Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення

Реферати / Фінанси / Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення

На досліджуваному підприємстві використовуються наступні форми розрахункових документів: платіжні доручення; чеки; векселі.

Розрахункові чеки на підприємстві із-зі збитковості останнього і відсутності грошей на поточному рахунку використовуються лише для одержання готівки в касу для видачі заробітної плати.

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями не здійснюється, тому що в минулому по виписаним вимогам-дорученням підприємства-партнери розраховувалися звичайними платіжними дорученнями, і тому такий вид безготівкових розрахунків в товаристві через недоцільність не використовується. Через відносно високу вартість розрахунки акредитивною форою також відсутні.

Слід відзначити, що в ВАТ “Гумотехніка” високий рівень бартеризації. Однак, така ситуація присутня не тільки на цьому підприємстві – на більшості підприємств України бартерні форми товарного обігу існують паралельно з грошовою, і, незважаючи на те, що вони низькі і примітивні в порівнянні з нею, перевищили грошовий обіг. На нашу думку, проведення розрахунків готовою продукцією або сировиною породжує додаткові проблеми: ігнорується важлива функція грошей як універсального засобу обігу, і, як наслідок цього, обмежується кількість торгових операцій; стримується економічний розвиток; суб'єкти господарювання ухиляються від сплати податків, а від цього страждають бюджети всіх рівнів; механізм визначення реальної ціни продукції, без якого неможливо визначити ефективність її виробництва, стає, по суті, недієздатним. Тому, на наш погляд, доцільно було б запровадити на підприємстві альтернативу бартерній формі товарного обігу – вексельну форму безготівкових розрахунків. Вексельна форма розрахунків — це розрахунки між постачаль­ником і покупцем з від­строчкою платежу, яка оформлюється векселем.

Вексель — це письмове зобов'язання, боргова розписка стандар­тної форми, що дає право її власникові вимагати сплати відповідної суми від особи, яка видала вексель, у відпові­дний строк і у відповідному місці.

Векселі, які застосовуються в господарському обороті як в Україні, так і в міжнародних розрахунках, досить різноманітні.

Простий, або соло-вексель, виписується і підписується боржником (векселедавцем) і є його борговим зобов'язанням оплатити кредитору вказану суму в установлений час. Тобто, оформляючи простий вексель, векселедавець є платником. Підписавши простий вексель, він стає на певний строк боржником особи, вказаної у векселі. Векселедавець бере на себе зобов'язання особисто сплатити за векселем певну суму грошей у точно зафіксований час у майбутньому або в час, визначений власником векселя. Cхема обігу простого векселя на рис.2.:

Переказний вексель (тратта) виписує та підписує кредитор (трасант).

Трасант — особа, що видає тратту, тобто переказує свій платіж на іншу особу. Переказний вексель означає наказ трасату — особі-боржнику векселедавця — сплатити в установлений термін визначену у векселі суму третій особі (ремітенту), або пред'явнику тратти.

Ремітент — власник переказного векселя. Ним може бути підприємство або банк, що утримує на свою користь відповідний відсоток від суми платежу — комісійну винагороду за надану банком послугу щодо переказу вказаної у векселі суми у встановлений термін з рахунку векселедавця на рахунок власника векселя.

Обіг переказного векселя розглянемо на прикладі вексельного обороту з перепорученням вексельного права і призначенням особливого платника (рис.3.):

На сьогодні промислові підприємці не мають достатньо коштів для розвитку виробництва і створення конкурентноспроможної продукції, а банки вже не надають незабезпечених кредитів. Ми пропонуємо використовувати в такому разі вексель як заставу кредиту банка. Схема таких розрахунків на рис.4.:

Таким чином, для поступового викорінення бартеру як неефективної форми розрахунків та отримування виручки від реалізації продукції, а відтак і надходження коштів на поточний рахунок ми пропонуємо використовувати в розрахунках вексель — просту форму кредитних грошей для оплати товарів та послуг, надання позик, гарантій міжбанківських кредитів. Використання векселя дозволить здійснити погашення як простроченої кредиторської заборгованості, так і остаточної частини заборгованості за розрахунками під час заліку взаємозаборгованості. Вексель може забезпечити значно інтенсивнішу систему боротьби з неплатежами та заборгованістю в порівнянні з іншими операціями. Крім того, вексель можна застосовувати в міжнародних кредитних відносинах, тому необхідно налагоджувати функціонування вексельного обігу на основі сучасного міжнародного вексельного права. Доповідь закінчено. Дякую за увагу.

       
   

 

 
 
 

Рис.1. Система безготівкових розрахунків.

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Показники фінансово-майнового стану ВАТ “Гумотехніка”

 

Показник

Формула

1998

1999

1. Поточний, або загальний коефіцієнт покриття

Ф1((А2-р.120 +А3) : П3)

0,9633

0,9919

2. Коефіцієнт загальної (швидкої) ліквідності

Ф1((А2+А3- р.80) : П3)

0,8527

0,8761

3. Коефіцієнт покриття запасів та витрат

Ф1((П1-А1- р.490) : А2

-0,6110

-0,6334

4. Коефіцієнт автономії (незалежності)

Ф1(П1 : Валюта балансу (р.330))

0,7618

0,7548

5. Коефіцієнт фінансової залежності

Ф1(Валюта балансу

(р.330) : П1)

1,3127

1,3249

6. Коефіцієнт прибутковості власного капіталу

Ф2(р.100-р.200) : Ф1 ((р.495гр.3+р.495гр.4)*0,5)

-0,0210

-0,0021

7. Операційна рентабельність продажу

Ф2(р.100-р.200) :

Ф2(р.010-р.015-р.020)

-0,1654

-0,0117

8. Коефіцієнт прибутковості активів

Ф2(р.100-р.200) : Ф1 ((р.330гр.3+р.330гр.4)*0,5)

-0,0164

-0,0016

9. Коефіцієнт продуктивності праці

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф3(р.360)

5,1966

11,9367

10. Оборотність власного капіталу

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф1 ((р.495гр.3+р.495гр.4)*0,5)

0,1269

0,1783

11. Загальне обертання капіталу

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф1(р.330)

0,1011

0,1408

12. Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф1(р.011) :Ф1 ((р.012гр.3+р.012гр.4)*0,5)

0,51713

0,51935

13. Коефіцієнт оновлення основних засобів

Ф3(р.430гр.4) : Ф3(р.430гр.6)

0,00638

0,00046

14. Коефіцієнт вибуття основних засобів

Ф3(р.430гр.5) : Ф3(р.430гр.3)

0,04346

0,01797

15. Фондовіддача

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф1 ((р.012гр.3+р.012гр.4)*0,5)

0,07740

0,10247

16. Фондомісткість

Ф1((р.012гр.3+р.012гр.4) * 0,5) :Ф2(р.010-р.015-р.020)

12,91922

9,75914

17. Рентабельності основних фондів

Ф2(р.100) : Ф1(р.010гр.4)

–0,02642

–0,00255

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали