визначає напрямки технічного розвитку підприємств-суміжників.

Крім того підприємство організовує роботу раціоналізаторів і винахідників, цим самим забезпечуючи соціальний розвиток колективу, формує матеріальну базу соціальної сфери, створює сприятливі умови для високопродуктивної праці, соціальної справедливості, самоуправління трудового колективу, охорони і поліпшення навколишнього середовища.

Для промислових підприємств характерні:

- виробничо-технічна єдність;

- організаційно-технічна єдність;

- господарська самостійність.

Виробничо-технічна єдність – це тісна взаємодія всіх складових частин підприємства, яка визначає спільність призначення їх до виготовлення продукції або технологічного процесу. Це доповнюється допоміжними і обслуговуючими господарствами.

Організаційно-технічна єдність – це наявність єдиних органів управління, взаємозв’язок плану виробництва з матеріальними, технічними і фінансовими ресурсами.

Господарська самостійність – самозабезпечення основиними і обіговими коштами для здійснення виробничої діяльності, самостійний збут і самостійно закінчені системи звітності та бухгалтерського обліку.

2. Характерні ознаки і властивості підприємства, як виробничої системи.

Виробнича система – це особливий клас систем, які включають працівників, знаряддя і предмети праці та інші елементи, які необхідні для функціонування системи в процесі якої створюється продукція або послуги.

В широкому смислі система – це сукупність елементів, які утворюють ціле із складових частин.

Підприємство розглядається як виробнича система, тому що підрозділи підприємства (цехи, участки, служби, відділи) виступають в ролі підсистем, які складаються з елементів різної ступені важкості (трудовий колектив, предмети і знаряддя праці).

Таким чином в промисловому підприємстві створюється система, яка зв’язана одна з одною єдністю функціонування і розвитку підприємства.

Характерні ознаки підприємства як виробничої системи:

- цілеспрямованість – це є здатність створювати продукцію, надавання послуг;

- поліструктурність – одночасне існівання на підприємствах взаємопереплетиних підсистем (цех, участок, служба, відділ);

- складність – обумовлене поліструктурністю підприємство в якості основного елементу має трудовий колектив, на який діє зовнішнє середовище;

- відкритість – взаємодія підприємства з зовнішнім середовищем (це реалізація продукції, зв’язок з іншими підприємствами, матерівльні, енергетичні ресурси, податки).

Підприємство являє собою динамічну систему, воно може змінюватися, переходити з одного типу в інше, але при цьому воно залишається системою тому що має такі властивості:

- результативність – здатність отримувати ефект, створювати необхідну споживачу продукцію;

- надійність – стійке функціонування, яке забезпечується внутрішніми резервами, системою управління, зв’язком з іншими виробничими системами;

- довготривалість – властивість виробничої системи напротязі довгого часу зберігати результативність;

- гнучкість – можливість виробничої системи пристосовуватися до змінних умов зовнішнього середовища;

- управляємість – допустимість тимчасової зміни процесів функціонування в бажаному напрямі під впливом управлінських факторів.

Це дозволяє нам говорити про підприємство, як саморегулююча система, яка може пристосовуватися як до внутрішнім так і до зовнішніх змін. Але саморегуляція може бути до певних меж. Необхідно чітко регламентувати діяльність підприємства, яка випливає з його завдань.

3.Класифікація і їх місце в зовнішньому середовищі.

Класифікація підприємств в економіці проходить по 7 класифікаційних ознаках:

1. мета і характер діяльності

2. форма власності

3. національна належність капіталу

4. правовий статус і форма господарювання

5. галузево-функціональний вид діяльності

6. технологічна цілісність і ступінь підпорядкування

7. розмір за кількістю працівників

I – комерційні, некомерційні

II – приватні, колективні, комунальні, державні

III – національні, закордонні, спільні

IV – одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства (командитні)

V – промислові, с/г, будівельні, транспортні, торгові, виробничо-торгові, банківські, лізингові, страхові, туристичні

VI – головні, дочірні, асоціовані, філії (залежить від головної фірми)

VII – великі, середні, малі, мікропідприємства

У виробничій системі на перший план виступає промислове підприємство.

Підприємства різних галузей промисловості мають свої специфічні особливості, які випливають із характеристики підприємства, техніки і технології, кваліфікації кадрів. В той же час вони мають ряд спільних признаків, які дозволяють класифікувати їх по ряду напрямків: форма власності, галузева належність, рівень концентрації виробництва, ступінь спеціалізації, тип виобництва, рівень механізації і автоматизації.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали