Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва.Контрольна робота

Реферати / Економіка / Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва.Контрольна робота

Варіант – 9.

Тест 3. До абстрактного капіталу підприємства належать:

1) власний капітал;

2) позичковий капітал;

3) необоротні активи;

4) оборотні активи;

5) грошові кошти.

Відповідь:

1, 2

Тест 24. Додатковий капітал:

1) це сума приросту майна підприємства, яка виникає в результаті переоцінки (індексації) безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу;

2) це капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

3) може бути лише в акціонерних товариств;

4) може бути спрямований на покриття збитків підприємства;

5) це один з видів доходів підприємства, які можуть бути поділені між власниками корпоративних прав.

Відповідь:

1

Тест 33. Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал можна використовувати за такими основними напрямами:

1) на покриття балансових збитків, за умови, що на ці цілі використані всі інші джерела;

2) на формування забезпечень наступних витрат і платежів;

3) на збільшення статутного капіталу;

4) на виплату дивідендів власникам;

5) на покриття різниці між фактичною собівартістю вилученого капіталу, який анулюється, та його номіналом.

Відповідь:

1, 3, 5

Тест 48. Які з наведених показників враховуються при визначенні чистого руху коштів (Cash-flow) від інвестиційної діяльності?

1. Чистий рух коштів від операційної діяльності.

2. Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій.

3. Отримані дивіденди.

4. Сплачені дивіденди.

5. Грошові виплати на придбання необоротних активів.

Відповідь:

2

Тест 56. Обмеження в галузі виплати дивідендів можуть застосовуватися в таких випадках:

1) за наявності заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу;

2) за наявності на момент виплати дивідендів підстав щодо порушення справи про банкрутство підприємства чи виникнення таких підстав у результаті виплати дивідендів;

3) у разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

4) у разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

5) відсутність відповідних фінансових джерел виплати дивідендів.

Відповідь:

1, 2, 5

Тест 67. Зниження вартості конвертованих облігацій може бути наслідком таких операцій:

1) позапланові емісії акцій за низьким курсом;

2) емісія облігацій з нульовим купоном;

3) спрямування прибутку на поповнення резервів;

4) збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестицій;

5) надзвичайно високі дивідендні виплати протягом строку обігу конвертованих облігацій.

Відповідь:

1

Тест 88. Фінансові інвестиції при їх придбанні оцінюються за…

1) справедливою вартістю;

2) методом ефективної ставки процента;

3) методом участі в капітал;

4) собівартістю;

5) їх номінальною вартістю.

Відповідь:

4

Тест 125. До правил, які характеризують горизонтальну структуру капіталу, належать:

1) золоте правило фінансування;

2) золоте банківське правило;

3) правило вертикальної структури балансу;

4) правило узгодженості строків;

5) золоте правилом балансу.

Відповідь:

1, 5

Тест 118. До основних інструментів планування ліквідності належать:

1) план прибутків і збитків;

2) бюджет виробництва та реалізації продукції;

3) нуль-базис-бюджетування;

4) оперативний фінансовий план;

5) бюджет робочого капіталу.

Відповідь:

4, 5

Тест 101. Основні ризики при здійсненні підприємствами зовнішньоекономічних операцій можна класифікувати таким чином:

1) Ризики, зовнішні щодо контракту (політичні, юридичні, макроекономічні, маркетингові);

2) Транспортні ризики;

3) Ризики пов’язані з умовами контракту;

4) Залежно від етапу виконання контракту (угоди);

5) За місцезнаходженням (закордонні, прикордонні, на власному ринку).

Задача 3

У результаті ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю обсяг виручки від реалізації ліквідаційної маси становив 800 тис. грн. Обсяг вимог кредиторів до підприємства становить 1 млн. грн. Статутний капітал підприємства дорівнює 100 тис. грн. і сформований за рахунок вкладів чотирьох учасників товариства. Частка одного з учасників у статутному капіталі становить 70 %, а частки решти учасників є однаковими. Приватне майно найбільшого учасника становить 200 тис. грн.; у тому числі йому належать облігації товариства, учасником якого він є, номінальною вартістю 50 тис. грн.

Визначити джерела погашення вимог кредиторів підприємства, якою мірою вони будуть задоволені.

Відповідь:

У відповідності з положеннями статті 50 Закону України «Про господарські товариства», товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний (складений) капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами; при цьому учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

Таким чином, джерелами погашення вимог кредиторів підприємства є виручка від реалізації ліквідаційної маси та статутний капітал підприємства. Отже, обсяг задоволених вимог кредиторів до підприємства буде становити 800 + 100 = 900 тис. грн.

Задача 10

Фінансову діяльність підприємства протягом звітного року характеризують такі дані:

o здійснено розміщення корпоративних прав за курсом 120 % (номінальна вартість емісії: 100 тис. грн.);

o чистий прибуток підприємства: 50 тис. грн. (60 % чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів; 20 % чистого прибутку використано на поповнення резервного капіталу);

o підприємство отримало на безоплатній основі необоротні активи первісною вартістю 30 тис. грн.

Розрахувати приріст власного капіталу підприємства за звітний період у розрізі окремих статей.

Відповідь:

Приріст власного капіталу підприємства становить:

Складова власного капіталу

Зміст приросту

Величина приросту, грн.

Додатковий вкладений капітал

Емісійний дохід

100000 × 0,2 = 20000

Інший додатковий капітал

Вартість необоротних активів, отриманих на безоплатній основі

30000

Резервний капітал

Частина чистого прибутку, використана на поповнення резервного капіталу

50000 × 0,2 = 10000

Нерозподілений прибуток

Нерозподілена частина чистого прибутку

50000 × 0,2 = 10000

Всього:

70000

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали