Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

13. Буряк Л. Сучасне планування освітнього процесу в дошкільному закладі. Інформаційно-методичний збірник. – Біла Церква, КОІПОПК, №4 (42) 2004. С.51-55.

14. Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. – М.: Экономика, 1995.С. 344.

15. Васильев Ю. П. Управление внутрифирменной информацией. – М.: Экономика, 1984. С. 231.

16. Віленський М. Здоровий стиль життя як соціально-психологічний феномен. /Дитячий садок. 2004. №8 (248).

17. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания/ Пер. с англ. – М.: Издательство “Фин-пресс”, 2002. С. 272

18. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник: - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2003. С. 296.

19. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ.екон. спец. вузів. – К.: “КОНДОР”, 2002. С. 654.

20. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. – М.: Экономика, 1989. С. 166.

21. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. С. 149.

22. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: “Дело”, 1991. С. 320 .

23. Герчикова И. Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1995. С. 480.

24. Глухов В. В. Менеджмент: учебник. – С-ПТ.: Спец. литература, 1999. С. 700.

25. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям. – К.: 1995. С. 49.

26. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. С. 374.

27. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук.ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. С. 624.

28. Гроув Эндрю С. Высокоэффективный менеджмент. Пер. с англ. – М.: Филин, 1996. С. 280.

29. Даниленко Л.І. Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: Логос, 2000. С. 6-12.

30. Даниленко Л.І. Теоретичні аспекти освітньої інноватики //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К.: Логос, 2001. С. 3-11.

31. Даниленко Л.І. Управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою соціально-педагогічною системою: Конспект лекції з курсу підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. С. 17.

32. Даниленко Л.І. Теоретичні основи управління 12-річною школою. //Директор школи. – 2004. №9. С. 127.

33. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2002. С. 192.

34. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования. Учебное пособие. – К.: МАУП, 1999. С. 176.

35. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 1996. С. 140.

36. Дмитренко Г. А., Шарапатова Е. А., Максименко Т. М. Мотивация и оценка персонала. Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. С. 248.

37. Друкер П. Ф. Практика менеджмента: Пер. с англ.: Уч. пос.- М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. С. 398.

38. Дмитренко Г.А. Курс лекцій “Основы стратегического менеджмета» – С. 22

39. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. С. 272 .

40. Друкер П. Ф.Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. – М.: Технол. Шк. Бизнеса, 1994. С. 200.

41. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. – М.: Дело, 1996. С. 272.

42. Єльнікова Г.В. Теоретичні основи гнучкого управління. // Управління школою. – 2002. №9.

43. Жигалов В. Т., Шимановська Л. М. Основи менеджменту управлінської діяльності. – К.: Вища школа, 1994. С. 220 .

44. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления: Учеб. пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1997. С. 195.

45. Завадський Й. С. Менеджмент:Management. – У 3 т. – Т. 1. – 3-вид., доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. С. 542.

46. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. – М.: Экономика, 2002. С. 413.

47. Інформаційно-методичний вісник: нормативно-правові матеріали з дошкільного виховання. Укл.: Чернуха К. М., Бондар О. А. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. С. 32.

48. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента.–Минск: БГЭУ, 1996. С. 284.

49. Калініна Л. М. Соціально-педагогічна інформація в управлінні закладом освіти // Вересень. – 2001. № 4 (18). С .83-88.

50. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджмента. // Директор школи. – 2001. №25-27.

51. Карамушка Л.М. Психологія управління. Учебний посібник – К.: Міленіум, 2003. С. 342 .

52. Карлоф Б. Деловая стратегия: Концепция, содержание, символи. – М.: Экономика, 1991. С. 239 .

53. Коломінський Н. Стиль керівництва в освіті: проблеми формування та вдосконалення. // Освіта і управління. – 1997. №4.

54. Коломінський Н. Науково-психологічні засади менеджменту освіти. // Освіта і управління.- 1998. №2.

55. Коломінський Н. Психологія педагогічного менеджменту: навч. посібник. – К.: МАУП, 1996. С. 176 .

56. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Стратегический кадровый менеджмент. Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. С. 280 .

57. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий. – М.: Прогресс, 1987. – 383 с.

58. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1992. С. 743.

59. Кремень В.Г. Філософія освіти ХХІ століття. // Педагогіка і психологія, 2003. №1.

60. Кремень В.Г., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: Альтернативи поступу. Критика історичного досвіду. – К.: Фірма “АРС-Україна”, 1996. С. 645.

61. Круглова Н. Ю., Круглов М. И. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Издательство РДЛ., 2003. С. 464 .

62. Крутій К. Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми, досвід, пропозиції. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС.Лтд”, 2001. С. 82 .

63. Крутій К. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. –Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”, 1999. С. 48 .

64. Крутій К., Маковецька Н. В. Управління дошкільним закладом освіти: організація контролю та керівництва: - Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”, 1999. С. 100.

65. Кузьменко В. Педагогічний менеджмент у системі дошкільної освіти. // Дошкільне виховання. – 2002. №5.

66. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”. 2003. С. 416.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2020 україномовні реферати та навчальні матеріали