Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

- створення рівнів можливості щодо здобуття дошкільної освіти для кожної дитини;

- збереження приорітетів охорони життя, зміцнення психічного і фізичного здоров’я дошкільнят, забезпечення їхнього своєчасного та повноцінного різнобічного розвитку, психологічного комфорту за рахунок впровадження освітнього менеджменту в умови ДНЗ.

3.2 Оцінка і аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища

ДНЗ № 4 “Марите»

Як вже було підкреслено, SWOT-аналіз – це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації, в нашому випадку санаторного дошкільного навчального закладу №4 “Марите”. Аналізу підлягалися сильні (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища дошкільного закладу.

Санаторний дошкільний навчальний заклад № 4 “Марите” – це цілісне соціальне утворення, яке має спеціальну структуру і виконує у суспільстві специфічні функції (навчання, виховання, розвиток та реабілітація здоров’я підростаючої особистості).

До основних вимог до ДНЗ №4 як освітньої організації слід зарахувати такі:

· дошкільний навчальний заклад має бути відкритою системою, у діяльності якої постійно враховуються зміни, що відбуваються в соціальному середовищі;

· “Марите” має швидко адаптуватися до нових тенденцій у суспільному розвитку й на їх основі створювати нові моделі освітніх організацій, управлінські та освітні моделі, розробляти нові освітні та інформаційні технології, стратегії взаємодії між учасниками управлінського та навчально-виховного процесів, визначати психологічні характеристики учасників такої взаємодії;

· щоб розвиватися відповідно до соціальних змін, дошкільний навчальний заклад №4 має постійно навчатися, тобто характеризуватися: стратегічним мисленням та баченням майбутнього; сильною корпоративною культурою; командним принципом роботи та вільним обміном інформацією;

· з огляду на спеціфіку роботи (провідною є діяльність “людина-людина”) садочок має функціонувати на засадах гуманістичного менеджменту.

Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабих сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв’язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації.

В основі методології аналізу діяльності санаторного ДНЗ №4 була покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність організації у власній галузі. Процес SWOT-аналізу на основі діяльності “Марите” базувався за допомогою нижче приведених блоків питань.

Загальна характеристика ДНЗ №4 охоплювала ряд питань:

· історія розвитку закладу;

· інфраструктура ДНЗ;

· діяльність ДНЗ (сектор галузі, в якому працює заклад, місія садочка, існуючи ринки послуг; основні види послуг, що надаються ДНЗ, та ін.).

Фактори зовнішнього середовища ДНЗ:

· економіка держави (рівень розвитку, аналіз таких показників, як ВВП, темп інфляції, рівень безробіття, продуктивність праці, ставки оподаткування та ін.);

· політична система держави (особливості існуючої політики держави в галузі захисту прав освітніх закладів);

· правове поле (аналіз регулювання освітньої діяльності законодавчими актами України);

· соціально-культурний фактор (рівень розвитку суспільства в цілому, структура та характеристика існуючого ринку праці; рівень безробіття тощо);

· технологічні можливості (рівень розвитку науки і техніки держави; рівень розвитку засобів зв’язку, транспорту, телекомунікацій тощо).

Визначення місії, цілей та базової стратегії ДНЗ:

При розробці стратегії садочку, було необхідно, перш за все визначити напрям подальшого розвитку організації, її цільову орієнтацію. Для цього слід було відповісти на наступні питання:

· визначення місії організації;

· визначення цілей організації (вибір цілей, побудова ієрархії цілей; формування “дерева цілей”);

· визначення базової стратегії ДНЗ (оцінка стратегічних альтернатив за базовою стратегією; оцінка обраної базової стратегії); реалізація обраної стратегії (розроблення стратегічного плану; контроль реалізації стратегічного плану).

Фінанси:

· рух грошових коштів;

· вплив прибутку й амортизація на грошові потоки;

· баланс, оцінка фінансового стану;

· фінансове планування (методика планування; оцінка перспектив).

Маркетинг:

· управління маркетингом (загальна ідея; концепція; стратегія; оцінка персоналу);

· ринки (ємність ринку, структура ринку освітніх та реабілітаційних послуг для дітей; конкуренти, виявлення їх переваг та недоліків);

· споживачі (кількість, структура; вивчення потреб споживачів);

· ціноутворення (стратегія і тактика);

· асортимент послуг (система надання послуг; банк послуг; види послуг (платні і безкоштовні); характеристика зайнятого в цій сфері персоналу; реклама, її вплив на ефективність діяльності ДНЗ тощо.

Проведення маркетингових досліджень необхідно для успішної реалізації послуг “Марите”. Питання – які види послуг надавати – знаходяться на важному місці садочка. Тому аналіз маркетингової діяльності являється одним із найважливіших пунктів при загальному дослідженні ДНЗ.

Надання послуг:

· управління системою надання послуг (концепція, обрана стратегія; персонал та його кваліфікація);

· управління системою надання послуг (концепція, обрана стратегія; персонал та його кваліфікація);

· обсягі надання послуг;

· технологія надання послуг (тип, рівень складності);

· організація надання послуг (робота по розвитку надання послуг, підвищенню якості послуг);

· ефективність надання послуг (собівартість послуги; продуктивність праці);

· охорона праці в ДНЗ.

Управління персоналом:

· управління персоналом (концепція та політика; планування персоналу);

· структура персоналу (вік, стать; кваліфікація; наявність формальних і неформальних груп в організації);

· вербування та відбір персоналу;

· навчання та розвиток персоналу (перспективи кар’єри; витрати, пов’язані з розвитком персоналу; оцінка кадрів);

· мотивація персоналу (система заробітної плати; розмір заробітної плати; нематеріальні чинники мотивації; умови праці; просування; співвідношення результатів праці з нагородженням);

· оцінка діяльності персоналу (методи оцінки).

Інноваційна діяльність:

· управління розвитком і дослідженням організації;

· інноваційна політика організації;

· інноваційний потенціал організації;

· використанння наукових досліджень.

Система управління організацією:

· показники ефективності управління (прибутковість інвестицій; прибутковість власного капіталу);

· організаційна структура управління;

· делегування повноважень в процесі прийняття рішень;

· внутрішня система комунікацій;

· організаційна культура (традиції; ритуали; стиль керування);

· залучення зовнішніх консультантів.

Аналіз результативності та ефективності:

· показники ефективності організації;

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали