Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Країни Закавказзя

Реферати / Географія / Країни Закавказзя

Переважний тип ґрунту: бурі горно-лісові, горно-лугові, а також на висоті 1700 м – чорнозем, на рівнинах – алювіальні, іноді зустрічаються і жовтоземі і червоноземні, на Колхідській низовині – лугова – болотні (900 тис. га), брунатні, бурі і бура – каштанові.

Закавказзя має значні поклади мінеральних корисних копалин, особливо па­ливно-енергетичних та рудних. Нафту та газ добувають в Азербайджані на півострові Апшерон, Куро-Араксинській низовині та на шельфі Каспійського моря (Нафтові Камені). Незважаючи на значну експлуатацію цих родовищ, вони й досі визначають місце Азербайджану та Закавказзя в цілому на євразійському ринку. Мар­ганцевими рудами багата Грузія, залізними - Азербайджан та Вірменія, мідні та поліметалічні руди добувають у Вірменії і Грузії.

Важливе значення для економіки країн регіону мають мінеральні та термаль­ні джерела (Цхалтубо, Боржомі - в Грузії; Джемрук, Арзні - у Вірменії; Істісу, Бадамли - в Азербайджані та ін.). На їх базі розвивається лікувально-курортний комплекс.

4. Населення.

Складні гірсько-геологічні умови зумовили концентрацію населення та госпо­дарської діяльності на рівнинах та долинах. Тут найбільша густота населення 150-200 чол. на 1 км2 . Всім країнам регіону притаманні ви­сокі темпи урбанізації. Міське населення переважає. Великими моноцентрични­ми агломераціями є столичні міста, населення в кожному з них перевищує 1 млн чоловік.

Тисячолітня історія заселення та освоєння цього краю, його складні природні умови спричинили велику етнічну та релігійну різноманітність. Так, більшість насе­лення Грузії (грузини, абхази та інші народи) належать до кавказької мовної сім'ї і сповідують переважно православ'я. Вірмени належать до індоєвропейської мовної сім'ї і об'єднані Вірменською церквою. Населення Азербайджану належить переваж­но до тюркської групи алтайської мовної сім'ї і сповідує іслам. Культурно-побутові, етнічні, релігійні відміни в умовах соціально-економічної кризи доби перебудови та становлення державності загострили політичну ситуацію в регіоні, яка подекуди пе­реросла навіть у збройні конфлікти (в Грузії, між Вірменією й Азербайджаном).

Населення Грузії – 5.7 мільйонів чоловік. Сама велика етнічна група – грузини (68.8% населення), армяни становлять 9%, осетини і абхазці – 10%. Українська етнічна група нечисельна і становить – 28 тис. чоловік (1995)

Природній приріст населення: в Грузії – 7%, у Азербайджані – 21%.

5. Загальна характеристика господарства країни.

Господарство країн регіону має ряд спільних рис. Це стосується агропромис­лового виробництва, розвитку трудомістких галузей промисловості. Промис­ловість регіону відзначається розвинутим паливно-енергетичним комплексом, що базується на власних нафті та газі; комплексом видобутку сировини і вироб­ництва конструкційних матеріалів, особливо виплавкою кольорових металів; тек­стильною та шкіряною промисловістю, галузями середнього і точного машинобу­дування. Набуло розвитку виробництво автомобілів, літаків, електровозів, вер­статів та приладів, налагоджено суднобудування і судноремонт.

Сільське господарство має своєрідну й багатогалузеву структуру. Рослинництво спеціалізується на вирощуванні винограду, баштанних культур-фруктів та овочів на низовинах та в передгір'ях. На основі їх переробки розви­вається виноробна та коньячна промисловість, виробництво плодоовочевих консервів.

Вирощування тютюну на схилах Кавказьких гір лежить в основі тютюново-ферментаційної промисловості. Важливою галуззю спеціалізації е субтропічне господарство, на базі якого розвиваються чайна та ефіроолійна промисловість, вирощування та переробка цитрусових та інших субтропічних культур. На низовинних ділянках Азербайджану поширене бавовництво та відповідний агропромисло­вий цикл з переробки бавовни. Гірські території всіх республік спеціалізуються на відгонно-пасовищному тваринництві, переважно вівчарстві.

Разом з тим, між країнами є істотні відмінності, що визначають спеціалізацію кожної з них на регіональному та світовому ринках. Азербайджан спеціалізується на нафтогазодобувній та нафтопереробній промисловості, Вірменія - на точному машинобудуванні та харчовій промисловості, Грузія - на транспортному машинобудуванні та продукції АПК.

Республіка Азербайджан

Провідними галузями господарства країни є паливно-енергетична, хімічна та нафтохімічна промисловість, кольорова металургія та багатогалузеве машинобудування (транспортне, побутових приладів, електротехнічне).

В агропромисловому виробництві провідна роль належить зрошувальному зе­млеробству. Вирощують бавовник, овочі, фрукти, ягоди, виноград, розводять ту­тового шовкопряда. Провідна галузь тваринництва - вівчарство.

Продукція зазначених галузей завжди постачалась на регіональний ринок, а з інших країн завозились верстати, устаткування, продукти харчування.

 

Республіка Вірменія

Вся господарська діяльність сконцентрована в теплих, але недос­татньо зволожених рівнинах, де вирощування сільськогосподарських культур потребує штучного зрошення. Гірські території використовуються під пасовища

Агропромислове виробництво розвивається на базі переробки рослинницької (вино-коньячна, виноградарська, плодоконсервна галузі) та тваринницької про­дукції. Провідну роль у сільському господарстві відіграє тваринництво.

В територіальному поділі праці Вірменія завжди спеціалізувалась на про­дукції машинобудування та харчової промисловості. Між Вірменією й Україною завжди існували досить розвинуті економічні зв'язки з обміну продукцією мета­лургії, машинобудування, сільського господарства.

 

Республіка Грузія

Населення концентрується переважно на узбережжі, рівнинах і передгір'ях. Природні умови вологих субтропіків сприяли розвитку в країні унікального для всього регіону субтропічного типу АПК, який спеціалізується на вирощуванні чаю, Цитрусових, ефіроолійних. На їх переробці розвивається чайна, консервна, виногра­дарсько-виноробна галузі. Машинобудування забезпечує потреби комплексу в ма­шинах та устаткуванні. Гірські території спеціалізуються на тваринництві.

Мінеральні джерела (Цхалтубо, Мацеста, Боржомі тощо) та природні особли­вості сприяли створенню рекреаційного комплексу, в межах якого поєднується Курортне господарство, відпочинок і туризм.

Провідними галузями промисловості є машинобудування, що виробляє електровози, літаки, автомобілі, судна, верстати, прилади. Хімічна індустрія випускає мінеральні добрива, пластмаси, штучні волокна. Добре розвинута гірничодобувна Промисловість, яка спеціалізується на видобутку кам'яного вугілля, марганцю, поліметалічних руд.

Завдяки унікальній спеціалізації Грузія має широкі потенційні можливості як на регіональному, так і на світовому ринках.

6. Промисловість.

Металургійний комплекс.

Чорна металургія: порошкова металургія (Вірменія), виробництво сталі, прокату(Сумгаіт, Баку), сталевих труб, ГОК (Дашкесан - Азербайджан), аркушевий прокат, електрометалургія, феросплави, сталеві труби (Грузія - Зестафан, Руставі). Кольорова металургія: гак (мідний концентрат, барит) - Мідноульський(Грузія). Виробництво чорнової міді, електролізної міді(Алаверди - Вірменія); свинцево-цинкова, виробництво молібденового концентрату (Вірменія, Грузія - Кваісі), алюмінієва, глинозем, алюмінієвий кабель, прокат (Сумгаіт, Кіровабад - Азербайджан). Золотодобувна промисловість (Вірменія).

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали