Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Служба безпеки України

Реферати / Політологія / Служба безпеки України

З утвердженням незалежності Україна опинилася на порозі світових перепетій, які заставили країну пристосуватися ддо умов реалії. Так зовнішнтьовідомчі відділи деяких європейських країн намагалися провести ряд заходів для дестабілізації ситуації в самій Україні. Хоча на початку 90-х років в Україні залишилася система КДБ, яка фактично перестала існувати, а практично вона лише переформувалася в інший державний орган на зразок КДБ, і називався цей орган – Служба безпеки України (СБУ), який був створений Указом Президента України від 1991 року.

Згодом в Харкові та Києві було створено навчальні заклади, які готували високопрофесійних спеціалістів до служби в органах Служби безпеки України. Навчання в цих закладах проводиться за новою навчальною програмою, сучасне матеріальне забезпечення, сучасне комп’ютерне устаткування та ряд новітніх технологій в галузі криміналістики, що значно поліпшує засвоєння матеріалу як на теорії так і на практиці. Курсанти неодноразово проходять курс бойової підготовки, що сприяє практичному використанню в деяких ситуаціях. Згодом курсанти маючи таку теоритичну і практичну базу виходять майже висококваліфікованими спеціалістами в своїй галузі і інколи переважають своїх закордооних колег, які інколи тішаться своєю системою освіти. Так протягом всього періоду існування Служби безпеки України ці навчальні заклади випускають випускників на службу державі.

Минуло практично декілька років від дня заснування Служби безпеки України, і цей термін показав, що можна підвести підсумки цієї діяльності.

Як державний правоохоронний орган спеціальною призначення, Служба безпеки України покликана захищати державний суверенітет, конституційний лад, територіальну цілісність, економіч­ний, науково-технічний та оборонний потенціал України, законні інтереси та права громадян від посягань з боку окремих організаційний, груп та осіб.

До визначених законодавством завдань Служби безпеки України також входить запобігання, ви­явлення. припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, те­роризму. корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки, інших протиправних дії, які безпосередньо створюють загрозу жит­тєво важливим інтересам України. Оцінки, пропозиції та прогнози наших аналітиків стали важливою складовою частиною інформаційно-інтелектуаль­ної підтримки державних рішень.

Виходячи з того, що саме у сфері економіки сьогодні закладається підґрунтя національної безпеки держави в широкому розумінні, за короткий час привели у відповідність до сучасних вимог організаційну структуру оперативних підрозділів. Створено нові підроз­діли екологічної безпеки, боротьби з комп'ютерними злочинами. Співробіт­ники Служби безпеки України здійснюють оперативне супроводження програм реформу­вання економіки, сприяють залученню в Україну новітніх технологій, забезпе­чують вирішення проблем постачання енергоносіїв, контролюють дотримання вимог чинного законодавства у сфері валютного регулювання, відвертають та розкривають протиправні дії при вико­ристанні бюджетних коштів та інозем­них кредитів запобігають укладанню економічно не вигідних для держави угод з іноземними партнерами.

Акцен­ти у роботі всіх підрозділів зміщено у бік комплексного та систематичного аналізу стану цілих галузей та сфер еко­номіки, вжитті своєчасних заходів що­до виявлення та припинення типових правопорушень та тіньових схем, про­філактики та притягнення порушників до кримінальної відповідальності, вве­дення механізмів, які б надійно запобігали економічним злочинам та проявам корупції. При цьому наголос робиться на вжитті запобіжних заходів, визна­ченні природи та передумов правопо­рушень відпрацюванні спільно з іншими правоохоронними органами як за­побіжних кроків, так і оперативно-розшукових дій.

За 10 місяців поточного року в бюджет держави повернуто понад 900 млн. гривень, порушено близько 1500 кримінальних справ, у тому числі майже 950 – у сфері економіки, понад 200 – по лінії боротьби з корупцією.

Максимальну увагу підрозділи еконо­мічної безпеки приділяють життєво - ва­жливим, вузловим моментам у сфері економіки. Посилений інтерес до них як прагматичне налаштованих фінансово-економічних груп. так і криміналітету, нерідко. Його транснаціональних структур, дестабілізує ту вразливу рів­новагу, яку вдається досягти шляхом цілеспрямованих реформаторських по­шуків. Тому найбільш актуальним є сьогодні запобігання правопорушенням в аграрному секторі економіки, і паливно-енергетичному комплексі, викриття злочинів у фінансово-банківській сфе­рі зокрема, пов'язаних із використан­ням комп'ютерних технологій.

З початку 2000 року органами Служби безпеки України порушено 10 кримінальних справ у сфері енергетики, 14 – у вугільній галузі, 29 – у сфері видобутку, переробки та транспортування енергоносіїв, 30 – на каналі зовнішньоекономічної діяльності. Здебільшого вони пов’язані з розкраданням коштів та пально-мастильних матеріалів у особливо великих розмірах, контрабандою нафтопродуктів та газу, шахрайством з фінансовими ресурсами та нецільовим використанням бюджетних коштів.

Нещодавно порушено кримінальну справу за фактом контрабандної поставки на адресу ряду київських фірм 464 цистерни із світлими нафтопродуктами загальною вартістю понад 7 млн. доларів США. У Київській і Луганській областях притягнуті до відповідальності керівники комерційних структур, які вчинили розкрадання векселів Національного диспетчерського центру на суму відповідно 4,5 та 9 млн. грн.

У фінансово-банківській сфері Служба безпеки України активно протидіє участі вітчизняних фінансових установ у забезпеченні потреб «тіньової» економіки та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Одним з основних проявів злочинної діяльності тут зали­шається створення та функціонування — за умови поблажливого ставлення до цього деяких банківських структур — центрів конвертації безготівкових кош­тів у готівкову валюту. Саме за ініціати­вою Служби безпеки України Національним банком було прийнято постанову, котра суттєво об­межує можливості зловмисників щодо здійснення незаконних валютних опе­рацій через лоро-рахунки.

Реальною загрозою для банківської системи держави також є міжнародні злочинні угруповання, які використо­вують українські банки для шахрайсь­ких операцій, пов'язаних з розкрадан­ням коштів та цінних паперів банків-резидентів.

На виконання рішень Координацій­ного комітету по боротьбі з корупці­єю та організованою злочинністю при Президенті України Службою безпе­ки України вжито організаційних та практи­чних заходів щодо оперативного супроводження процесу реформуван­ня аграрного сектору економіки, недопущення порушень законних прав сільгоспвиробників на землю та майно, а також зловживань поса­дових осіб в агропромисловому комплексі (АПК), невиправданих випадків протиправного відчуження зерна держрезерву. За фактами роз­крадання колективного майна під час приватизації хлібоприймальних пунктів Службою безпеки України поруше­но 35 кримінальних справ стосовно керівників цих структур у Вінниць­кій, Чернігівській, Черкаській, Че­рнівецькій та інших областях.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали