Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Звіт про виробничу практику студента із спеціальності Фінанси та кредит

Реферати / Економіка / Звіт про виробничу практику студента із спеціальності Фінанси та кредит

Декларація складається з 3-х сторінок. Для заповнення майже кожного рядка необхідно скласти відповідні окремі додатки, яких є 17: від букви “А” до букви “Р”. Додатки подаються до податкового органу разом з декларацією. У разі якщо окремі рядки декларації не можуть бути заповнені через відсутність відповідних операцій, у цих рядках ставиться прочерк, і додатки за цими рядками до податкового органу не подаються.

При перевірці слід звернути увагу, що декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Для правильного заповнення декларації, підприємство повинно організувати податковий облік , дані якого підтверджуються первинними документами і документами бухгалтерського обліку.

При проведенні аудиту слід перевірити дотримання строків подання декларації. Декларація подається до податкового органу не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а сам податок сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

При аудиторській перевірці слід звернути увагу на правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку відповідно до змін чинного законодавства.

З урахуванням вищесказаного пропонуємо таку схему організації податкового обліку на підприємстві: за Дебетом рахунка 18 “Валові витрати” в кореспонденції з Кредитом рахунків 51, 70, 69 тощо накопичуються валові витрати протягом податкового періоду (кварталу); за Кредитом рахунка 48 “Валові доходи” в кореспонденції з Дебетом рахунків 62, 51 тощо накопичуються валові доходи. На кінець податкового періоду валові витрати та валові доходи списуються на рахунок 80 “Прибутки та збитки”:

Дебет 48 Кредит 80

Дебет 80 Кредит 18

і додатково

Дебет 80 Кредит 02 ”Знос (амортизація) майна“.

Проводки виконані відповідно до статті 3 Закону, згідно з якою об’єктами оподаткування є прибуток, який визначається як різниця між скоригованим валовим доходом і сумами валових витрат і амортизаційних відрахувань.

При аудиті підприємства ВКФ “Проблема” порушень при заповненні декларації не виявлено. Декларація додається.

2. Аудит організації і методології бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання.

Аудиторська перевірка організації і методології бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється згідно з “Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні” затвердженого Постановою КМУ від 3 квітня 1993 року № 250.

Дане Положення застосовується для відображення в бухгалтерському обліку здійснюваних господарських операцій. Для його розвитку вповноважений на це урядом Мінфін України наказом від 7 травня 1993 року № 25 затвердив Вказівки по організації бухгалтерського обліку.

Вказані документи не просто замінили декілька раніше діючих нормативних документів по організації бухгалтерського обліку, але й відобразили зміни, що витікають з необхідності переходу до загальноприйнятої в міжнародній практиці системі обліку і статистики.

Перш за все виділимо розширення прав самих підприємств у питаннях вибору тих чи інших форм і методів бухгалтерського обліку.

До компетенції підприємства тепер віднесені питання: - самостійності у виборі та застосування альтернативних форм і методів обліку;

- визначення необхідності із запропонованого перечню створювати конкретні резерви майбутніх витрат;

- визначати строки та об’єкти інвентаризації, крім випадків її обов’язкового проведення;

- вводити систему внутрішньовиробничого обліку, звітності та контролю;

- встановлювати порядок оцінки товарів в оптовій ланці торгівлі та постачання;

- закріплювати метод визначення виручки від реалізації продукції, робіт і послуг;

- виділяти на окремий баланс свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які входять до складу підприємства, що повинно вирішуватись виходячи з умов господарювання, матеріальної бази управління та кваліфікації персоналу.

Вибрані методологічні варіанти відображення окремих господарських операцій та оцінки майна повинні незмінно застосовуватись на протязі поточного звітного року та встановлюватися розпорядчими документами підприємства.

Позитивним для вдосконалення організації бухгалтерського обліку, достовірності та повноти фіксації господарських операцій, скорочення витрат на його ведення є наділення підприємств та організацій правом самостійно встановлювати організаційну форму бухгалтерської роботи, тобто порядок побудови бухгалтерської служби ( самостійний відділ, спеціалізована консалтингова організація чи аудиторська фірма, окрема фізична особа на договірній основі, сам власник чи керівник підприємства).

До числа вже названих загальних методологічних посилок, які підлягають аудиторській перевірці, також відносяться:

- використання при регістрації в бухгалтерському обліку усіх господарських операцій методу подвійного запису;

- обов’язковий розподіл в обліку витрат, пов’язаних з виробництвом та збутом продукції (робіт, послуг), які є метою створення даного підприємства, та капітальних витрат, які включають витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання обладнання та інших об’єктів основних засобів та інше;

- тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам по рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;

- встановлення принципів та критерієв оцінки майна підприємства, яке відноситься до його активів;

- розподіл майна, грошових коштів та зобов’язань на визнані по законодавству власністю підприємства і відображені в його балансі, та всі інші матеріальні цінності, грошові кошти та зобов’язання, що обліковуються за балансом як не визнані власністю підприємства.

На перевіряємому підприємстві СП “Ей Ті Сі”, бухгалтерський облік по журнально- ордерній формі згідно з “Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні” № 250 від 03. 04. 93 р. Постановка бухгалтерського обліку на підприємстві забезпечує перевірку достовірності звітних даних підприємства, відображених в балансі, та інших звітних документів.

5. Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

При проведенні аудиту СП “Ей ТІ Сі” була використана така нормативна база:

- Декрет КМУ № 15-93 від 19.02.93 року “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”;

- Наказ Міністерства фінансів України № 207 від 25.12.95 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції № 18/1043 від 11.01.96 року “Про затвердження форми Декларації о валютних цінностях, доходах та майні, які належать резиденту України і знаходяться за її межами;

- Постанова КМУ “Про перелік товарів, які належать квотуванню та ліцензуванню “ № 35 від 18.01.95 року та № 41 від 10.01.96 року.

- Закон України від 16.04.91 року “Про зовнішньо-економічну діяльність”

- Закон України №185/94-ВР від 23.04.94 року “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” із змінами та доповненнями від 07.05.96 року;

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2019 україномовні реферати та навчальні матеріали